LČLP - Definice v NČLP (technický popis)

 

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

 

 

Čtvrtá z pěti záložek dialogu pro práci s Lokálním číselníkem laboratorních položek (LČLP).

Dalšími záložkami dialogu pro práci s LČLP jsou Lokální číselník, Podklady pro LP - 1, Podklady pro LP - 2, Seznam.

Při první aktivaci dialogu Lokální číselník laboratorních položek je vždy zobrazena záložka Seznam.

Při první aktivaci dialogu Lokální číselník laboratorních položek (v rámci jednoho spuštění programu SLP) budou položky LČLP setříděny podle názvu komponenty. Aktivní bude první položka LČLP v rámci třídění dle názvu komponenty v NČLP. Při následující aktivaci dialogu budou položky LČLP bude nastaveno třídění stejné, jaké bylo při posledním uzavření dialogu LČLP. Aktivní bude ta položka, která byla aktivní při posledním uzavření dialogu LČLP (tzn. v rámci jednoho spuštění programu SLP se "pamatuje" třídění položek LČLP i aktivní položka).

 

Lokální číselník vytvářejí správci lokálního číselníku (SLC). Slouží pro použití v laboratorní praxi. Je navázán na NČLP a obsahuje pouze lokální položky, které potřebujete pro svojí práci. Položky LČLP lze přidat pouze prostřednictvím záložky Vztah k lokálnímu číselníku (pole "Přístup k položce NČLP z číselníku lokálního") dialogu pro NČLP Obdobně vymazat položku LČLP lze pouze z této záložky změnou hodnoty přepínače

"Přístup k položce NČLP z číselníku lokálního"

 

Opravovat položky LČLP mohou pouze uživatelé programu SLP s přístupovými právy SLC. Uživatelé programu SLP s přístupovými právy SLD mohou položky LČLP lokálního typu pouze prohlížet.

 

Záložka Definice v NČLP obsahuje údaje o položce NČLP, ze které byla aktivní položka LČLP vytvořena (viz NČLP - Definice v NČLP).Všechny údaje záložky Definice v NČLP lze pouze číst.

 

 

Klíč v NČLP - jednoznačné a neměnné označení položky NČLP. Položce národního typu je přidělován správcem národního číselníku v okamžiku schválení a distribuce položky uživatelům SLP, položce lokálního typu je přidělen v okamžiku jejího založení.

Položky NČLP národního typu jsou číslovány od klíče "00001" (informatické položky NČLP - gesce = Z, jsou číslovány od klíče "20000"). Položky NČLP lokálního typu jsou číslovány od klíče "31000".

Klíč nelze editovat.

 

Typ - typ položky v NČLP. Automaticky přidělená hodnota z číselníku typů položek. Položky vytvořené autorským kolektivem NČLP mají typ N (národní položky). Vámi přidané položky mají typ L (lokální položky).

Uživatelé programu SLP mohou přidávat, případně opravovat pouze lokální položky NČLP

Typ nelze editovat.

 

Gesce - označení odborné společnosti, která "stojí" za definicí položky NČLP. Vybírá se z číselníku typů národních gescí.

Gesci nelze editovat.

 

Vznik - typ položky NČLP z hlediska vzniku. Vybírá se z číselníku typů položek z hlediska vzniku. Při přidání je vznik = M (měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři)

Vznik nelze editovat.

 

Systém - kód systému. Je určen pouze ke čtení.

Obsah pole "Systém" nelze editovat.

 

S - tlačítko pro zobrazení detailních informací o systému. Bude zobrazen záznam číselníku systémů, který odpovídá systému aktuální položky NČLP.

 

Komponenta - kód komponenty. Je určen pouze ke čtení.

Obsah pole "Komponenta" nelze editovat.

 

K - tlačítko pro zobrazení detailních informací o komponentě. Bude zobrazen záznam číselníku komponent, který odpovídá komponentě aktuální položky NČLP.

 

SKDJ - tlačítko pro zobrazení detailních informací o definici čtveřice (Systém, Komponenta, Druh veličiny, Jednotka) v pomocném číselníku SKDJ. Bude zobrazen záznam číselníku SKDJ, který odpovídá čtveřici (Systém, Komponenta, Druh veličiny, Jednotka) aktuální položky NČLP.

 

Procedura - kód procedury. Je určen pouze ke čtení.

Obsah pole "Procedura" nelze editovat.

 

P - tlačítko pro zobrazení detailních informací o komponentě. Bude zobrazen záznam číselníku procedur, který odpovídá proceduře aktuální položky NČLP.

 

Poznámka k proceduře (pole za tlačítkem P) - upřesnění, odkaz na jiné obdobné procedury, komentář k proceduře.

Poznámku k proceduře nelze editovat. Délka poznámky není omezena (memo-pole).

 

Druh veličiny - kód druhu veličiny. Je určen pouze ke čtení.

Obsah pole "Druh veličiny" nelze editovat.

 

D - tlačítko pro zobrazení detailních informací o druhu veličiny. Bude zobrazen záznam číselníku druhů veličin, který odpovídá druhu veličiny aktuální položky NČLP.

 

Jednotka - jednotka aktuální položky NČLP. Je určena pouze ke čtení.

Obsah pole "Jednotka" nelze editovat.

 

J - tlačítko pro zobrazení detailních informací o jednotce. Bude zobrazen záznam číselníku jednotek, který odpovídá jednotce aktuální položky NČLP.

 

Název v NČLP - základní název položky v NČLP. Název je automaticky konstruován.

Automatická konstrukce má tvar NK (NS; ND [J] NP), kde

NK = název komponenty do sestav (max. 32 znaků)

NS = název systému pro nálezy (max. 24 znaků)

ND = název druhu veličiny pro nálezy (max. 24 znaků)

J = jednotka (max. 20 znaků)

NP = název procedury pro nálezy (max. 24 znaků).

Název v NČLP nelze editovat. Maximální délka názvu je 90 znaků.

 

Název pro LP - fakultativní název položky používaný ve vzorové Laboratorní příručce.

Název pro LP nelze editovat. Maximální délka názvu je 90 znaků.

 

Třídy - zatřídění položky NČLP. Položka NČLP může být zatříděna maximálně do 6 tříd. Třídy se vybírají z číselníku typů komponent z hlediska zatřídění.

Třídy nelze editovat.

 

Škála - kód škály, která slouží k interpretaci. V programu SLP jsou kódy škál konstruovány automaticky.

Automatická konstrukce má tvar S_K_P, kde

S = kód systému (max. 8 znaků)

K = kód komponenty (max. 8 znaků)

P = kód procedury (max. 8 znaků).

Obsah pole "Škála" nelze editovat.

 

Existence škály (výběrový seznam za tlačítkem pro výběr škály) - výběr hodnoty z číselníku Existence škály.

Existenci škály nelze editovat.

 

DS - výběr hodnoty z číselníku variant pro elektronické objednávání vyšetření.

DS nelze editovat.

 

Algoritmus - výběr hodnoty z číselníku algoritmů pro zpracování.

Algoritmus nelze editovat.

 

Vzorové SOP - kód dokumentu ze skupiny  SOP (Standardní operační postupy), který je přiřazen k této položce NČLP.

Obsah pole "Vzorové SOP" nelze editovat.

 

EHK - kód dokumentu ze skupiny  EHK (Externí hodnocení kvality), který je přiřazen k této položce NČLP. Obsah pole "Kód EHK" nelze editovat.

 

Typ položky - výběr hodnoty z číselníku typů položek z hlediska dialogu.

Typ položky nelze editovat.

 

Formát referenčních mezí - výběr hodnoty z číselníku formátu referenčních mezí.

Formát referenčních mezí nelze editovat.

 

Formát hodnoty - výběr hodnoty z číselníku formátů hodnot.

Formát hodnoty nelze editovat.

 

Kategorie - kategorie pro určení pořadí, v jakém je vhodné zobrazovat položky do běžného laboratorního nálezu.

Kategorii nelze editovat. Maximální délka kategorie je 8 znaků.

 

Mez dolní - mezní dolní hodnota pro číselný výsledek (pro datový standard a LIS).

Mez dolní nelze editovat. Maximální délka je 8 znaků (číslice, +, -, desetinná čárka).

 

Minimum - dolní hodnota pro číselný výsledek - nižší hodnoty jsou neobvyklé (pro datový standard a LIS).

Minimum nelze editovat. Maximální délka je 8 znaků (číslice, +, -, desetinná čárka).

 

Maximum - horní hodnota pro číselný výsledek - vyšší hodnoty jsou neobvyklé (pro datový standard a LIS).

Maximum nelze editovat. Maximální délka je 8 znaků (číslice, +, -, desetinná čárka).

 

Mez horní - mezní horní hodnota pro číselný výsledek (pro datový standard a LIS).

Mez horní nelze editovat. Maximální délka je 8 znaků (číslice, +, -, desetinná čárka).

 

MTV1 - MTV4 - matice textových výsledků (MTV), které odpovídají této položce NČLP. Položka NČLP může mít přiřazeny maximálně 4 MTV. MTV se vybírají z číselníku MTV.

MTV1 - 4 nelze editovat.

 

Poznámka - další fakultativní informace k definici položky v NČLP (významná sdělení uživatelům).

Poznámku nelze editovat. Délka poznámky není omezena (memo-pole).

 

Aktualizace - datum poslední aktualizace položky a kód autora, který položku aktualizoval.

Obě hodnoty nelze editovat. Vznikají automaticky při uložení změn  provedených v definici položky (resp. při přidání položky).

 

Stav - stav položky NČLP. Položka NČLP může mít přiřazen jeden ze 4 stavů (viz níže). Při založení je nastaven stav položky na "rozpracováno". Položka může přecházet vždy pouze z nižšího stavu do vyššího a to pouze o jednu hodnotu (tj ze stavu "rozpracováno" může přejít jen do stavu "dokončeno"). Při nastavení stavu "zkontrolováno" je automaticky nastaveno datum kontroly položky a kód autora, který položku kontroloval (viz tlačítko Stav). Při nastavení stavu "schváleno" je automaticky nastaveno datum schválení položky a kód autora, který položku schválil. Zároveň je nastaven začátek platnosti položky (viz tlačítko Stav). Pokud se položka dostane do stavu "shcváleno", je informace o stavu nahrazena informací o aktuálnosti položky (položka má nastavenu aktuálnost "aktuální"). Schválené položky nelze vymazat, lze pouze změnit jejich aktuálnost. Po schválení položky je třeba dokumentovat změny provedené v definici položky. Při každém ukládání změn je nabízen dialog pro popis provedených změn.

 

Možné stavy položky:

Rozpracováno - počáteční stav položky, po ukončení prací nastaví autor "dokončeno".

Dokončeno - autor položku kompletně dokončil (včetně "vzoru pro LP" a dalších údajů), je předána ke kontrole.

Zkontrolováno - položka je zkontrolovaná, její zavedení do praxe (schválení) je možné.

Schváleno - položka je zavedena do praxe,  je součástí NČLP - nemůže být již vymazána.

 

Aktuálnost - pro položky ve stavu "schváleno" je zobrazena informace o jejich aktuálnosti. Schválená položka může mít přiřazenu jednu ze 3 aktuálností (viz níže). Pokud je aktuálnost položky jiná než "aktuální", objeví se v prvním řádku definice (za položkou Gesce) červené upozornění.

Aktuálnost položky nelze editovat.

 

Možné aktuálnosti položky:

Aktuální - Položka NČLP je zavedena do praxe, je perspektivní a platná.

Obsoletní - Položka NČLP je dosud platná, ale již je neperspektivní - časem bude označena "neaktuální".

Neaktuální - Položka NČLP již není aktuální, měla by být používána pouze v archivních databázích.

 

Autor - kód autora, který položku NČLP založil.

Kód autora nelze editovat. Má délku 2 znaky.

 

Pro schválené neaktuální položky NČLP není zobrazen kód autora. Místo něj je zobrazen důvod neaktuálnosti položky (viz číselník důvodů neaktuálnosti položky). Podrobnější informace k neaktuálnosti položky NČLP jsou zapsány v poznámce k položce NČLP.

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Pro LP-N - tlačítko, které zobrazí dialog pro vzorový popis položky z hlediska preanalytické fáze, stability a jiných vlivů. Źádný z údajů tohoto dialogu nelze editovat (rozdíl od popisu Preanalytická fáze pro položku NČLP, nelze editovat údaje o preanalytické fázi ani pro položku NČLP lokálního typu).

 

Pohybová tlačítka - viz Dialogy programu SLP

 

MTV - tlačítko, které zobrazí číselník MTV. Umožní vyhledání informací k obsahům matic textových výsledků MTV1 až MTV4

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci s položkami LČLP.