A-2 Obsah

 

Komentář:

Bude uveden obsah konkrétního tvaru Laboratorní příručky.

 

Doporučený obsah Laboratorní příručky, který je navržen na podkladě požadavků normy ISO 15189:2002(E), datového standardu MZ ČR (verze 2.01 a výše), požadavků VZP, nároků používaného LIS a NIS a dle zvyklostí zavedené praxe, je uveden v následujícím textu.

 

 

OBSAH:

 

zde bude uveden vlastní konkrétní obsah příručky konkrétní laboratoře

 

 

Doporučený obsah:

 

A - Úvod

 

A-1 Předmluva

A-2 Obsah

A-3 Úvod

 

 

B - Informace o laboratoři

 

B-1 Identifikace laboratoře a důležité údaje

B-2 Základní informace o laboratoři

B-3 Zaměření laboratoře

B-4 Úroveň a stav akreditace pracoviště

B-5 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení

B-6 Spektrum nabízených služeb

B-7 Popis nabízených služeb

B-8 Řízení financí a strategické plánování

 

 

C - Manuál pro odběry primárních vzorků

 

C-1 Základní informace 

C-2 Požadavkové listy (žádanky)

C-3 Požadavky na urgentní vyšetření

C-4 Ústní požadavky na vyšetření

C-5 Používaný odběrový systém

C-6 Příprava pacienta před vyšetřením

C-7 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku

C-8 Odběr vzorku

C-9 Množství vzorku

C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita

C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky

C-12 Informace k dopravě vzorků

C-13 Informace o zajišťovaném svozu vzorků.

 

 

D - Preanalytické procesy v laboratoři

 

D-1 Příjem žádanek a vzorků

D-2 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků

D-3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky

D-4 Vyšetřování smluvními laboratořemi

 

 

E - Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

 

E-1 Hlášení výsledků v kritických intervalech

E-2 Informace o formách vydávání výsledků

E-3 Typech nálezů a laboratorních zpráv a jejich popis

E-4 Vydávání výsledků přímo pacientům

E-5 Opakovaná a dodatečná vyšetření

E-6 Změny výsledků a nálezů

E-7 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku

E-8 Konzultační činnost laboratoře

E-9 Způsob řešení stížností

E-10 Vydávání potřeb laboratoří

 

 

F - Množina laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek (příklad řešení)

 

F-1 Abecední seznam základních vyšetření

F-2 Abecední seznam funkčních testů a speciálních vyšetření

F-3 Abecední seznam skupinových objednávek a screeningů

 

Poznámka:

může být realizováno také jako příloha v elektronické formě k papírové podobě Laboratorní příručky. Pokud tak bude učiněno, je vhodné do "papírové" části zařadit alespoň výčet laboratorních položek se základními údaji (v rámci množiny dat pro popis laboratorní položky v odstavci "F" značeno jako "povinný!" výskyt v LP).

 

 

G - Pokyny a instrukce (příklad řešení)

 

G-1 Pokyny pro oddělení

G-2 Pokyny pro pacienty

G-3 Instrukce pro odběr žilní krve

G-4 Instrukce pro odběr arteriální krve

G-5 Instrukce pro odběr likvoru

G-6 Instrukce pro odběr moče

G-7 atd...

 

Poznámka:

některé pokyny nebo instrukce mohou být součástí již vypracovaných nadřazených dokumentů (například "instrukce pro odběr..." mohou být zařazené do celoústavních dokumentů) a v Laboratorní příručce na ně bude pouze příslušný odkaz. Pokud by zmiňované nadřazené dokumenty nebyly k dispozici všem uživatelům Laboratorní příručky, musí být realizována příslušná opatření (např. budou zařazeny do přílohy).

 

 

H - Přílohy (fakultativní)

 

 

I - Odkazy (fakultativní) 

 

 

J - Zkratky

 

 

K - Rejstřík

 

 

(vydal, datum vydání, poslední revize, další revize)