OSN-SAbstraktOSN-E

Kreatinkináza (kreatinkinasa, CK) je cytoplazmatický a mitochondriální enzym, katalyzující reverzibilní přenos vysokoenergetického fosfátu z ATP na kreatin. Nalézá se ve vysokých koncentracích především v srdci, v kosterním svalstvu a v mozku. V organismu se cytoplazmatický enzym vyskytuje ve třech dimerických formách: CK BB se skládá ze dvou podjednotek B (brain), CK MM se skládá ze dvou podjednotek M (muscle) a CK MB je hybridní dimer, který je charakteristický pro myokard. CK ale není pro srdeční sval specifická, protože je v daleko větší míře než v srdci obsažena v kosterním svalstvu. Dále je CK obsažena v plících, v mozkové tkáni, v trávicím ústrojí, v ledvinách, v děloze a v játrech. Aktivita sérové kreatinkinázy vzrůstá zejména při poškození kosterního nebo srdečního svalu, ale význam stanovení CK i CK MB v diagnostice akutních koronárních syndromů poklesl. Pro diagnostiku postižení jiných orgánů (prostata, mozek a další) se stanovení CK ani CK BB běžně nevyužívá.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Doporučený název: Kreatinkináza (Kreatinkinasa, Creatine kinase)

Systematický název: ATP:kreatin N-fosfotransferáza

 

OSN-SSynonymaOSN-E

Total CK, Adenosine triphosphate-creatine transphosphorylase, Creatine phosphokinase, Creatine phosphotransferase, Phosphocreatine kinase, CK

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

EC 2.7.3.2

CAS 9001-15-4

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

CK BB

CK BB v plazmě

CK MB

CK MB mass

CK MB mass v plazmě

CK MB v plazmě

CK MM

CK MM v plazmě

CK v plazmě

CK - izoenzymy

CK - izoformy

Makrokreatinkináza

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

Enzym ze skupiny guanidokináz (ATP:guanido fosfotransferázy).

 

CK katalyzuje reverzibilní transfer vysokoenergetického fosfátu z ATP na kreatin za vzniku ADP a fosfokreatinu:

 

ATP + kreatin « ADP + kreatinfosfát

 

Cytoplazmatická kreatinkináza existuje jako dimér MM ze dvou identických M (muscle) podjednotek, dimér BB ze dvou identických B (brain) podjednotek a hybridní dimér MB. Izoenzym MM může mít až 5 variant (Vaidya, 1984), je typický pro příčně pruhovaný sval (kosterní sval a myokard). Izoenzym BB je typický pro hladký sval, mozek, prostatu, dále se vyskytuje v nervové tkáni, je popsána ektopická exprese CK BB v erytrocytech a destičkách, fibroblastech a bunkách lymfoblastoidní linie. MB izoenzym je typický pro myokard, vyskytuje se také v kosterním svalstvu.

 

Mitochondrie obsahují 2 typy CK (ubikvitní a sarkomerická). Mitochondriální izoenzymy jsou od cytoplazmy odděleny vnější membránou mitochondrie, takže spolu oba typy enzymů (cytoplazmatický a mitochondriální) nijak nekomunikují. Přes vnější mitochondriální membránu proniká kreatin a kreatinfosfát („shuttle“), nikoli ATP generované uvnitř mitochondrie. Při elektroforéze CK migruje mitochondriální CK katodicky od frakce MM a její přítomnost znamená závažné postižení organismu (např. metastatickým nádorovým procesem) se špatnou prognózou.

 

Aktivátory CK

Mg2+, Mn2+

 

Inhibitory CK

Br-, Ca2+, Bis-Tris, Cl-, Cu2+, F-, Fe3+, I-, Imidazol, MOPS pufr, NO2-, (SO3)2-, (SO4)2-, Tris, 1,4-piperazin dietansulfonová kyselina (Pipes pufr)

 

KM 8 pro substrát kreatin, KM 3 pro substrát fosfokreatin

 

pH optimum pro syntézu fosfokreatinu 7,5 – 8,7 (maximum 9)

 

m.h. 2*41000 až 2*42000, tj. 82000 - 84000

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Udržování intracelulární hotovosti ATP ve tkáních s vysokými nároky na dodávku energie.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

Genetické pozadí

 

Lokalizace

Podjednotka -název

Gen

Lokus

Poznámka

Cytosol

B, mozková (cytoplasmic brain subunit)

CKB

14q32

Pseudogen lokalizovaný na 16p13.

M, svalová (cytoplasmic muscle subunit)

CKM

19q13

(19q13.2 – 19q13.3)

 

Mitochondrie

Ubikvitní (mitochondrial ubiquitous)

CKMT1

15q15

 

Sarkomerická (mitochondrial sarcomeric)

CKMT2 (CKMTS)

5q13.3

 

 

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

Podrobnosti uvádí dokument CK - izoenzymy.

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

V plazmě 15 hodin.

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor, Miroslav Engliš

recenzoval Jaroslav Racek