OSN-SAbstraktOSN-E

Tyroxin je hormon produkovaný štítnou žlázou, jedná o prekurzor biologicky aktivního T3. Sledování hladiny ve významné u pacientů s hypertyreózou nebo hypofunkcí šž a jejich následnou terapií.

                

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 T4 celkový

 T4 volný

 T3 celkový

 T3 volný

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Koncentrace volného hormonu je prakticky nezávislá na změnách hladin vazebných proteinů. Koncentrace volného T4 zůstává v mezích i když koncentrace TBG vzroste, např. v těhotenství, při orálním příjmu antikoncepčních nebo jiných estrogenních přípravků, nemění se ani při poklesu koncentrace TBG u nefrotoxického syndromu, při závažných jaterních poruchách, androgenní terapii nebo při příjmu léků, jejichž chemická struktura je podobná tyroxinu.

V těhotnství se u matek T4 zvyšuje o 40-60% od 11. až 12. gestačního týdne především pro nárůst TBG, zároveň průběžně klesá fT4 až hodnoty kolem 5 ng/l (6,4 pmol/l).

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

Thyroidální dysfunkce lze rozdělit na několik typů:

-fyziologické změny, adaptační stavy na vývojová stádia života (dětství, stáří) nebo těhotenství

-adaptivní funkční změny jako odpověď na nethyroidální onemocnění, jedná se o poruchy hypothalamopituitární osy, systémová onemocnění, alterace hladin u neuropsychiatrických pacientů, renálních selhání, dialyzovaných, akutních hepatitid, cirhóz, progresivní systémové skleróze, pituitárních adenomů

-primární thyroidální poruchy vedoucí k nadprodukci nebo snížené funkci žlázy, např. kongenitální hypotyreóza, euthyroidní struma, Gravesova (Basedova) choroba, autoimunitní thyroidální nodulóza, hypothyreoidismus a autoimunitní thyreoiditida

-onemocnění charakterizovaná normální hladinou T4, ale nízkou či naopka vysokou hodnotou T3, např. poruchy konverze T4 na T3 ve tkáních= syndrom nízkého T3, nebo naopak při normální nebo mírně snížené hladině T4 lze nalézt zvýšenou hladinu T3, většinou následkem hyperthyreoidismu, při přetrvávající excitované dejodaci ve tkáních = hyperkonverzní hyperthyreoidismus

 

Graves-Basedova choroba

Gravesova (Basedova) choroba je autoimunitní onemocnění spojené s hypertyreózou, vznikem difúzní strumy a dalšími extrathyroidálními projevy jako je exoftalmus, pretibiální myxedém, tachykardie a další. Exacerbace je u jedinců kavkazského typu s HLA B8, HLA DR3, HLA DQA1 s velkým podílem imunologických a environmentálních faktorů. Onemocnění je spuštěno IgG autoprotilátkovou reakcí namířenou proti TSH receptorům, vázající se na jiné epitopy než hormon. Interakce vede k vychytání jodu z oběhu, růst žlázy a nadměrné sekreci jejich hormonů. Klasickým laboratorním nálezem je neměřitelné TSH (nezvyšuje ani stimulační test s TRH) a vysoké T4, T3 koncentrace.

 

Hashimotova thyroiditida

Thyroiditida se strumou a hypofunkcí je označována jako Hashimotova. Jedná se o skupinu zánětlivých onemocnění od mírných infiltrací leukocyty až po závažné destruktivní formy s likvidací tkáně šž (štítná žláza) nejčastěji u žen mezi 30 až 40 lety. Nárůst tkáně šž a vznik strumy je vyvolán infiltrací tkáně lymfocyty, T buňkami zprostředkovanou destrukcí folikulů, zvýšením plazmatické hladiny TSH s kompenzací (snížením) thyroidálními hormony (subklinická hypotyreóza), stimulujícími protilátkami proti šž a protilátkami charakteru růstového hormonu, které působí na zbylé thyreocyty. V konečné fázi zánět vede k terminální destrukci šž s klinickou manifestací hypotyreózy. 90% jedinců s Hashimotovou thyreoditidou produkuje protilátky proti TPO (tyreoperoxidáze) a v menší míře i proti TBG (tyreoglobulinu). 

Kongenitální hypotyreóza

Jedná se o vrozený deficit funkce šž, často asociován s diabetem mellitus I. typu. Kongenitální hypotyreóza je druhé nejčastější vrozené endokrinní onemocnění. Protože novorozenci vyžadují bezprostřední suplementace levotyroxinem je nezbytné diagnózu stanovit v prvních dnech po narození. V 90% je onemocnění vyvoláno vývojovými deformacemi šž, v 40% základ thyroidální žlázy chybí nebo je posunut do faryngu, v ostatních případech je šž hypoplastická, poškozená autoimunitními procesy nebo intrauterinní infekcí. Pro vážnost tohoto onemocnění patří stanovování TSH do screeningových vyšetření plodu (Evropa, Japonsko, v USA a Kanadě stanovují jako screeningový marker  TT4). TSH koncentrace bývá nad 50 mIU/l, fT4 v minimálních koncentracích. Dle příčiny se dělí na formu vrozenou permanentní primární z tyreoidálních abnormalit (1.dysgeneze šž, 60%, 2.dyshormonogeneze, 35%= porucha TSH receptoru, porucha jódového transportu, porucha tyreoidální peroxidázy, porucha jodotyroninové dejodázy, porucha tyreoglobulinu, porucha konverse jodotyroninů) nebo extratyreoidálních abnormalit ( hypothalamohypofyzární poruchy, rezistence periferních tkání k TSH). Dalším typem je forma vrozená tranzientní při těžším jódovém deficitu matky v těhotenství, ale i značném jódovém nadbytku (př. amiodaronová léčba) nebo na základě autoimunitní tyreopatie matky (transplacentární přechod mateřských protilátek nebo význačná antityreoidální medikace matky (Carbimazol více než 3 tablety/den). Pokud nedojde k včasnému záchytu rozvíjí se u kojence klinické symptomy: výrazný prolongovaný ikterus, neuzavřená zadní fontanela u donošených, vyprazdňovací porucha, retardace psychosomatického vývoje, retardace kostního a zubního zrání (porucha vývoje jadérek kyčelních kloubů), poruchy somatického prospívání (růst, hmotnost), poruchy vyprazdňování, poruchy svalového tonu, hernie umbilikální, inguinální, makroglosie, mramorovaná prosáklá kůže (myxedém), hypotermie, oligofrenie.

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

Dospělí            fT4 8-18 ng/l                 10-23 pmol/l     (L. Thomas)

 

OSN-SInterference in-vivoOSN-E

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Thyreomarkery lze stanovit ze séra či plazmy.

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

Referenční meze pro T4 závisí na použité metodě, firemním kalibračním materiálu, analyzátoru.

Interferující faktory ve stanovení T4 (falešně zvyšující) jsou vysoká hladina TBG u žen užívajících hormonální antikoncepci, v těhotenství, u novorozenců nebo akutní hepatitidy. Naopak snižuje hodnoty T4 inteferující nízká hladina TBG kongenitálního původu nebo u jaterní cirhózy. Změny při stanovení T4 vyvolává i familiární dysalbuminémie (zvyšuje T4) nebo glomerulární ztráty bílkovin (snížení T4). Substance interferující ve vazbě na transportní proteiny je heparin (↑fT4), acetylsalicyláty (↓TT4, ↑fT4), fenytoin, fenobarbital, karbamazepin (↓TT4, fT4), amiodaron (↑T4).

 

OSN-SEkonomické nákladyOSN-E

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Monitorace volného T4 je jedním ze základních ukazatelů správné funkce štítné žlázy. V případě poruchy šž u pacientů na substituční terapii je ukazatelem adekvátnosti terapeutické dávky tyroxinu při hypofunkci nebo tyreostatik u toxických tyreoditid.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

  1. Lothar Thomas, Clinical Laboratory Diagnostics, 1st. English Edition, TH-Books, Germany 1998
  2. Kongenitální hypotyreóza, doporučené postupy pro praktické lékaře, Česká endokrinologická společnost, 2001

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Veškeré informace o T4 volný v plazmě viz. text T4 volný v séru, údaje jsou shodné. Jako antikoagulant se doporučuje EDTA nebo heparin.

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jiřina Lukášková (2008)