OSN-SAbstraktOSN-E

Přítomnost relevantní koncentrace metamfetaminu a jeho metabolitu amfetaminu v moči, jako následek zneužívání, se kvalitativně (pozitivní – negativní výsledek) prokazuje  pomocí rychlých imunochemických testů, většinou ve formě různých testovacích destiček či proužků.
 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Metamfetamin

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Nadměrné vylučování moče například po velkém příjmu tekutin nebo po aplikaci diuretik může způsobit pokles koncentrace metamfetaminu pod cut-off hodnotu a tím negativní nález.
Obráceně nadměrné zakoncentrování moče např. v důsledku omezeného příjmu tekutin, či velkého pocení při vysoké teplotě prostředí může způsobit pozitivní nález.
Vliv na koncentraci metamfetaminu v moči má i pH moči. Při nižším pH (kyselá moč) se koncentrace metamfetaminu v moči zvyšuje, při vyšším pH (alkalická moč) se snižuje.
 

OSN-STerapeutické mezeOSN-E

Sice existovalo i terapeutické využití, ale mnohem významnější je v současnosti problematika zneužívání metamfetaminu (pervitinu) jako drogy.
 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

Průkaz (pozitivní nález) relevantní koncentrace metamfetaminu v moči svědčí o zneužívání. Ke konečnému hodnocení je ale třeba přistupovat velmi opatrně, protože výsledek může být ovlivněn celou řadou faktorů. Pro definitivní potvrzení by po pozitivním nálezu mělo následovat stanovení metamfetaminu v moči nezávislou specifickou metodou založenou například na principu GC/MS apod.

    

OSN-SToxické mezeOSN-E

Za průkaz zneužívání amfetaminu se považuje pozitivní nález (objeví se pouze jedna barevná linie a to v kontrolní oblasti C) u testovací destičky, většinou nastavené na cut-off koncentraci 1000, případně 500 µg/l.
Pozitivní nález umožní vysvětlení klinických projevů u testovaného pacienta a umožňuje provést cílenou terapii. Metamfetamin je možné zachytit v moči po dobu 2 – 4 dnů po aplikaci významné dávky.
 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Test je určen pro akutní klinické případy, kdy umožní zvolit adekvátní terapii. Není vhodný pro soudně lékařské a forenzní potřeby, pro které by výsledek testu musel být potvrzen vhodnou kvantitativní a specifickou metodou založenou například na principu GC/MS.
Při testování „zkušených“ uživatelů drog je nutné bezprostředně kontrolovat odběr vzorku moči kvůli eliminaci eventuálních snah o ovlivnění výsledku například naředěním vzorku moči vodou, přídavkem oxidujících (Savo), redukujících nebo bělících látek, či významnou úpravou pH moče. Vyloučena není ani snaha o záměnu vzorku moči za vzorek spolu pacienta apod. 

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

I když se většinou jedná o kvalitativní průkaz, výrobci testovacích destiček většinou specifikují základní analytické znaky (správnost, specifičnost – zkříženou reaktivitu), které určují porovnáváním výsledků testovacích destiček s výsledky získanými referenční metodou založenou např. na principu GC/MS a to v  moči, moči obsahující samotný metamfetamin a jeho metabolity a v moči s současně přidanými jinými relevantními látkami.

Testovací destička je výrobci nastavena (volbou příslušné protilátky) většinou přímo na metamfetamin, případně na metabolit amfetamin. Ostatní relevantní látky by se musely vyskytovat v moči v mnohem větších koncentracích, aby způsobily pozitivní nález. Například destička ControlÒ Metamfetamine 008Z112 vyráběná firmou ULTIMED udává následující koncentrace:

Látka

Hladina    (µg/l)

% reaktivity

Hydroxymetamfetamin

30 000

3

D-metamfetamin

1 000

100

L-metamfetamin

8 000

12,5

Methylendioxymetamfetamin (MDMA = extáze)

2 000

50

Pozn.: Z tabulky je patrná event. možnost vyvolání pozitivního nálezu zkříženou reakcí MDMA.

 

Obecný princip používaných imunochemických testovacích destiček:
Test prokazuje přítomnost drogy, metamfetaminu či jeho metabolitu amfetaminu v moči. Konjugát (metamfetamin-protein) imobilizovaný v membráně testovací destičky soutěží kompetitivně s metamfetaminem event. přítomným v testované moči o možnost navázaní se na omezené množství zlatem značených protilátek nanesených na začátek testovací membrány. Barevné protilátky (anti-metamfetamin monoclonal antibody) jsou spolu s močí posunovány po membráně. Pokud v moči  metamfetamin není, dostanou se nenavázané protilátky OSN-Eaž k pásu konjugátů v oblasti označené písmenem T (Test region) a vytvoří zde barevný pruh, což znamená negativní výsledek testu. Pokud je v moči metamfetamin přítomný, navážou se na něj protilátky hned na počátku membrány a k pásu konjugátů se již jako volné nedostanou. V oblasti označené písmenem T proto žádný barevný pás nevznikne, což znamená pozitivní výsledek testu. Podmínkou vydání výsledku testu (pozitivní nebo negativní) je přítomnost barevného kontrolního pruhu v oblasti membrány označené písmenem C (Control region). Ten vytvoří reakce jiného systému antigen/protilátka přidávaného výrobcem do setu. Kontrolní barevný pruh potvrzuje, že test byl proveden správně a že je funkční, tj. že bylo na testovací destičku naneseno dostatečné množství moče a že se moč dobře nasákla do celé plochy testovací membrány.

 

Vzhledem k riziku eventuální snahy vyšetřované osoby o ovlivnění výsledku – „falšování“ (pozitivní nález má pro vyšetřovaného většinou různé negativní důsledky) je vhodné dávat přednost těm testovacím systémům, které mimo vlastní testování přítomnosti drogy současně otestují základní spektrum potenciálních pokusů o ovlivnění (naředění moče, přídavek oxidujících, redukujících a bělicích látek, či výraznou úpravu pH moče).

 

Výhodná je také možnost poskytovaná některými výrobci a to naskenování naexponované destičky vhodným readerem a uložení vytvořeného obrázku v elektronické formě, což umožňuje eventuální pozdější dokladování či jiné využití.

 

Vzhledem k biologickému poločasu je možné zachytit metamfetamin v moči po dobu 1 – 4 dnů po aplikaci významné dávky.
 

OSN-SEkonomické nákladyOSN-E

Ekonomické náklady závisí samozřejmě na zvoleném typu a výrobci testovacích destiček. Rozdílné jsou náklady např. tehdy, když se použije sólo destička prokazující pouze metamfetamin (amfetamin) (volí se většinou při cíleném prokazování zneužívání budivých aminů), nebo zda se aplikuje skupinová destička
s 5 nebo 10 testy současně (volí se při screeningu drog).
Cena jedné destičky se obvykle  pohybuje v rozmezí cca 50 – 400 Kč.

Příklady možných zdravotních výkonů VZP:

Název zdravotního výkonu

Číslo výkonu

Počet bodů

Psychotropní látky imunochemicky jednotlivě

99151

428

Drogy a léčiva – cílený imunochemický záchyt – STAT 

92135

492

Drogy a léčiva – cílený imunochemický záchyt.            

92133

406


   

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Průkaz relevantní koncentrace metamfetaminu v moči je indikován při akutních klinických případech, spojených s atypickým chováním pacienta, vyvolávajícím podezření na možnost zneužívání metamfetaminu.
Druhou relevantní aplikací je kontrola dodržování léčebného režimu u pacientů prodělávajících odvykací léčbu.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

- Czarny, R.J., Hombeck, C.L.: Quantitation of methamphetamine and amphetamine in urine by capillary GC/MS. J. Anal. Toxicol., 1989, 13, 257 – 262.
- El Sohly, M.A., Stanford, D.F., Sherman, D., et al.: A procedure for eliminating interferences from ephedrine and related compounds in the GC/MS analysis of amphetamine and methamphetamine. J. Anal. Toxicol., 1992, 16, 109 – 111.

  

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Václav Senft (2009-03-30)