Leukocyty (nespecifikovaná tekutina)

Basofily -> Bazofily
Basophilic granulocytes -> Bazofily
Bazofilní granulocyty -> Bazofily
Bazofily
Eosinofily -> Eozinofily
Eosinophilic granulocytes -> Eozinofily
Eozinofilní granulocyty -> Eozinofily
Eozinofily
Lymfocyty
Monocyty
Mononukleáry
Neutrofily
PMN -> Neutrofily
Polymorfonukleáry -> Neutrofily
Polynukleáry -> Neutrofily