Kritická diference dvou následných měření

 

 

Dialog pro výpočet kritické diference dvou následných měření.

 

Po zadání jednotlivých vstupních hodnot se v poli "Výsledek výpočtu" ihned zobrazuje vypočtená hodnota, odpovídající zadaným vstupním hodnotám. Tlačítko  za jednotlivými vstupními hodnotami zobrazí komentář k zadávané vstupní hodnotě. stejné tlačítko u pole "Výsledek výpočtu" zobrazí komentář k výpočtu kritické diference dvou následných měření. Tlačítkem "Návrat" ukončíte práci s dialogem.

 

 

Poznámka:

Protože výpočet je závislý na tom, zda je zadána systematická odchylka (bias) a povolený interval pro hodnoty systematické odchylky je -100 - +100, je třeba nezadání hodnoty systematické odchylky nastavit pomocí přepínače "nezadáno" pod polem pro zadání systematické odchylky.

 

 

Nápověda k výpočtu:

 

Poznámky k realizaci výpočtu a jeho hodnocení

Aplikace je určena:

Pokud je zadána hodnota b (bias), počítá se hodnota CD (%) podle vzorce

CD = b + k * (CVa2 + CVi2)1/2

kde koeficient k = 2,33 = 1,645 * SQRT(2) (pro jednostranný interval spolehlivosti a dvě následná měření)

Pokud není zadána hodnota b (bias), počítá se hodnota CD (%) podle vzorce

CD = k * (CVa2 + CVi2)1/2

kde koeficient k = 2,77 = 1,96 * SQRT(2) (pro oboustranný interval spolehlivosti 1,96 a dvě následná měření)

Poznámka: SQRT(2) značí druhou odmocninu ze 2

 

Antonín Jabor, Bedřich Friedecký (2008)

 

Nápověda k zadání mezilehlé přesnosti:

 

Data preciznosti jsou získána a dosazena jako hodnota "mezilehlé preciznosti - intermediate precision". Ideální je použít dat vnitřní kontroly kvality. Data musí být "vyladěná", to jest ty hodnoty, které překračují Westgardova pravidla 1s-2, 1s-3 a R s-4 musí být vyloučeny. Software pro vnitřní kontrolu kvality o akceptovatelné kvalitě dosáhne takového "ošetření" dat bez potíží. Mezilehlá preciznost dovoluje ze své definice změnu operátora, šarže činidel a šarže kalibrátoru, takže je možné použít údaje za delší časové období. Jednotlivé prameny doporučují 6 měsíců nebo 1 rok nebo použití tří šarží činidel nebo dvou šarží kalibrátoru.
Do kalkulátoru se vkládá relativní hodnota mezilehlé preciznosti (CV v %). Pokud se mezilehlá preciznost stanovuje na více koncentračních úrovních, vypočte se celková relativní mezilehlá preciznost podle postupu uvedeného v doporučení pro určení nejistoty výsledků měření/klinických testů v klinických laboratořích.

 

 

Nápověda k zadání intraindividuální biologické variace:

 

Získá se z webových stránek www.westgard.com. Tam jsou její hodnoty uvedeny jako CV(%). Westgard značí intraindividuální biologickou variaci symbolem CVw

 

 

Nápověda k zadání systematické odchylky:

 

Hodnotu bias je nejvhodnější získat jako diferenci průměru vhodného referenčního materiálu od referenční (cílové) hodnoty. Měření se provede v sérii, doporučená velikost série n=10.
Jako referenčního materiálu by mělo být použito příslušného CRM s hodnotami získanými v akreditované referenční laboratoři referenční metodou.
Takové materiály jsou však všeobecně nedostupné a to nejen v laboratorní medicíně. Za vhodnou náhradu mohou být podle metrologického slovníku VIM-3 považovány kontrolní materiály, prošlé a tím verifikované v některém z programů EHK.
Referenční hodnota (která může být hodnotou získanou referenční metodou, ale též hodnotou získanou skupinou expertních laboratoří nebo konečně i hodnotou průměru účastníků) těchto materiálů je uvedena v jejich validačním protokolu.
Hodnota bias se do kalkulátoru vkládá jako relativní hodnota (%), kdy je rozdíl mezi udanou a zjištěnou hodnotou vztažen k referenční hodnotě.