Číselník systémů (technický popis)

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

 

 

Dialog pro práci s číselníkem systémů.

Dialog má tři záložky - Detail, Lokální verze a Seznam. Záložka Detail obsahuje základní informace o aktuálním systému. Záložka Lokální verze obsahuje údaje o aktuálním systému, které můžete měnit. Záložka Seznam zobrazí seznam všech systémů.

Při první aktivaci dialogu je zobrazena záložka Seznam. Seznam je setříděn vzestupně podle plného názvu. Při následujících aktivacích dialogu je zobrazena záložka Detail pro systém, který byl aktuální při minulém ukončení dialogu. Záznamy jsou setříděny stejně, jako při minulém ukončení dialogu.

Číselník spravuje správce národního číselníku (SNC). Nelze přidávat, ani vymazat žádný záznam. V záložce Lokální verze můžete zadat vlastní lokální vyjádření (kód, názvy) pro aktuální systém.

 

Editovat údaje v záložce Lokální verze mohou pouze uživatelé programu SLP s přístupovými právy SLC. Uživatelé programu SLP s přístupovými právy SLD žádné údaje číselníku systémů editovat nemohou.

 

Popis záložky Detail

 

Všechny údaje v záložce Detail spravuje správce národního číselníku. Nemůžete editovat žádný z údajů na této záložce

 

 

Klíč - jednoznačná identifikace pro systém SLP, datový standard a spolupracující LIS a NIS. Klíč systému je neměnný.

Má délku maximálně 8 znaků.

 

Kód - zakládá se společně s klíčem (při založení nového záznamu v číselníku systémů je do něj nakopírován klíč). Kód může být změněn správcem národního číselníku.

Má délku maximálně 8 znaků.

 

Název pro nálezy - stručný název pro potřebu původního SLP-DOS a datového standardu. Použit je v názvu položky NČLP.

Má délku maximálně 24 znaků.

 

Název do sestav  - v SLP základní a perspektivní tvar názvu. Slouží i k třídění. Vhodný pro všechny LIS a NIS.

Má délku maximálně 32 znaků.

 

Plný název - nezkrácený plný název. V SLP používán jen v některých sestavách. Fakultativní použití v LIS a NIS

Má délku maximálně 55 znaků.

 

Plný název, popis - nezkrácený plný název včetně doplňujících informací (volným textem) pro potřebu systému SLP

Délka není omezena (memo-pole).

 

Abstrakt - obsah bodu osnovy "Abstrakt" repetitoria, které je vytvořeno pro aktuální systém (pokud je repetitorium pro aktuální systém vytvořeno).

 

Synonyma (1, 2) - jiné alternativní nebo původní názvy k "názvu do sestav". V SLP se s nimi běžně nepracuje. Neslouží k třídění, pouze k hledání.

Mají délku maximálně 55 znaků.

 

Třídy (1 - 4) - zatřídění systému z hlediska číselníku typů systémů z hlediska zatřídění

 

Materiál - biologický materiál odpovídající aktuálnímu systému. Vybírá se z číselníku systémů (jsou nabídnuty systémy, které jsou součástí číselníku materiálů - viz pole "Součást číselníku materiálů).

 

Součást číselníku materiálů - některé systémy mohou být zároveň laboratorními materiály a pak tvoří číselník materiálů. Ten je podmnožinou číselníku systémů. Přepínač "součást číselníku materiálů" má dva stavy:

• Ne - aktuální systém není součástí číselníku materiálů

• Ano - aktuální systém je součástí číselníku materiálů

 

Skupina - třídění systémů pro vnitřní potřebu systému SLP. Připravováno. Hodnota je vybírána z číselníku skupin systémů.

 

Součást číselníků pro MB - informace to tom, zda je aktuální systém součástí číselníku systémů pro mikrobiologii.

Možné hodnoty:

• Ne - systém není součástí číselníku systémů pro mikrobiologii

• Ano - systém je též součástí číselníku systémů pro mikrobiologii

• Pouze - systém je pouze součástí číselníku systémů pro mikrobiologii

 

Poznámka:

Pro systémy, které jsou součástí číselníku systémů pro mikrobiologii (hodnoty Ano, Pouze)  je vypracována další specifikace. Informace o ní se aktivují tlačítkem Specifikace (to je viditelné jen pro mikrobiologické systémy).

 

Aktuálnost - informace o aktuálnosti systému.

 Možné hodnoty:

Aktuální - systém je perspektivní a platný.

Obsoletní - systém je dosud platný, ale již je neperspektivní - časem bude označen "neaktuální".

Neaktuální - systém již není aktuální, měl by být používán pouze v archivních databázích.

 

Počet výskytů - informace o počtu použití tohoto systému v položkách v rámci NČLP. Vztaženo k datu posledního upgrade NČLP

 

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Změny - tlačítko, které zobrazí dialog s informacemi o změnách, které byly provedeny (a zdokumentovány) pro aktuální systém. Dialog je analogický dialogu pro popis změn položky NČLP, proto zde nebude samostatně dokumentován.

 

Specifikace - tlačítko, které vyvolá dialog pro specifikace mikrobiologických systémů. Tlačítko je viditelné pouze pro mikrobiologické systémy (Součást číselníků pro MB = "Ano" nebo "Pouze")

 

Pohybová tlačítka - viz Dialogy programu SLP

 

Třídění - tlačítko pro zobrazení dialogu pro třídění a hledání.

 

 

Lze zvolit setřídění číselníku podle

• Pořadí (je zobrazeno v záložce Seznam)

• Plného názvu

• Kódu

• Názvu do sestav

• Lokálního názvu do sestav (je zobrazen v záložce Lokální verze)

• Klíče

• Pořadí pro mikrobiologii (je zobrazeno v záložce Seznam)

 

Do pole pro hledanou hodnotu lze zadat počáteční část hledaného řetězce.

Po stisknutí tlačítka "Hledat" bude přepnuto třídění číselníku systémů dle vaší volby. Pokud byl vyplněn hledaný řetězec, bude nalezen první záznam, který odpovídá hledanému řetězci a dialog Třídění a hledání bude ukončen. Nebyl-li žádný takový záznam nalezen, objeví se hláška "Nenalezeno" a dialog pro Třídění a hledání nebude ukončen. Lze změnit hledaný řetězec a hledání opakovat, nebo tlačítkem Storno dialog ukončit.

Po stisknutí tlačítka storno bude dialog Třídění a hledání ukončen bez změny pořadí a bez případného hledání dle hledaného řetězce.

 

Externí číselníky - tlačítko pro označení systému v jiných klasifikačních systémech (provázání  na externí číselníky). Dialog je analogický dialogu pro externí číselníky pro položku NČLP, proto zde nebude samostatně dokumentován.

 

Poznámka:

Vazbu na externí číselníky spravuje správce národního číselníku. Proto nemůžete žádné údaje přidávat, vymazávat, ani editovat. Zobrazený dialog pro externí číselníky pro aktuální systém proto na neobsahuje tlačítka "Uložit", "Přidání", "Výmaz".

 

Repetitorium - tlačítko pro prohlížení repetitoria k aktuálnímu systému. Pokud není repetitorium pro aktuální systém vytvořeno, objeví se hláška

 

.

 

Jestliže repetitorium pro aktuální systém existuje, objeví se dialog

 

 

pomocí kterého lze zvolit, zda chcete repetitorium prohlížet pomocí prohlížeče Internet Explorer (možnost Prohlížení), nebo pomocí Wordu (možnost Word). V případě prohlížení pomocí Wordu lze pomocí přidané nástrojové lišty

 

 

též zobrazit náhled, tisknout celé repetitorium, tisknou vybraný bod osnovy, zobrazit informace o repetitoriu. Pomocí tlačítka s červeným křížkem práci s repetitoriem ukončíte. Detailní popis práce s editorem Word je uveden v Word (dokumenty, texty).

 

Viz též:

                dialog Počáteční nastavení systému - pole Editor

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci se číselníkem systémů

 

 

Popis záložky Lokální verze

 

Záložka Lokální verze obsahuje údaje o aktuálním systému, které můžete měnit.

 

 

Klíč, Kód, Název pro nálezy, Název do sestav, Plný název, Plný název, popis, Abstrakt - údaje jsou zopakovány ze záložky Detail. Žádný z nich nemůžete editovat. Jejich význam je popsán v popisu záložky Detail.

 

Lokální vyjádření

Sekce pro lokální modifikaci některých údajů, které jsou obsahem záložky Detail.

 

Kód - symbolické označení systému do sestav, tabulek a grafů. Pracovní zkratka zejména pro laboratoř.

Kód lze editovat. Má délku maximálně 8 znaků.

 

Název do sestav  - základní tvar názvu systému do sestav a běžných nálezů. Použit v názvu pro LP1

Název do sestav lze editovat. Má délku maximálně 32 znaků.

 

Plný název - nezkrácený plný název systému do sestav a speciálních tvarů nálezů.

Plný název lze editovat. Má délku maximálně 55 znaků.

 

Materiál - biologický materiál aktuálnímu odpovídající systému. Vybírá se z číselníku systémů (jsou nabídnuty systémy, které jsou součástí číselníku materiálů - viz pole "Součást číselníku materiálů).

Materiál lze editovat.

 

Referenční anglické vyjádření

Sekci Referenční anglické vyjádření spravuje správce národního číselníku.

 

Název do sestav

Má délku maximálně 32 znaků.

 

Plný název

Má délku maximálně 55 znaků.

 

 

Popis tlačítek Help, Změny, Specifikace, pohybových tlačítek, Třídění, Repetitorium - viz Popis záložky Detail.

 

Uložit - tlačítko pro průběžné uložení změn provedených v sekci "Lokální vyjádření".

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci s číselníkem systémů. Došlo-li od posledního uložení ke změně v lokálním vyjádření aktuálního systému, objeví se dotaz na uložení změn.

 

 

Popis záložky Seznam

 

Záložka Seznam zobrazuje seznam všech systémů. V záložce "Seznam" nelze žádné údaje opravovat

 

 

Ve sloupcích seznamu jsou zobrazeny údaje z číselníku systémů (obecné informace o práci se záložkou Seznam - viz Dialogy programu SLP).

 

 

Popis obsahu jednotlivých sloupců:

 

1. sloupec (bez titulku) - označení obsoletních a neaktuálních systémů. Pokud je systém obsoletní, objeví se ve sloupci "O". Pro neaktuální systém bude ve sloupci zobrazeno "N" (viz popis pole Aktuálnost v záložce Detail)

 

Klíč - klíč systému.

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle klíče.

 

Kód - kód systému.

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle kódu.

 

Název do sestav - základní název systému

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle názvu do sestav.

 

Lokální název do sestav - lokální varianta názvu do sestav (viz záložka Lokální verze)

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle lokálního názvu do sestav.

 

Plný název - nezkrácený plný název

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle plného názvu.

 

Pořadí - logické pořadí číselníku systémů (určeno SNC). Je zobrazeno pouze v záložce Seznam.

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle pořadí.

 

Pořadí (MB) - logické pořadí číselníku mikrobiologických systémů (určeno SNC). Je zobrazeno pouze v záložce Seznam.

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle pořadí mikrobiologických systémů.

 

M - označení, že systém je součástí číselníku materiálů (je-li hodnota pole Součást číselníku materiálů "Ano", je v tomto sloupci zobrazeno "M")

 

Materiál - biologický materiál aktuálnímu odpovídající systému.

 

Skupina - zatřídění systému podle číselníku skupin systémů.

 

MB - označení, že systém je součástí číselníku systémů pro mikrobiologii (je-li hodnota pole Součást číselníku pro MB "Ano" nebo "Pouze", je v tomto sloupci zobrazeno "MB")

 

Výskyt - informace o počtu použití tohoto systému v položkách v rámci NČLP. Vztaženo k datu posledního upgrade NČLP

 

 

Popis tlačítek Help, Změny, Specifikace, Třídění, Repetitoria a Návrat - viz Popis záložky Detail.

 

 (tisk 1) - zobrazí dialog pro tisk číselníku systémů (kódy a názvy národní i lokální). Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu). Třídění sestavy bude totožné s aktuálním tříděním číselníku systémů.

 

Ukázka části tiskové sestavy:

 

 

 (tisk 2) - zobrazí dialog pro tisk číselníku systémů (sestava s podrobnějšími popisnými informacemi). Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu). Třídění sestavy bude totožné s aktuálním tříděním číselníku systémů.

 

Ukázka části tiskové sestavy:

 

 

 (tisk 3) - zobrazí dialog pro tisk číselníku systémů (tisk číselníku systémů se specifikacemi pro mikrobiologii). Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), vytisknout (volba Na tiskárnu) nebo uložit do execlové tabulky. Třídění sestavy bude totožné s aktuálním tříděním číselníku systémů.

 

Ukázka části tiskové sestavy: