Struktura XML tvaru laboratorní příručky

 

 

Viz též:

Definice formulářů pro položky LČLP

Definice sestav pro položky LČLP

 

 

Struktura celého XML souboru

 

Struktura XML tvaru laboratorní příručky vychází z definice obecného formuláře pro položky LČLP definovaného v sestavě, pomocí které byl XML soubor LP.XML generován.

 

Formulář obecně představuje stránku papíru A4 rozdělenou na 80 sloupců a až 99 řádků (obojí číslováno od 1). Jednotlivé řádky formuláře mohou obsahovat buď pevné texty (nadpisy), nebo údaje z databáze.

 

Soubor LP.XML obsahuje interní DTD (data type definition), ve kterém je přesně popsána struktura tohoto souboru.

 

Hlavní element souboru LP.XML je lp. Obsahuje povinný element STRUKT a libovolný (i nulový) počet elementů VETA. Má povinné atributy dat_gen (datum generování souboru), cas_gen (čas generování souboru), form_nazev (název formuláře, pomocí kterého byl soubor vygenerován) a nepovinné atributy osn1, osn2, osn3 (osnovy přiřazené k formuláři).

 

<!ELEMENT lp (STRUKT, VETA*)>

<!ATTLIST lp

dat_gen CDATA #REQUIRED

cas_gen CDATA #REQUIRED

form_nazev CDATA #REQUIRED

osn1 CDATA #IMPLIED

osn2 CDATA #IMPLIED

osn3 CDATA #IMPLIED

>

 

Element STRUKT popisuje strukturu formuláře, pomocí kterého byl soubor vygenerován. Pro každý jednotlivý pevný text nebo datovou položku obsahuje element STRUKT jeden nepovinný element. Protože definice formuláře je plně v moci uživatele, nelze zde obsah elementu STRUKT přesně popsat.

 

Pevné texty jsou reprezentovány elementy s označením text_xx_yy, kde xx a yy označují řádek a sloupec formuláře, na kterém je pevný text definován.

 

Datové položky jsou reprezentovány elementy, jejichž označení je součástí připojené tabulky (např. lclpnazevlp2 představuje datovou položku "LČLP [Lokální číselník]: název pro LP 2")

 

Element STRUKT obsahuje všechny údaje, které jsou o jednotlivých pevných textech a datových položkách nadefinovány ve formuláři:

řádek a sloupec, zda je zobrazit proporcionálním, či neproporcionálním fontem, velikost písma, zda má být text psáno tučné, kurzívou, podtrženě a barvu textu. Pokud se jedná o pevný text, je obsahem elementu též tento pevný text.

 

Příklad definice elementu STRUKT:

 

<!ELEMENT STRUKT (lclpnazevlp2?, text_4_1?, nclpsyst32?, text_5_1?, nclpkomp32?, text_6_1?, nclpdrvl32?, text_7_1?, nclpjedn?, text_8_1?, lclpjednl?, text_9_1?, lclpprepfak?, text_10_1?, nclpproc32?, text_11_1?, text_13_1?, nclpnazlpk?, text_14_1?, nclpklic?, text_15_1?, lclpkodlok?, text_16_1?, nclpvznik32?, text_17_1?, nclptypdial?, text_18_1?, nclpformrm?, text_19_1?, nclpformh?, text_20_1?, nclpsezn_mh?, text_21_1?, nclpsezn_mtv?, text_22_1?, text_24_1?, lclpmat32l?, text_25_1?, lclpodb_do55l?, text_26_1?, lclpodb_mnj?, text_27_1?, lclpanal_mnj?, text_28_1?, lclpodbpozn?, text_30_1?, lclpintozjt?, text_31_1?, text_33_1?, lclppokpac1odk?, text_36_1?, lclppokodd1odk?, text_39_1?, lclpklin_info?, text_41_1?, lclppaupozn?, text_43_1?, lclptransport?, text_45_1?, nclpstb20?, text_46_1?, nclpstb4?, text_47_1?, nclpstbm?, text_48_1?, nclpstbpozn?, text_50_1?, text_52_1?, lclpdosr?, text_53_1?, lclpdoss?, text_54_1?, lclpdosodezpozn?, text_56_1?, lclpodezr?, text_57_1?, lclpodezs?, text_58_1?, lclptextlpdi?, text_60_1?, skalatab?, text_63_1?, lclpmez_stand?, text_64_1?, lclpmez_stanh?, lclpreltextodk?, lclprelsopodk?, lclpskalaodk?)>

 

Poznámka:

Obsah elementu STRUKT (popis struktury formuláře, pomocí kterého byl soubor vygenerován) je pouze vodítkem pro to, jak by mohl vypadat konečný tiskový tvar této části laboratorní příručky. Při předtiskové přípravě je možné nastavení grafického uspořádání z elementu STRUKT ignorovat a zvolit si vlastní grafického rozložení pro tisk LP. To je hlavním účelem tvorby laboratorní příručky v XML tvaru - uživatel dostává možnost nadefinovat si vzhled laboratorní příručky přesně podle svého - ze souboru lp.xml pak použije jen data o jednotlivých položkách LČLP (obsah elementu VETA).

 

 

Element VETA obsahuje údaje o lopožkách LČLP. Každý element VETA obsahuje údaje o jedné položce LČLP. Pro každou jednotlivou datovou položku obsahuje element VETA jeden nepovinný element. Protože definice formuláře je plně v moci uživatele, nelze zde obsah elementu VETA přesně popsat.

 

Datové položky jsou reprezentovány elementy, jejichž označení je součástí připojené tabulky (např. lclpnazevlp2 představuje datovou položku "LČLP [Lokální číselník]: název pro LP 2").

 

Poznámka:

Stejné elementy pro datové položky jsou obsaženy v elementu STRUKT a i elementu VETA. Pomocí elementu STRUKT se sdělují údaje, které nezávisí na hodnotě datové položky pro jednotlivou položku LČLP. Jedná se o popis grafické reprezentace datové položky ve formuláři. Pomocí elementu VETA je sděována pro každou položku LČLP hodnota datové položky.

 

Příklad definice elementu VETA:

 

<!ELEMENT VETA (lclpnazevlp2?, nclpsyst32?, nclpkomp32?, nclpdrvl32?, nclpjedn?, lclpjednl?, lclpprepfak?, nclpproc32?, nclpnazlpk?, nclpklic?, lclpkodlok?, nclpvznik32?, nclptypdial?, nclpformrm?, nclpformh?, nclpsezn_mh?, nclpsezn_mtv?, lclpmat32l?, lclpodb_do55l?, lclpodb_mnj?, lclpanal_mnj?, lclpodbpozn?, lclpintozjt?, lclppokpac1odk?, lclppokodd1odk?, lclpklin_info?, lclppaupozn?, lclptransport?, nclpstb20?, nclpstb4?, nclpstbm?, nclpstbpozn?, lclpdosr?, lclpdoss?, lclpdosodezpozn?, lclpodezr?, lclpodezs?, lclptextlpdi?, skalatab?, lclpmez_stand?, lclpmez_stanh?, lclpreltextodk?, lclprelsopodk?, lclpskalaodk?)>

 

 

Základní elementy

 

Všechny elementy, které jsou použity v elementu STRUKT nebo v elementu VETA, mají již neměnnou strukturu, která vychází z definice několika základních elementů.

 

Výčet základních elementů:

obyctext - pro pevné texty

obycprom - pro jednoduché datové položky s limitovanou délkou

longtext - pro dlouhé texty, texty se předávají rozložené na odastavce

odstavec - pro jednotlivé odstavce dlouhých textů

odkaz - pro odkazy na jiné dokumenty (mělo by používat jen v hypertextu)

tabskala - pro předání celé škály k položce LČLP

jednaskala - pro jednotlivý řádek škály

tabpreanf - pro předání tabulky pro preanalytickou fázi

 

Všechny pevné texty (elementy text_xx_yy použité v elementu STRUKT) obsahují základní element obyctext.

 

Příklad definice elementu text_4_1:

 

<!ELEMENT text_4_1 (obyctext)>

 

 

Element obyctext neobsahuje žádný vnořený element, pouze výčet nepovinných atributů:

radek - řádek formuláře, na kterém je text definován

sloupec - sloupec formuláře, na kterém je text definován

font_fix - zda má být text vytisknut neproporcionálním fontem (ano=1, ne=0)

font_bold - zda má být text vytisknut tučně (ano=1, ne=0)

font_italic - zda má být text vytisknut kurzívou (ano=1, ne=0)

font_underline - zda má být text vytisknut podtrženě (ano=1, ne=0)

font_color - barva textu

hodnota - vlastní text

 

Všechny atributy jsou použity pouze v definici struktury (elementu STRUKT), v elementu VETA se vnořený element obyctext vůbec nevyskytuje.

 

Definice elementu obyctext:

 

<!ELEMENT obyctext EMPTY>

<!ATTLIST obyctext

radek CDATA #IMPLIED

sloupec CDATA #IMPLIED

font_fix CDATA #IMPLIED

font_bold CDATA #IMPLIED

font_italic CDATA #IMPLIED

font_underline CDATA #IMPLIED

font_color CDATA #IMPLIED

hodnota CDATA #IMPLIED

>

 

 

Element obycprom neobsahuje žádný vnořený element, pouze výčet nepovinných atributů:

radek - řádek formuláře, na kterém je datová položka definována

sloupec - sloupec formuláře, na kterém je datová položka definována

font_fix - zda má být text vytisknut neproporcionálním fontem (ano=1, ne=0)

font_bold - zda má být text vytisknut tučně (ano=1, ne=0)

font_italic - zda má být text vytisknut kurzívou (ano=1, ne=0)

font_underline - zda má být text vytisknut podtrženě (ano=1, ne=0)

font_color - barva textu

hodnota - vlastní hodnota datové položky

 

Všechny atributy kromě posledního (hodnota) jsou použity v definici struktury (elementu STRUKT), atribut hodnota se používá v elementu VETA

 

Definice elementu obycprom:

 

<!ELEMENT obycprom EMPTY>

<!ATTLIST obycprom

radek CDATA #IMPLIED

sloupec CDATA #IMPLIED

font_fix CDATA #IMPLIED

font_bold CDATA #IMPLIED

font_italic CDATA #IMPLIED

font_underline CDATA #IMPLIED

font_color CDATA #IMPLIED

hodnota CDATA #IMPLIED

>

 

 

Element longtext je určen pro dlouhé texty, texty se předávají rozložené na odastavce. Obsahuje libovolný (i nulový) počet elementů odstavec a výčet nepovinných atributů:

radek - řádek formuláře, na kterém je text definován

sloupec - sloupec formuláře, na kterém je text definován

font_fix - zda má být text vytisknut neproporcionálním fontem (ano=1, ne=0)

font_bold - zda má být text vytisknut tučně (ano=1, ne=0)

font_italic - zda má být text vytisknut kurzívou (ano=1, ne=0)

font_underline - zda má být text vytisknut podtrženě (ano=1, ne=0)

font_color - barva textu

nazev - určeno pro název bodu osnovy, pokud se nepředává bod osnovy, atribut je prázdný

 

Všechny atributy jsou použity pouze v definici struktury (elementu STRUKT), v elementu VETA se používá pouze vnořený element odstavec.

 

Definice elementu longtext:

 

<!ELEMENT longtext (odstavec*)>

<!ATTLIST longtext

radek CDATA #IMPLIED

sloupec CDATA #IMPLIED

font_fix CDATA #IMPLIED

font_bold CDATA #IMPLIED

font_italic CDATA #IMPLIED

font_underline CDATA #IMPLIED

font_color CDATA #IMPLIED

nazev CDATA #IMPLIED

>

 

 

Element odstavec je určen pro předání dlouhého textu. Tímto elementem se předává text jednoho odstavce. Neobsahuje žádné vnořené elementy a jeden nepovinný atribut:

hodnota - text odstavce

 

Element odstavec je použit pouze jako vnořený element elementu longtext.

 

Definice elementu odstavec:

 

<!ELEMENT odstavec EMPTY>

<!ATTLIST odstavec

hodnota CDATA #IMPLIED

>

 

 

Element odkaz je určen pro předání předání odkazu na jiný dokument. V textovém tvaru laboratorní příručky by se odkazy neměly vůbec používat. Smysl mají pouze v hypertextovém tvaru laboratorní příručky. Neobsahuje žádné vnořené elementy a jeden nepovinné atributy:

radek - řádek formuláře, na kterém je odkaz definován

sloupec - sloupec formuláře, na kterém je odkaz definován

font_fix - zda má být text vytisknut neproporcionálním fontem (ano=1, ne=0)

font_bold - zda má být text vytisknut tučně (ano=1, ne=0)

font_italic - zda má být text vytisknut kurzívou (ano=1, ne=0)

font_underline - zda má být text vytisknut podtrženě (ano=1, ne=0)

font_color - barva textu

text - zobrazený text odkazu

hodnota - klíč dokumentu, na který je odkazováno

 

Všechny atributy kromě posledních dvou (text, hodnota) jsou použity v definici struktury (elementu STRUKT), atributy text, hodnota se používají v elementu VETA

 

Definice elementu odkaz:

 

<!ELEMENT odkaz EMPTY>

<!ATTLIST odkaz

radek CDATA #IMPLIED

sloupec CDATA #IMPLIED

font_fix CDATA #IMPLIED

font_bold CDATA #IMPLIED

font_italic CDATA #IMPLIED

font_underline CDATA #IMPLIED

font_color CDATA #IMPLIED

text CDATA #IMPLIED

hodnota CDATA #IMPLIED

>

 

 

Element tabskala je určen pro přenos údajů o škále, která se váže k položce LČLP. Obsahuje libovolný (i nulový) počet elementů jednaskala (pro jednotlivé řádky škály) a výčet nepovinných atributů:

radek - řádek formuláře, na kterém je tabulka definována

sloupec - sloupec formuláře, na kterém je tabulka definována

font_fix - zda má být text vytisknut neproporcionálním fontem (ano=1, ne=0)

font_bold - zda má být text vytisknut tučně (ano=1, ne=0)

font_italic - zda má být text vytisknut kurzívou (ano=1, ne=0)

font_underline - zda má být text vytisknut podtrženě (ano=1, ne=0)

font_color - barva textu

typ - typ tabulky škály (1=zobrazeny všechny údaje, celá šíře A4, zobrazeny jen základní údaje, redukovaná šíře, 3=zobrazeny jen základní údaje, celá šíře A4)

lblSex, lblVek_od, lblVek_do, lblMHD, lblNizke, lblSnizene, lblDRM, lblHRM, lblZvysene, lblVysoke, lblMHH, lblJednotka, lblDalsi_udaje - titulky tabulky škál

 

Všechny atributy jsou použity pouze v definici struktury (elementu STRUKT), v elementu VETA se používá pouze vnořený element jednaskala.

 

Definice elementu tabskala:

 

<!ELEMENT tabskala (jednaskala*)>

<!ATTLIST tabskala

radek CDATA #IMPLIED

sloupec CDATA #IMPLIED

font_fix CDATA #IMPLIED

font_bold CDATA #IMPLIED

font_italic CDATA #IMPLIED

font_underline CDATA #IMPLIED

font_color CDATA #IMPLIED

typ CDATA #IMPLIED

lblSex CDATA #IMPLIED

lblVek_od CDATA #IMPLIED

lblVek_do CDATA #IMPLIED

lblMHD CDATA #IMPLIED

lblNizke CDATA #IMPLIED

lblSnizene CDATA #IMPLIED

lblDRM CDATA #IMPLIED

lblHRM CDATA #IMPLIED

lblZvysene CDATA #IMPLIED

lblVysoke CDATA #IMPLIED

lblMHH CDATA #IMPLIED

lblJednotka CDATA #IMPLIED

lblDalsi_udaje CDATA #IMPLIED

>

 

 

Element jednaskala je určen pro předání hodnot jednotlivých řádků škály. Tímto elementem se předávají hodnoty z jednoho řádku škály. neobsahuje žádný vnořený element, pouze výčet nepovinných atributů:

sex - pohlaví, pro které je řádek škály vypracován (možné hodnoty: M.muž, F-žena)

vek_od - dolní omezení věku (ve dnech), pro které je řádek škály vypracován

vek_do - horní omezení věku (ve dnech), pro které je řádek škály vypracován

MHD - mezní hodnota dolní

nizke - hodnota, kdy je výsledek měření považován za nízký

snizene - hodnota, kdy je výsledek měření považován za snížený

DRM - dolní referenční mez

HRM - horní referenční mez

zvysene - hodnota, kdy je výsledek měření považován za zvýšený

vysoke - hodnota, kdy je výsledek měření považován za vysoký

MHH - mezní hodnota horní

jednotka - jednotka, ve které je výsledek měření vydáván

dalsi_udaje - další dolňující údaje

 

Element jednaskala je použit pouze jako vnořený element elementu tabskala.

 

Definice elementu jednaskala:

 

<!ELEMENT jednaskala EMPTY>

<!ATTLIST jednaskala

sex CDATA #IMPLIED

vek_od CDATA #IMPLIED

vek_do CDATA #IMPLIED

MHD CDATA #IMPLIED

nizke CDATA #IMPLIED

snizene CDATA #IMPLIED

DRM CDATA #IMPLIED

HRM CDATA #IMPLIED

zvysene CDATA #IMPLIED

vysoke CDATA #IMPLIED

MHH CDATA #IMPLIED

jednotka CDATA #IMPLIED

dalsi_udaje CDATA #IMPLIED

>

 

 

Element tabpreanf je určen pro přenos údajů, které se týkají preanalytické fáze, která se váže k položce LČLP. Obsahuje volitelně elementy pokyny_odb?, pokyny_upr?, pozn_stab (všechny jsou typu longtext a vyskytují se maximálně 1x) a výčet nepovinných atributů:

radek - řádek formuláře, na kterém je tabulka definována

sloupec - sloupec formuláře, na kterém je tabulka definována

font_fix - zda má být text vytisknut neproporcionálním fontem (ano=1, ne=0)

font_bold - zda má být text vytisknut tučně (ano=1, ne=0)

font_italic - zda má být text vytisknut kurzívou (ano=1, ne=0)

font_underline - zda má být text vytisknut podtrženě (ano=1, ne=0)

font_color - barva textu

typ - typ tabulky škály (1=zobrazeny všechny údaje, celá šíře A4, zobrazeny jen základní údaje, redukovaná šíře, 3=zobrazeny jen základní údaje, celá šíře A4)

lblMaterial, lblOdber_do, lblPokyny_odb, lblPokyny_upr, lblStabilita, lblStab25, lblStab4, lblStabM20, lblStabM70, lblPozn_stab - titulky jednotlivých položek tabulky pro preanalytickou fázi

material - odebíraný materiál

odber_do - odběrová nádobka

max_cas - maximální čas od získání do zpracování vzorku

stab25 - stabilita vzorku při 18 - 26 °C (čas, s jednotkou času)

stab4  - stabilita vzorku při 2 - 8 °C (čas, s jednotkou času)

stabM20 - stabilita vzorku při  -20 °C (čas, s jednotkou času)

stabM70 - stabilita vzorku při -70 °C (čas, s jednotkou času)

 

Všechny atributy až do atributu material jsou použity v definici struktury (elementu STRUKT), atributy od material dále se používají v elementu VETA

 

Definice elementu tabpreanf:

 

<!ELEMENT tabpreanf (pokyny_odb?, pokyny_upr?, pozn_stab?)>

<!ATTLIST tabpreanf

radek CDATA #IMPLIED

sloupec CDATA #IMPLIED

font_fix CDATA #IMPLIED

font_bold CDATA #IMPLIED

font_italic CDATA #IMPLIED

font_underline CDATA #IMPLIED

font_color CDATA #IMPLIED

lblMaterial CDATA #IMPLIED

lblOdber_do CDATA #IMPLIED

lblPokyny_odb CDATA #IMPLIED

lblPokyny_upr CDATA #IMPLIED

lblStabilita CDATA #IMPLIED

lblStab25 CDATA #IMPLIED

lblStab4 CDATA #IMPLIED

lblStabM20 CDATA #IMPLIED

lblStabM70 CDATA #IMPLIED

lblPozn_stab CDATA #IMPLIED

material CDATA #IMPLIED

odber_do CDATA #IMPLIED

max_cas CDATA #IMPLIED

stab25 CDATA #IMPLIED

stab4 CDATA #IMPLIED

stabM20 CDATA #IMPLIED

stabM70 CDATA #IMPLIED

>

<!ELEMENT pokyny_odb (longtext)>

<!ELEMENT pokyny_upr (longtext)>

<!ELEMENT pozn_stab (longtext)>

]>

 

 

Výčet všech možných datových elementů, které mohou být obsahem elementů STRUKT a VETA

 

Kromě elementů uvedených ve zde uvedeném seznamu (viz odkaz) se v elementech STRUKT a VETA ještě mohou objevit elementy bosnxx, kde xx je pořadové číslo (1 a vyšší). Tyto elementy vznikly díky zařazení některého z bodů připojených osnov do formuláře. Všechny elementy bosnxx obsahují pouze vnořený element longtext a žádné atributy.

 

Příklad elementu pro bod osnovy:

 

<!ELEMENT bosn2 (longtext)>

 

 

Kompletní příklad souboru LP.XML

 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>

<!DOCTYPE lp [

<!ELEMENT lp (STRUKT, VETA*)>

<!ATTLIST lp

dat_gen CDATA #REQUIRED

cas_gen CDATA #REQUIRED

form_nazev CDATA #REQUIRED

osn1 CDATA #IMPLIED

osn2 CDATA #IMPLIED

osn3 CDATA #IMPLIED

>

<!ELEMENT STRUKT (lclpnazevlp2?, text_4_1?, nclpsyst32?, text_5_1?, nclpkomp32?, text_6_1?, nclpdrvl32?, text_7_1?, nclpjedn?, text_8_1?, lclpjednl?, text_9_1?, lclpprepfak?, text_10_1?, nclpproc32?, text_11_1?, text_13_1?, nclpnazlpk?, text_14_1?, nclpklic?, text_15_1?, lclpkodlok?, text_16_1?, nclpvznik32?, text_17_1?, nclptypdial?, text_18_1?, nclpformrm?, text_19_1?, nclpformh?, text_20_1?, nclpsezn_mh?, text_21_1?, nclpsezn_mtv?, text_22_1?, text_24_1?, lclpmat32l?, text_25_1?, lclpodb_do55l?, text_26_1?, lclpodb_mnj?, text_27_1?, lclpanal_mnj?, text_28_1?, lclpodbpozn?, text_30_1?, lclpintozjt?, text_31_1?, text_33_1?, lclppokpac1odk?, text_36_1?, lclppokodd1odk?, text_39_1?, lclpklin_info?, text_41_1?, lclppaupozn?, text_43_1?, lclptransport?, text_45_1?, nclpstb20?, text_46_1?, nclpstb4?, text_47_1?, nclpstbm?, text_48_1?, nclpstbpozn?, text_50_1?, text_52_1?, lclpdosr?, text_53_1?, lclpdoss?, text_54_1?, lclpdosodezpozn?, text_56_1?, lclpodezr?, text_57_1?, lclpodezs?, text_58_1?, lclptextlpdi?, text_60_1?, skalatab?, text_63_1?, lclpmez_stand?, text_64_1?, lclpmez_stanh?, lclpreltextodk?, lclprelsopodk?, lclpskalaodk?)>

<!ELEMENT VETA (lclpnazevlp2?, nclpsyst32?, nclpkomp32?, nclpdrvl32?, nclpjedn?, lclpjednl?, lclpprepfak?, nclpproc32?, nclpnazlpk?, nclpklic?, lclpkodlok?, nclpvznik32?, nclptypdial?, nclpformrm?, nclpformh?, nclpsezn_mh?, nclpsezn_mtv?, lclpmat32l?, lclpodb_do55l?, lclpodb_mnj?, lclpanal_mnj?, lclpodbpozn?, lclpintozjt?, lclppokpac1odk?, lclppokodd1odk?, lclpklin_info?, lclppaupozn?, lclptransport?, nclpstb20?, nclpstb4?, nclpstbm?, nclpstbpozn?, lclpdosr?, lclpdoss?, lclpdosodezpozn?, lclpodezr?, lclpodezs?, lclptextlpdi?, skalatab?, lclpmez_stand?, lclpmez_stanh?, lclpreltextodk?, lclprelsopodk?, lclpskalaodk?)>

<!ELEMENT lclpnazevlp2 (longtext)>

<!ELEMENT text_4_1 (obyctext)>

<!ELEMENT nclpsyst32 (obycprom)>

<!ELEMENT text_5_1 (obyctext)>

<!ELEMENT nclpkomp32 (obycprom)>

<!ELEMENT text_6_1 (obyctext)>

<!ELEMENT nclpdrvl32 (obycprom)>

<!ELEMENT text_7_1 (obyctext)>

<!ELEMENT nclpjedn (obycprom)>

<!ELEMENT text_8_1 (obyctext)>

<!ELEMENT lclpjednl (obycprom)>

<!ELEMENT text_9_1 (obyctext)>

<!ELEMENT lclpprepfak (obycprom)>

<!ELEMENT text_10_1 (obyctext)>

<!ELEMENT nclpproc32 (obycprom)>

<!ELEMENT text_11_1 (obyctext)>

<!ELEMENT text_13_1 (obyctext)>

<!ELEMENT nclpnazlpk (obycprom)>

<!ELEMENT text_14_1 (obyctext)>

<!ELEMENT nclpklic (obycprom)>

<!ELEMENT text_15_1 (obyctext)>

<!ELEMENT lclpkodlok (obycprom)>

<!ELEMENT text_16_1 (obyctext)>

<!ELEMENT nclpvznik32 (obycprom)>

<!ELEMENT text_17_1 (obyctext)>

<!ELEMENT nclptypdial (obycprom)>

<!ELEMENT text_18_1 (obyctext)>

<!ELEMENT nclpformrm (obycprom)>

<!ELEMENT text_19_1 (obyctext)>

<!ELEMENT nclpformh (obycprom)>

<!ELEMENT text_20_1 (obyctext)>

<!ELEMENT nclpsezn_mh (obycprom)>

<!ELEMENT text_21_1 (obyctext)>

<!ELEMENT nclpsezn_mtv (obycprom)>

<!ELEMENT text_22_1 (obyctext)>

<!ELEMENT text_24_1 (obyctext)>

<!ELEMENT lclpmat32l (obycprom)>

<!ELEMENT text_25_1 (obyctext)>

<!ELEMENT lclpodb_do55l (obycprom)>

<!ELEMENT text_26_1 (obyctext)>

<!ELEMENT lclpodb_mnj (obycprom)>

<!ELEMENT text_27_1 (obyctext)>

<!ELEMENT lclpanal_mnj (obycprom)>

<!ELEMENT text_28_1 (obyctext)>

<!ELEMENT lclpodbpozn (longtext)>

<!ELEMENT text_30_1 (obyctext)>

<!ELEMENT lclpintozjt (obycprom)>

<!ELEMENT text_31_1 (obyctext)>

<!ELEMENT text_33_1 (obyctext)>

<!ELEMENT lclppokpac1odk (odkaz)>

<!ELEMENT text_36_1 (obyctext)>

<!ELEMENT lclppokodd1odk (odkaz)>

<!ELEMENT text_39_1 (obyctext)>

<!ELEMENT lclpklin_info (longtext)>

<!ELEMENT text_41_1 (obyctext)>

<!ELEMENT lclppaupozn (longtext)>

<!ELEMENT text_43_1 (obyctext)>

<!ELEMENT lclptransport (longtext)>

<!ELEMENT text_45_1 (obyctext)>

<!ELEMENT nclpstb20 (obycprom)>

<!ELEMENT text_46_1 (obyctext)>

<!ELEMENT nclpstb4 (obycprom)>

<!ELEMENT text_47_1 (obyctext)>

<!ELEMENT nclpstbm (obycprom)>

<!ELEMENT text_48_1 (obyctext)>

<!ELEMENT nclpstbpozn (longtext)>

<!ELEMENT text_50_1 (obyctext)>

<!ELEMENT text_52_1 (obyctext)>

<!ELEMENT lclpdosr (obycprom)>

<!ELEMENT text_53_1 (obyctext)>

<!ELEMENT lclpdoss (obycprom)>

<!ELEMENT text_54_1 (obyctext)>

<!ELEMENT lclpdosodezpozn (longtext)>

<!ELEMENT text_56_1 (obyctext)>

<!ELEMENT lclpodezr (obycprom)>

<!ELEMENT text_57_1 (obyctext)>

<!ELEMENT lclpodezs (obycprom)>

<!ELEMENT text_58_1 (obyctext)>

<!ELEMENT lclptextlpdi (longtext)>

<!ELEMENT text_60_1 (obyctext)>

<!ELEMENT skalatab (tabskala)>

<!ELEMENT text_63_1 (obyctext)>

<!ELEMENT lclpmez_stand (obycprom)>

<!ELEMENT text_64_1 (obyctext)>

<!ELEMENT lclpmez_stanh (obycprom)>

<!ELEMENT lclpreltextodk (odkaz)>

<!ELEMENT lclprelsopodk (odkaz)>

<!ELEMENT lclpskalaodk (odkaz)>

<!ELEMENT obyctext EMPTY>

<!ATTLIST obyctext

radek CDATA #IMPLIED

sloupec CDATA #IMPLIED

font_fix CDATA #IMPLIED

font_bold CDATA #IMPLIED

font_italic CDATA #IMPLIED

font_underline CDATA #IMPLIED

font_color CDATA #IMPLIED

hodnota CDATA #IMPLIED

>

<!ELEMENT obycprom EMPTY>

<!ATTLIST obycprom

radek CDATA #IMPLIED

sloupec CDATA #IMPLIED

font_fix CDATA #IMPLIED

font_bold CDATA #IMPLIED

font_italic CDATA #IMPLIED

font_underline CDATA #IMPLIED

font_color CDATA #IMPLIED

hodnota CDATA #IMPLIED

>

<!ELEMENT longtext (odstavec*)>

<!ATTLIST longtext

radek CDATA #IMPLIED

sloupec CDATA #IMPLIED

font_fix CDATA #IMPLIED

font_bold CDATA #IMPLIED

font_italic CDATA #IMPLIED

font_underline CDATA #IMPLIED

font_color CDATA #IMPLIED

nazev CDATA #IMPLIED

>

<!ELEMENT odstavec EMPTY>

<!ATTLIST odstavec

hodnota CDATA #IMPLIED

>

<!ELEMENT odkaz EMPTY>

<!ATTLIST odkaz

radek CDATA #IMPLIED

sloupec CDATA #IMPLIED

font_fix CDATA #IMPLIED

font_bold CDATA #IMPLIED

font_italic CDATA #IMPLIED

font_underline CDATA #IMPLIED

font_color CDATA #IMPLIED

text CDATA #IMPLIED

hodnota CDATA #IMPLIED

>

<!ELEMENT tabskala (jednaskala*)>

<!ATTLIST tabskala

radek CDATA #IMPLIED

sloupec CDATA #IMPLIED

font_fix CDATA #IMPLIED

font_bold CDATA #IMPLIED

font_italic CDATA #IMPLIED

font_underline CDATA #IMPLIED

font_color CDATA #IMPLIED

typ CDATA #IMPLIED

lblSex CDATA #IMPLIED

lblVek_od CDATA #IMPLIED

lblVek_do CDATA #IMPLIED

lblMHD CDATA #IMPLIED

lblNizke CDATA #IMPLIED

lblSnizene CDATA #IMPLIED

lblDRM CDATA #IMPLIED

lblHRM CDATA #IMPLIED

lblZvysene CDATA #IMPLIED

lblVysoke CDATA #IMPLIED

lblMHH CDATA #IMPLIED

lblJednotka CDATA #IMPLIED

lblDalsi_udaje CDATA #IMPLIED

>

<!ELEMENT jednaskala EMPTY>

<!ATTLIST jednaskala

sex CDATA #IMPLIED

vek_od CDATA #IMPLIED

vek_do CDATA #IMPLIED

MHD CDATA #IMPLIED

nizke CDATA #IMPLIED

snizene CDATA #IMPLIED

DRM CDATA #IMPLIED

HRM CDATA #IMPLIED

zvysene CDATA #IMPLIED

vysoke CDATA #IMPLIED

MHH CDATA #IMPLIED

jednotka CDATA #IMPLIED

dalsi_udaje CDATA #IMPLIED

>

<!ELEMENT tabpreanf (pokyny_odb?, pokyny_upr?, pozn_stab?)>

<!ATTLIST tabpreanf

radek CDATA #IMPLIED

sloupec CDATA #IMPLIED

font_fix CDATA #IMPLIED

font_bold CDATA #IMPLIED

font_italic CDATA #IMPLIED

font_underline CDATA #IMPLIED

font_color CDATA #IMPLIED

lblMaterial CDATA #IMPLIED

lblOdber_do CDATA #IMPLIED

lblPokyny_odb CDATA #IMPLIED

lblPokyny_upr CDATA #IMPLIED

lblStabilita CDATA #IMPLIED

lblStab25 CDATA #IMPLIED

lblStab4 CDATA #IMPLIED

lblStabM20 CDATA #IMPLIED

lblStabM70 CDATA #IMPLIED

lblPozn_stab CDATA #IMPLIED

material CDATA #IMPLIED

odber_do CDATA #IMPLIED

max_cas CDATA #IMPLIED

stab25 CDATA #IMPLIED

stab4 CDATA #IMPLIED

stabM20 CDATA #IMPLIED

stabM70 CDATA #IMPLIED

>

<!ELEMENT pokyny_odb (longtext)>

<!ELEMENT pokyny_upr (longtext)>

<!ELEMENT pozn_stab (longtext)>

]>

<lp dat_gen="2007-06-13" cas_gen="14:28" form_nazev="Vzor LP -ukázkový formulář maximální [N]">

<STRUKT>

<lclpnazevlp2>

<longtext radek="2" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="1" font_italic="1" font_underline="0" font_color="#000000" />

</lclpnazevlp2>

<text_4_1>

<obyctext radek="4" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="1" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Systém:" />

</text_4_1>

<nclpsyst32>

<obycprom radek="4" sloupec="24" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</nclpsyst32>

<text_5_1>

<obyctext radek="5" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="1" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Komponenta:" />

</text_5_1>

<nclpkomp32>

<obycprom radek="5" sloupec="24" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</nclpkomp32>

<text_6_1>

<obyctext radek="6" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="1" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Druh veličiny:" />

</text_6_1>

<nclpdrvl32>

<obycprom radek="6" sloupec="24" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</nclpdrvl32>

<text_7_1>

<obyctext radek="7" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Jednotka národní:" />

</text_7_1>

<nclpjedn>

<obycprom radek="7" sloupec="24" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</nclpjedn>

<text_8_1>

<obyctext radek="8" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="1" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Jednotka lokální:" />

</text_8_1>

<lclpjednl>

<obycprom radek="8" sloupec="24" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</lclpjednl>

<text_9_1>

<obyctext radek="9" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Přepočítací faktor k NČLP:" />

</text_9_1>

<lclpprepfak>

<obycprom radek="9" sloupec="24" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</lclpprepfak>

<text_10_1>

<obyctext radek="10" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Procedura:" />

</text_10_1>

<nclpproc32>

<obycprom radek="10" sloupec="24" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</nclpproc32>

<text_11_1>

<obyctext radek="11" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="-----------" />

</text_11_1>

<text_13_1>

<obyctext radek="13" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Název v NČLP:" />

</text_13_1>

<nclpnazlpk>

<obycprom radek="13" sloupec="24" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</nclpnazlpk>

<text_14_1>

<obyctext radek="14" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Klíč NČLP:" />

</text_14_1>

<nclpklic>

<obycprom radek="14" sloupec="24" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</nclpklic>

<text_15_1>

<obyctext radek="15" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Kód lokální:" />

</text_15_1>

<lclpkodlok>

<obycprom radek="15" sloupec="24" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</lclpkodlok>

<text_16_1>

<obyctext radek="16" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Vznik:" />

</text_16_1>

<nclpvznik32>

<obycprom radek="16" sloupec="24" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</nclpvznik32>

<text_17_1>

<obyctext radek="17" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Typ položky:" />

</text_17_1>

<nclptypdial>

<obycprom radek="17" sloupec="24" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</nclptypdial>

<text_18_1>

<obyctext radek="18" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Formát ref. mezí:" />

</text_18_1>

<nclpformrm>

<obycprom radek="18" sloupec="24" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</nclpformrm>

<text_19_1>

<obyctext radek="19" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Formát hodnoty:" />

</text_19_1>

<nclpformh>

<obycprom radek="19" sloupec="24" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</nclpformh>

<text_20_1>

<obyctext radek="20" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Mezní hodnoty:" />

</text_20_1>

<nclpsezn_mh>

<obycprom radek="20" sloupec="24" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</nclpsezn_mh>

<text_21_1>

<obyctext radek="21" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="MTV:" />

</text_21_1>

<nclpsezn_mtv>

<obycprom radek="21" sloupec="24" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</nclpsezn_mtv>

<text_22_1>

<obyctext radek="22" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="-----------" />

</text_22_1>

<text_24_1>

<obyctext radek="24" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="1" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Odebíraný materiál:" />

</text_24_1>

<lclpmat32l>

<obycprom radek="24" sloupec="24" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</lclpmat32l>

<text_25_1>

<obyctext radek="25" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="1" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Odběr do:" />

</text_25_1>

<lclpodb_do55l>

<obycprom radek="25" sloupec="24" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</lclpodb_do55l>

<text_26_1>

<obyctext radek="26" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Odebírané množství:" />

</text_26_1>

<lclpodb_mnj>

<obycprom radek="26" sloupec="24" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</lclpodb_mnj>

<text_27_1>

<obyctext radek="27" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Množství pro analýzu:" />

</text_27_1>

<lclpanal_mnj>

<obycprom radek="27" sloupec="24" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</lclpanal_mnj>

<text_28_1>

<obyctext radek="28" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="1" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Pokyny k odběru:" />

</text_28_1>

<lclpodbpozn>

<longtext radek="29" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="1" font_underline="0" font_color="#000000" />

</lclpodbpozn>

<text_30_1>

<obyctext radek="30" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="1" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Čas od získání do zpracování:" />

</text_30_1>

<lclpintozjt>

<obycprom radek="30" sloupec="24" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</lclpintozjt>

<text_31_1>

<obyctext radek="31" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="-----------" />

</text_31_1>

<text_33_1>

<obyctext radek="33" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Pokyny pro pacienta - odkaz:" />

</text_33_1>

<lclppokpac1odk>

<odkaz radek="34" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</lclppokpac1odk>

<text_36_1>

<obyctext radek="36" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Pokyny pro oddělení - odkaz:" />

</text_36_1>

<lclppokodd1odk>

<odkaz radek="37" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</lclppokodd1odk>

<text_39_1>

<obyctext radek="39" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Nutné klinické informace k objednávání:" />

</text_39_1>

<lclpklin_info>

<longtext radek="40" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="1" font_underline="0" font_color="#000000" />

</lclpklin_info>

<text_41_1>

<obyctext radek="41" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Předanalytická úprava vzorku:" />

</text_41_1>

<lclppaupozn>

<longtext radek="42" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="1" font_underline="0" font_color="#000000" />

</lclppaupozn>

<text_43_1>

<obyctext radek="43" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Pokyny k transportu do laboratoře:" />

</text_43_1>

<lclptransport>

<longtext radek="44" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="1" font_underline="0" font_color="#000000" />

</lclptransport>

<text_45_1>

<obyctext radek="45" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Stabilita při 20 - 25 °C:" />

</text_45_1>

<nclpstb20>

<obycprom radek="45" sloupec="24" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</nclpstb20>

<text_46_1>

<obyctext radek="46" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Stabilita při 4 - 8 °C:" />

</text_46_1>

<nclpstb4>

<obycprom radek="46" sloupec="24" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</nclpstb4>

<text_47_1>

<obyctext radek="47" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Stabilita při -20 °C:" />

</text_47_1>

<nclpstbm>

<obycprom radek="47" sloupec="24" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</nclpstbm>

<text_48_1>

<obyctext radek="48" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Poznámka ke stabilitě:" />

</text_48_1>

<nclpstbpozn>

<longtext radek="49" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="1" font_underline="0" font_color="#000000" />

</nclpstbpozn>

<text_50_1>

<obyctext radek="50" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="-----------" />

</text_50_1>

<text_52_1>

<obyctext radek="52" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Dostupnost pro rutinní vyšetření:" />

</text_52_1>

<lclpdosr>

<obycprom radek="52" sloupec="24" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</lclpdosr>

<text_53_1>

<obyctext radek="53" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Dostupnost pro statim:" />

</text_53_1>

<lclpdoss>

<obycprom radek="53" sloupec="24" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</lclpdoss>

<text_54_1>

<obyctext radek="54" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Poznámka k dostupnosti:" />

</text_54_1>

<lclpdosodezpozn>

<longtext radek="55" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="1" font_underline="0" font_color="#000000" />

</lclpdosodezpozn>

<text_56_1>

<obyctext radek="56" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Odezva rutinní" />

</text_56_1>

<lclpodezr>

<obycprom radek="56" sloupec="24" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</lclpodezr>

<text_57_1>

<obyctext radek="57" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Odezva statimová" />

</text_57_1>

<lclpodezs>

<obycprom radek="57" sloupec="24" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</lclpodezs>

<text_58_1>

<obyctext radek="58" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Text do laboratorní příručky:" />

</text_58_1>

<lclptextlpdi>

<longtext radek="59" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="1" font_underline="0" font_color="#000000" />

</lclptextlpdi>

<text_60_1>

<obyctext radek="60" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="-----------" />

</text_60_1>

<skalatab>

<tabskala radek="62" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" typ="1" lblSex="S" lblVek_od="Věk od" lblVek_do="do" lblMHD="MHD" lblNizke="Nízké" lblSnizene="Snížené" lblDRM="DRM" lblHRM="HRM" lblZvysene="Zvýšené" lblVysoke="Vysoké" lblMHH="MHH" lblJednotka="Jedn." lblDalsi_udaje="Další údaje" />

</skalatab>

<text_63_1>

<obyctext radek="63" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Mez stanovitelnosti dolní:" />

</text_63_1>

<lclpmez_stand>

<obycprom radek="63" sloupec="24" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</lclpmez_stand>

<text_64_1>

<obyctext radek="64" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Mez stanovitelnost horní:" />

</text_64_1>

<lclpmez_stanh>

<obycprom radek="64" sloupec="24" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</lclpmez_stanh>

<lclpreltextodk>

<odkaz radek="65" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</lclpreltextodk>

<lclprelsopodk>

<odkaz radek="67" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</lclprelsopodk>

<lclpskalaodk>

<odkaz radek="68" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

</lclpskalaodk>

</STRUKT>

<VETA>

<lclpnazevlp2>

<longtext>

<odstavec hodnota="ALT v séru" /></longtext>

</lclpnazevlp2>

<nclpsyst32>

<obycprom hodnota="S" />

</nclpsyst32>

<nclpkomp32>

<obycprom hodnota="ALT" />

</nclpkomp32>

<nclpdrvl32>

<obycprom hodnota="Koncentrace katalytické aktivity" />

</nclpdrvl32>

<nclpjedn>

<obycprom hodnota="µkat/l" />

</nclpjedn>

<lclpjednl>

<obycprom hodnota="µkat/l" />

</lclpjednl>

<lclpprepfak>

<obycprom hodnota="1" />

</lclpprepfak>

<nclpproc32>

<obycprom hodnota="Absorpční spektrofotometrie" />

</nclpproc32>

<nclpnazlpk>

<obycprom hodnota="ALT (S; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)" />

</nclpnazlpk>

<nclpklic>

<obycprom hodnota="00582" />

</nclpklic>

<nclpvznik32>

<obycprom hodnota="Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři" />

</nclpvznik32>

<nclptypdial>

<obycprom hodnota="NF" />

</nclptypdial>

<nclpformrm>

<obycprom hodnota="referenční meze &quot;menší než&quot;" />

</nclpformrm>

<nclpformh>

<obycprom hodnota="číslo na 2 desetinná místa" />

</nclpformh>

<nclpsezn_mh>

<obycprom hodnota="0,05 - 0,05 - 100 - 200" />

</nclpsezn_mh>

<nclpsezn_mtv>

<obycprom hodnota="X, SP" />

</nclpsezn_mtv>

<lclpmat32l>

<obycprom hodnota="B" />

</lclpmat32l>

<lclpodb_do55l>

<obycprom hodnota="Sklo nebo plast bez úpravy" />

</lclpodb_do55l>

<lclpodb_mnj>

<obycprom hodnota="3 ml" />

</lclpodb_mnj>

<lclpodbpozn>

<longtext>

<odstavec hodnota="Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!" /></longtext>

</lclpodbpozn>

<lclpintozjt>

<obycprom hodnota="2 h při 20 °C" />

</lclpintozjt>

<nclpstb20>

<obycprom hodnota="2 d" />

</nclpstb20>

<nclpstb4>

<obycprom hodnota="5 d" />

</nclpstb4>

<nclpstbpozn>

<longtext>

<odstavec hodnota="ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní." /></longtext>

</nclpstbpozn>

<skalatab>

<tabskala typ="1">

<jednaskala vek_od="0D" vek_do="1M 11D" MHD="0" nizke="0" snizene="0" DRM="0" HRM="0,73" zvysene="2,5" vysoke="12" MHH="50" jednotka="µkat/l" /><jednaskala vek_od="1M 11D" vek_do="1R" MHD="0" nizke="0" snizene="0" DRM="0" HRM="0,85" zvysene="2,5" vysoke="12" MHH="50" jednotka="µkat/l" /><jednaskala vek_od="1R" vek_do="15R" MHD="0" nizke="0" snizene="0" DRM="0" HRM="0,61" zvysene="2,5" vysoke="12" MHH="50" jednotka="µkat/l" /><jednaskala vek_od="15R" vek_do="99R" MHD="0" nizke="0" snizene="0" DRM="0" HRM="0,73" zvysene="2,5" vysoke="12" MHH="50" jednotka="µkat/l" /></tabskala>

</skalatab>

<lclprelsopodk>

<odkaz text="ALT (Olympus)" hodnota="*AAAG" />

</lclprelsopodk>

<lclpskalaodk>

<odkaz text="Škála S_ALT_AS" hodnota="_SKALA_LS_ALT_AS" />

</lclpskalaodk>

</VETA>

<VETA>

<lclpnazevlp2>

<longtext>

<odstavec hodnota="Urea v séru" /></longtext>

</lclpnazevlp2>

<nclpsyst32>

<obycprom hodnota="S" />

</nclpsyst32>

<nclpkomp32>

<obycprom hodnota="Urea" />

</nclpkomp32>

<nclpdrvl32>

<obycprom hodnota="Látková koncentrace" />

</nclpdrvl32>

<nclpjedn>

<obycprom hodnota="mmol/l" />

</nclpjedn>

<lclpjednl>

<obycprom hodnota="mmol/l" />

</lclpjednl>

<lclpprepfak>

<obycprom hodnota="1" />

</lclpprepfak>

<nclpproc32>

<obycprom hodnota="Absorpční spektrofotometrie" />

</nclpproc32>

<nclpnazlpk>

<obycprom hodnota="Urea (S; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)" />

</nclpnazlpk>

<nclpklic>

<obycprom hodnota="03086" />

</nclpklic>

<lclpkodlok>

<obycprom hodnota="S125" />

</lclpkodlok>

<nclpvznik32>

<obycprom hodnota="Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři" />

</nclpvznik32>

<nclptypdial>

<obycprom hodnota="NF" />

</nclptypdial>

<nclpformrm>

<obycprom hodnota="referenční meze &quot;od - do&quot;" />

</nclpformrm>

<nclpformh>

<obycprom hodnota="číslo na 1 desetinné místo" />

</nclpformh>

<nclpsezn_mh>

<obycprom hodnota="0,1 - 0,8 - 88,0 - 100,0" />

</nclpsezn_mh>

<nclpsezn_mtv>

<obycprom hodnota="X, SP" />

</nclpsezn_mtv>

<lclpmat32l>

<obycprom hodnota="B" />

</lclpmat32l>

<lclpodb_do55l>

<obycprom hodnota="Sklo nebo plast bez úpravy" />

</lclpodb_do55l>

<lclpodb_mnj>

<obycprom hodnota="5 ml" />

</lclpodb_mnj>

<lclpanal_mnj>

<obycprom hodnota="1 ml" />

</lclpanal_mnj>

<lclpodbpozn>

<longtext>

<odstavec hodnota="Obvykle odběr žilní krve, vzhledem ke stabilitě nejsou nutná zvláštní opatření, vysokoproteinová dieta před odběrem není vhodná." /></longtext>

</lclpodbpozn>

<lclpintozjt>

<obycprom hodnota="2 h při 20 °C" />

</lclpintozjt>

<lclppokpac1odk>

<odkaz text="Škála S_ALT_AS" hodnota="_SKALA_LS_ALT_AS" />

</lclppokpac1odk>

<lclppokodd1odk>

<odkaz text="Škála S_ALT_AS" hodnota="_SKALA_LS_ALT_AS" />

</lclppokodd1odk>

<lclppaupozn>

<longtext>

<odstavec hodnota="Separace séra za běžných podmínek." /></longtext>

</lclppaupozn>

<nclpstb20>

<obycprom hodnota="1 týden" />

</nclpstb20>

<nclpstb4>

<obycprom hodnota="2 týden" />

</nclpstb4>

<nclpstbm>

<obycprom hodnota="2 r" />

</nclpstbm>

<lclpdosr>

<obycprom hodnota="Denně" />

</lclpdosr>

<lclpdoss>

<obycprom hodnota="Denně" />

</lclpdoss>

<lclpdosodezpozn>

<longtext>

<odstavec hodnota="Běžné stanovení." /></longtext>

</lclpdosodezpozn>

<lclpodezr>

<obycprom hodnota="Do 6 hodin od doručení materiálu do laboratoře" />

</lclpodezr>

<lclpodezs>

<obycprom hodnota="Do 1 hodiny od doručení materiálu" />

</lclpodezs>

<skalatab>

<tabskala typ="1">

<jednaskala vek_od="0D" vek_do="4T" MHD="0,4" nizke="0,8" snizene="1,2" DRM="1,4" HRM="4,3" zvysene="8" vysoke="15" MHH="50" jednotka="mmol/l" /><jednaskala vek_od="4T" vek_do="15R" MHD="0,4" nizke="0,8" snizene="1,2" DRM="1,8" HRM="6,4" zvysene="8" vysoke="15" MHH="40" jednotka="mmol/l" /><jednaskala vek_od="15R" vek_do="60R" MHD="0,5" nizke="1" snizene="2" DRM="2,5" HRM="6,4" zvysene="12" vysoke="18" MHH="80" jednotka="mmol/l" /><jednaskala vek_od="60R" vek_do="99R" MHD="0,5" nizke="1" snizene="1,5" DRM="2,9" HRM="7,5" zvysene="12" vysoke="18" MHH="80" jednotka="mmol/l" /></tabskala>

</skalatab>

<lclpmez_stand>

<obycprom hodnota="0,6" />

</lclpmez_stand>

<lclpmez_stanh>

<obycprom hodnota="60" />

</lclpmez_stanh>

<lclpreltextodk>

<odkaz text="Urea - test pro výuku" hodnota="*AAAC" />

</lclpreltextodk>

<lclprelsopodk>

<odkaz text="Urea (Olympus)" hodnota="*AAAH" />

</lclprelsopodk>

<lclpskalaodk>

<odkaz text="Škála S_UREA_AS" hodnota="_SKALA_LS_UREA_AS" />

</lclpskalaodk>

</VETA>

</lp>