OSN-SAbstraktOSN-E

Interleukin 2 (IL-2, T-cell growth factor) je představitel II. rodiny cytokinů. Interleukin 2 je rozpustný glykoprotein, jeho molekulová hmotnost je 15 kDa. IL-2 je kódován jedním genem lokalizovaným na 4. chromosomu (oblast q26-28) a má 153 aminokyselin. Genová exprese je regulována několika aktivačními cestami. Antigen-specifická proliferace pomocných a cytotoxických lymfocytů je významně závislá na expresi IL-2, sekrece a vazba k receptoru pro IL-2 umožňuje i autokrinní stimulaci T buněk. IL-2 je produkován pomocnými T lymfocyty po jejich předchozí aktivaci antigenem nebo nespecifickými mitogeny a tím má významnou funkci v regulaci imunitní odpovědi, aktivuje T lymfocyty k proliferaci, rovněž je zodpovědný za aktivaci a diferenciaci B lymfocytů a přirozených zabíječů (NK buněk), a LAK (lymphocyte activated killer) buněk. Je schopen udržovat dlouhodobou proliferaci aktivovaných T buněk. IL-2 moduluje expresi IFN-g a MHC antigenů, tvorbu kolonií granulocytů a makrofágů.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Cytokiny

Cytokiny: II. rodina

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Změny schopností T lymfocytů tvořit IL-2 jsou nalézány za fyziologických i patologických situací. IL-2 má antitumorózní efekt a je využíván v protinádorové terapii. Monitorování koncentrací IL-2 v séru je přínosné k vyhodnocení prognostických ukazatelů u rakoviny, infekčních onemocnění, revmatoidní artritidy, systémového lupus erythematodes a diabetes mellitus I. typu, roztroušené sklerózy mozkomíšní i při posttransplantační rejekci.

 

sIL-2R (CD25, Tac antigen)

Receptor sIL-2Ra je znám také jako Tac antigen a jako CD25, jedná se o membránový glykoprotein schopný vázat IL-2. Vazbou IL-2 na tento receptor je spuštěna aktivace imunitní odpovědi. Receptor pro IL-2 je tvořen ze tří polypeptidových podjednotek, a, b a g (molekulové hmotnosti 55-65 kDa).

Gen kódující tento receptor byl plně prostudován.

Interleukin 2 se váže k vysoce afinitním receptorům, které zahrnují tři definované podjednotky včetně IL-2Ra (p55) a IL-2Rb (p70). Podjednotka IL-2Rb je stálou komponentou membrán lymfocytů a podjednotka IL-2Ra je indukována vazbou IL-2. Tato podjednotka odpovídá nízkoafinitnímu receptoru pro IL-2 a její zvýšené koncentrace na buňkách svědčí o aktivaci buněk. Po této aktivaci je část podjednotky 55 kDa uvolněna z membrány a stává se solubilním receptorem pro IL-2 (sIL-2R), který je ukazatelem buněčné aktivace. Nízké koncentrace sIL-2R jsou detekovatelné v séru zdravých osob a jejich signifikantní zvýšení může nastat za různých patologických okolností, zejména u neoplastických onemocnění. Díky schopnosti vázat IL-2 hraje tento solubilní receptor zásadní roli v regulaci imunitní odpovědi. Receptor sIL-2Rb má hlavní roli v přenosu signálu IL-2, spřažený s tyrozinovou kinázou. Slabě váže IL-2, ale je také schopný vázat IL-15 a tím jej neutralizovat. Receptor sIL-2Rg je členem rodiny hematopoetických receptorů a je nutný k IL-2 receptorové signalizaci.

Detekce a kvantifikace sIL-2R poskytuje klinikům informace potřebné ke zhodnocení imunitních funkcí in vivo. sIL-2R bývá zmiňován zejména v souvislosti s následujícími chorobami:

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Helena Živná, Pavel Živný