OSN-SAbstraktOSN-E

Výška vsedě je jedním ze základních vertikálních ukazatelů v dětském věku. Zjištěné údaje se porovnávají s tabulkami a grafy.

 

OSN-STextOSN-E

Definice

Délka horního segmentu těla - vzdálenost vrcholu temene hlavy a podložky u sedícího člověka.

Orientační body

Vertex (vrchol) temene hlavy, měkké tkáně hýždí a stehen pod sedacími hrboly a stehenními kostmi, resp. podložka, na níž měřený sedí.

Měřící nástroje

Výška vsedě se měří antropometrem či stadiometrem u vzpřímeně sedícího jedince.

 

 

Poloha při měření

Měřené dítě sedí na zemi pod stadiometrem či na vodorovné ploše (stůl, židle) - měříme-li volným antropometrem. Záhlavím, rameny, zády a hýžděmi se dotýká svislé plochy, o níž se vzpřímeně opírá. Hlava je stejně jako při měření tělesné výšky orientována ve frankfurtské horizontále (určené spojnicí dolního okraje očnice a zevního zvukovodu). Horizontála zajišťuje žádoucí pozici vertexu, nejvyššího bodu na hlavě. Pohyblivá část stadiometru či antropometru se shora dotýká vertexu a odečítá se hodnota výšky vsedě. Při měření výšky vsedě na zemi jsou dolní končetiny extendovány v celé délce, při měření antropometrem, např. na židli, jsou flektovány v kolenou. V obou případech je nezbytný kontakt stehen s podložkou v jejich celé délce.

Pediatrické a klinické aspekty

V normativních pediatrických antropometrických studiích je výška vsedě (VV) po  tělesné výšce (vstoje)

(TV) nejužívanějším vertikálním tělesným rozměrem.

 

Vzhledem k tomu, že nevyžaduje vybavenost pracoviště speciálním měřidlem, je pro svou jednoduchost měření často doporučovaným pediatrickým parametrem. Stejně jako temenokostrční délka je i výška vsedě rychlým a přesným zdrojem informace o míře vertikální proporcionality jedince.

 

Poměr výšky vsedě a tělesné výšky (VV/TV) je geneticky velmi silně fixovanou a málo variabilní hodnotou s charakteristickým postnatálním rozvojem. Variabilita VV/TV jedince s ukončeným růstem má u proporcionálních jedinců jen malý rozptyl a na její nepoměr je citlivé i oko laika.

 

Nápadně krátké, resp. nápadně dlouhé dolní končetiny mohou být podkladem při suspekci chondrosdystrofie, resp. Marfanova syndromu a podobně.

 

Kontinuální pokles hodnoty VV/TV od tří do šestnácti let u dívek je přibližně od 56 do 53, u chlapců od 56 do 51. Odečtem výšky vsedě od tělesné výšky získáme hodnotu celkové délky dolních končetin.


Výška vsedě, chlapci, 3 - 15 r.
Bláha a kol. 1999

 Výška vsedě, dívky, 3 - 15 r.
Bláha a kol. 1999

 

 
Výška vsedě, chlapci, 3 - 15 r.
Bláha a kol. 1999

Výška vsedě (cm)


Kalendářní věk

x

SD

3.0-4.0 r.

57.5

2.73

4.0-5.0 r.

60.0

3.08

5.0-6.0 r.

63.1

3.21

6.0-7.0 r.

66.3

3.11

7.0-8.0 r.

69.0

3.27

8.0-9.0 r.

71.4

3.37

9.0-10.0 r.

73.3

3.27

10.0-11.0 r.

75.4

3.41

11.0-12.0 r.

77.7

3.66

12.0-13.0 r.

80.4

4.42

13.0-14.0 r.

83.5

4.82

14.0-15.0 r.

86.9

4.92


Výška vsedě, dívky, 3 - 15 r.
Bláha a kol. 1999

Výška vsedě (cm)


Kalendářní věk

x

SD

3.0-4.0 r.

56.5

2.91

4.0-5.0 r.

59.7

3.05

5.0-6.0 r.

62.9

3.18

6.0-7.0 r.

65.9

3.07

7.0-8.0 r.

68.4

3.15

8.0-9.0 r.

70.8

3.35

9.0-10.0 r.

72.9

3.43

10.0-11.0 r.

75.8

3.85

11.0-12.0 r.

78.7

4.11

12.0-13.0 r.

81.6

4.09

13.0-14.0 r.

84.5

3.67

14.0-15.0 r.

86.3

3.54


Literatura

Bláha, P., Vígnerová, J., Paulová, M., Riedlová, J., Kobzová, J., Krejčovský. L.: Vývoj tělesných parametrů českých dětí a mládeže se zaměřením na rozměry hlavy (0-16 let), Státní zdravotní ústav, Praha 1999.

Prader, A., Largo, R.H., Molinari, L., Issler, C.: Physical growth of Swiss children from birth to twenty years of age. Helvetica Pediatrica Acta, Suppl. 52, 1989, 1-125.


 

Další informace

Pediatrická auxologie

 

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Hana Krásničanová