OSN-SAbstraktOSN-E

Buprenorfin je polosyntetický derivát jednoho z alkaloidů opia – thebainu. Je složkou řady léků (nejznámější z nich je Subutex) využívaných  především k analgesii (léčbě bolesti) a k substituční a detoxifikační léčbě při závislosti na opioidech. Bohužel často dochází k užívání buprenorfinu jako drogy, protože má podobné  účinky jako heroin, morfin a jiné opioidy. Jedná se tedy nejen o lék, ale i o návykovou látku, i když její pravidelné užívání je méně rizikové, než užívání heroinu.
 

OSN-STerminologieOSN-E

 

OSN-SSynonymaOSN-E

Buprenorfin hydrochlorid

Subutex – obchodní název léku s obsahem buprenorfinu
                 (obdobně Suboxon, Temgesic, Buprenex, Transtec, Vetergesic)

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

Registrační číslo CAS: 52485-79-7
 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Buprenorfin průkaz_U
Buprenorfin v moči

 

OSN-SStrukturaOSN-E

Systematický název: (2S)-2-[(-)-(5R,6R,7R,14S)-9α-cyclopropylmethyl-4,5-epoxy-6,14-ethanomorphinan-7-yl]-3-
                                    hydroxy-6-methoxy-3,3-dimethylbutan-2-ol

Strukturní vzorec:

                                 
                                 
Sumární vzorec: C29H41NO4

Molární hmotnost: 467,64 g/mol

OSN-SFarmakokinetikaOSN-E

Buprenorfin se dobře vstřebává z dutiny ústní. Efekt nastupuje během několika desítek minut a vrcholu dosahuje během 1-1,5 hodiny. Terapeutická koncentrace buprenorfinu v plazmě je 0,3-0,7 µg/l.

OSN-SDistribuční objemOSN-E

Buprenorfin je po vstřebání distribuován do celého těla. Hematoencefalickou bariérou prochází do centrálního nervového systému a váže se na opioidní receptory:
- má vysokou afinitu k receptoru (mí), který je zodpovědný za euforii, respirační útlum, zúžení zornice (miosa), redukci motility GIT, protibolestivé působení (analgezii) a bohužel i závislosti

- má vysokou afinitu i k receptoru (kappa), který se podílí na protibolestivém působení, limitované respirační depresi, fyzické závislosti, útlumu (spánek)
- má malou afinitu k receptoru (delta), který se podílí na respirační stimulaci, halucinacích a vasomotorické stimulaci

- nemá žádnou afinitu k receptoru (sigma), který vyvolává rozladu  

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

Buprenorfin navázaný na opioidní receptory se z vazby uvolňuje jen pomalu, což prodlužuje jeho účinek.

Biologický poločas se udává v intervalu 25-36 hodin.

OSN-SVazba na proteinyOSN-E

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismuOSN-E

Buprenorfin je metabolizován v játrech a vylučován žlučí a močí. Rozhodovací koncentrace (pozitivní – negativní) v moči při monitorování zneužívání buprenorfinu je 10 µg/l.
Kvůli dlouhému vylučovacímu poločasu a postupnému uvolňování z vazby na receptory lze dávkovat nejen v denním režimu, ale stačí i obden.
Po vysazení léčby nastává abstinenční syndrom většinou až třetí den po vysazení. 
Abstinenční syndrom má podobné příznaky jako u jiných opioidů (pocení, pocit zimy, neklid, bolesti břicha, průjmy, rozšíření zornic, úzkosti, špatná nálada, nespavost někdy až úporná, třes) jen je mnohem mírnější a není životu nebezpečný.

 

OSN-SAktivní metabolityOSN-E

Při polknutí je buprenorfin ve střevní stěně a v játrech téměř kompletně metabolizován (I. krok – vytvoření polárnější formy oxidací nebo redukcí s využitím cytochromu P450 je následovaný II. krokem, ve kterém dochází ke konjugacím s glukuronidovou nebo sulfátovou skupinou) na neúčinné metabolity, (norbuprenorfin a různé konjugované formy).
Proto se pro užívání buprenorfinu využívá výhradně parenterálních cest (mimo GIT):
- vstřebávání do sliznice v ústní dutině (tabletka pod jazyk)
- vstřebávání do kůže (z náplasti)

- injekcí či infúzí do žíly

- injekcí do svalu či podkoží
  

OSN-SClearanceOSN-E

 

OSN-SInterakce s jinými léky ovlivňujícími biologickou dostupnostOSN-E

V CNS se buprenorfin váže na opioidové receptory tak pevně, že z nich vytlačí vazby na jiné látky, například heroin nebo methadon. Buprenorfin přitom receptory aktivuje jen částečně (smíšený antagonista/agonista opioidových receptorů). Díky tomu je relativně bezpečný při předávkování a může dokonce působit jako antidotum při předávkování např. heroinem (na druhé straně ale může vyvolat abstinenční syndrom u jedinců zvyklých na vysoké dávky heroinu – u těch se proto doporučuje používat při substituční léčbě místo buprenorfinu methadon).
 

OSN-SLiteraturaOSN-E

- Roscow, C.E.: Buprenorphine: epidural and intrathecal use. In: Cowan, A., Lewis, J.W., eds: Buprenorphine: combating drug abuse with a unique opioid. New York: Wiley-Liss, 1995: 165-174. 
- Mello, N.K., Mendelson, J.H.: Buprenorphine suppresses heroin use by heroin addicts. Science 1980, 207, 657-659.
- Johnson R.E., Jaffe, J.H., Fudala, P.J.: A controlled trial of buprenorphine treatment for opioid dependence. JAMA 1992, 267, 2750-2755.

OSN-SPoznámkyOSN-E

Buprenorfin byl objeven v roce 1960, od roku 1978 se využívá jako lék proti bolesti a k detoxifikaci a substituční léčbě při závislosti na opioidech. Od 2002 se stal jednou z nejrozšířenějších drog opiátového typu. Částečně vytlačil i heroin, i když účinky (euforie) jsou u buprenorfinu slabší. Možná svou roli hraje  snazší dostupnost a menší rizika předávkování či vzniku závislosti.
Přestože se u léků pro substituční léčbu doporučuje výhradně sublingvální užití, na nelegální drogové scéně jsou užívány především injekčně po rozpuštění ve vodě, se všemi riziky z toho plynoucími (přenos infekcí, vznik zánětů a komplikací).
   

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E