OSN-SAbstraktOSN-E

C-reaktivní protein (CRP) patří mezi reaktanty akutní fáze s rychlou odpovědí. Je produkován játry, jeho plazmatická koncentrace se zvyšuje již 6 hodin po vypuknutí zánětlivého procesu nebo jiném náhlém poškození tkání, maxima dosahuje za 24 - 48 hodin. Koncentrace vzrůstá až 1000 krát proti fyziologické hodnotě, je dominujícím proteinem akutní fáze. Stanovení CRP v plazmě se používá k prokázání přítomnosti zánětlivého procesu, k diagnostice a monitorování infekčního onemocnění, na pomoc při léčbě revmatických onemocnění a při diferenciální diagnostice gastrointestinálních symptomů. Nejvyšší hodnoty koncentrace CRP se vyskytují v případě bakteriální infekce, stanovení lze použít k rozlišení od infekce virové. Při úspěšné léčbě antibiotiky dochází k rychlému poklesu, při neúspěšné léčbě zvýšení přetrvává. Předpokládá se, že vyšší plazmatická koncentrace CRP také predikuje riziko infarktu myokardu nebo mozkové mrtvice.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

C-reaktivní protein

C-reaktivní protein v likvoru

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Zvýšené hodnoty se vyskytují ve třetím trimestru těhotenství (do 20 mg/l) a při užívání orální antikoncepce.

Vyšší hodnoty mají také novorozenci (3. den až 15 mg/l) a kojenci (do 10 mg/l).

Zvýšení je někdy pozorováno u kuřáků (až 20 mg/l) a po nadměrné fyzické zátěži (maratón - až 60 mg/l).

Obecně CRP kolísá ze dne na den, zvyšování hladiny v plazmě souvisí se stárnutím, vysokým krevním tlakem, užíváním alkoholu, nízkou fyzickou aktivitou, chronickou únavou, konzumací kávy, zvýšenou hladinou triacylglycerolů, inzulinovou rezistencí a diabetem, vysokoproteinovou dietou, poruchami spánku a depresí.

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

K vzestupu dochází po navození reakce akutní fáze (infekční noxa, chirurgický výkon, infarkt myokardu). CRP je dominující protein akutní fáze. Zvýšení koncentrace v plazmě je dáno zvýšenou produkcí zánětlivých cytokinů, hlavně IL-6. Příčinou je většinou přítomnost zánětu, ale také jí může být nekróza a některé maligní tumory. Poškození tedy může být primární (např. revmatická artritida), nebo sekundární (např. vlivem infarktu myokardu nebo malignity). Některé maligní tumory (např. Hodgkinova choroba a karcinom ledvin) mohou produkovat cytokiny, vedoucí k vzestupu koncentrace CRP. V mnoha případech mohou plazmatické změny CRP předcházet změnám klinických symptomů.

 

Ve zvýšeném množství je CRP sekretován do krve již 6 hodin po akutním zánětlivém podnětu, patří mezi reaktanty akutní fáze s rychlou odpovědí. Plazmatická hladina se zvyšuje dvojnásobně minimálně každých 8 hodin, vrcholu dosahuje přibližně po 48 hodinách. Po účinné léčbě nebo po odstranění zánětlivého podnětu klesá hladina téměř tak rychle, jako je poločas značeného exogenního CRP (5 - 7 hodin). Nejsou-li přidruženy komplikace, dochází k normalizaci během 4 - 6 dnů, nejdéle do dvou týdnů.

 

Normální hodnoty CRP nevylučují přítomnost menšího, lokalizovaného akutního zánětu nebo některého chronického onemocnění, u kterých je odpověď akutní fáze minimální (systémový lupus erythematodes, progresivní systémová skleróza, dermatomyozitida, vředová kolitida). Normální produkce CRP může být také narušena těžkým poškozením jaterních buněk (produkují CRP do krve) nebo poruchou produkce cytokinů makrofágy.

 

Zvýšené hodnoty koncentrace

 

infekce

·         těžká bakteriální infekce (sepse) - hodnoty 200 - 300 mg/l; u bakteriálních infekcí dosahuje CRP nejvyšších hodnot: nejsilnějším podnětem reakce akutní fáze je bakteriální endotoxin - nejvyšší hodnoty CRP nalézáme u infekcí vyvolaných Gram-negativními bakteriemi (až 500 mg/l); infekce způsobené Gram-pozitivními bakteriemi a zamoření parazity doprovází hodnoty kolem 100 mg/l

·         virová infekce - u 50 % není zvýšení, hodnoty nebývají vyšší než 50 mg/l (obvykle 5 - 20 mg/l); lze tak rozlišit např. virovou pneumonii od bakteriální

·         perinatální infekce - bakteriální infekce může způsobit velmi vážný stav (hodnoty v pupečníkové krvi 10 ‑ 20 mg/l); u perinatální těžší infekce (septikemie, meningitida, peritonitida) je CRP vždy zvýšen více než 50 mg/l

·         meningitida - bakteriální původ (nad 100 mg/l; při úspěšné terapii normalizace do týdne), tuberkulózní původ (20 - 60 mg/l), virový původ (pod 20 mg/l, často normální hodnoty)

·         pyelonefritida (na rozdíl od infekcí dolního močového traktu, kde nejsou hodnoty podstatněji zvýšené)

 

revmatologie

·         zvýšená hladina CRP potvrzuje přítomnost organického onemocnění, normální hodnoty jej však nevylučují

·         revmatická artritida - zvýšené hodnoty se nacházejí u více než 90 % dospělých postižených touto chorobou (hodnoty nad 15 mg/l, obvykle 50, někdy i 100 mg/l - míra zvýšení odráží vážnost poškození tkáně), výhodné je použít kombinaci stanovení CRP, FW a Fe/Cu (lepší informace o aktivitě procesu); osteoartritida nemá zvýšení

·         revmatická horečka - koreluje s aktivitou procesu (15 - 100 mg/l); nastupuje rychle (FW reaguje pomaleji), rychle odpovídá na terapii; vzestup po normalizaci svědčí pro komplikaci

·         polymyalgia rheumatica - obvykle nad 30 a více mg/l, vysoké hodnoty CRP odliší od jiných svalových bolestí; zvýšena i FW, koreluje s aktivitou; terapie hydrokortizonem rychle snižuje

·         juvenilní chronická artritida - zvýšení koreluje s aktivitou, ale ne tak dobře jako u dospělých (5 - 50 mg/l)

·         psoriatická artropatie, Reiterův syndrom - hodnoty nad 15 mg/l, zvýšení koreluje s aktivitou; pseudodna má jen malé zvýšení, dna zvýšení nemá

·         Bechtěrevova nemoc - zvýšení ještě před klinickými obtížemi, koreluje s aktivitou (nad 15 mg/l, obvykle více)

·         onemocnění pojivových tkání - odpověď akutní fáze je minimální (systémový lupus erythematodes, polymyozitida, systémová skleróza), stanovení CRP se používá k odlišení od ostatních revmatických onemocnění; př. lupus erythematodes - normální hodnoty, nebo lehké zvýšení; vysoké hodnoty jsou podezřelé z přidružené bakteriální infekce

·         septická artritida - senzitivita 95 %, hladina CRP věrně odráží infekční proces

 

gastrointestinální onemocnění

·         Crohnova choroba - hodnoty nad 15 mg/l (obvykle více), zvýšení koreluje s aktivitou; u vředové kolitidy nebývá zvýšení

 

další onemocnění spojená se zánětlivým procesem

·         infarkt myokardu - po počátečním exponenciálním vzestupu je vrchol 5 - 50 mg/l, ale také 100 ‑ 200 mg/l, dosažen kolem 50 hodin nebo 2-3 dnů od vzniku bolesti, pak hladina rychle klesá, maximální hladina a trvání vzestupu koreluje s velikostí ložiska, může indikovat reinfarzaci

·         nádorové onemocnění - obvykle méně výraznější zvýšení (5 - 100 mg/l) než je zvýšení haptoglobinu, kyselého alfa1-glykoproteinu nebo alfa1-antitripsinu, výraznější zvýšení ukazuje na případné metastázy; asymptomatická forma M. Hodgkin mívá 5 - 20 mg/l, symptomatická 21 - 141 mg/l

·         imunokompromitovaní pacienti - např. pacienti s akutní leukemií: pokud je do 48 hodin od vypuknutí horečky hladina CRP nižší než 40 mg/l, není infekce pravděpodobná; hodnoty nad 100 mg/l však musí být léčeny antibiotiky i bez potvrzení bakteriologického vyšetření; po transplantaci kostní dřeně jsou maximální hodnoty CRP vzácně vyšší než 40 mg/l, vyšší hodnoty silně naznačují výskyt infekce, hodnoty nad 100 mg/l vždy doprovázejí infekci

·         stavy po chirurgických výkonech  - vrchol 20 až 250 mg/l je dosažen za 2 až 3 dny po operaci a vrací se k předoperačním hodnotám 7 až 14 dnů po operaci; při komplikacích (infekce, trombóza, nekrózy) zvýšení přetrvává

·         akutní pankreatitida - hodnoty až 100 mg/l; při přetrvávajícím zvýšení dva a více týdnů předzvěst komplikací (cysty, pseudocysty), nekrotizující pankreatitida: koncentrace 200 mg/l i více

·         adnexitis - hodnoty obvykle nad 15 mg/l, při zánětu se zvýšení CRP vyskytuje vždy, FW jen u 80 %, leukocyty u 50 %

·         chorioamnionitis u těhotných - při náhlé ruptuře vaku blan (hodnoty nad 15 mg/l)

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

 

věk

koncentrace

(mg/l)

0 - 99 let

0 - 5

 

Medián normálních koncentrací je 0,8 mg/l, 90 % zdánlivě zdravých osob má hodnoty nižší než 3 mg/l, 99 % méně než 12 mg/l.

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Stabilita: 1 den při 20 - 25 °C, 1 týden při 4 - 8 °C, 12 týdnů při -20 °C.

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

Dříve používaný latexový aglutinační test je již zastaralý, málo přesný a není doporučeno jej používat.

Imunonefelometrické a turbidimetrické metody jsou přesné (CV méně než 5 %), ale v některých případech nedostatečně citlivé. V případě vysokých koncentrací revmatického faktoru se mohou vyskytovat falešně vyšší výsledky.

Enzymoimunoanalýza a fluoroimunoanalýza jsou metody, jejichž předností je vysoká citlivost. (např. ELISA - použití monoklonálních protilátek zakotvených na destičce; po navázání analytu probíhá detekce pomocí druhé protilátky značené peroxidázou, katalyzující chromogenní reakci).

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

 

Potvrzení přítomnosti zánětlivého procesu způsobeného:

·         akutním organickým onemocněním (např. infarkt myokardu, hluboká žilní trombóza, infekce)

·         chronickým stavem (např. malignita, revmatická onemocnění, zánětlivé střevní onemocnění)

 

Diagnostika a monitorování infekčního onemocnění (pokud není možné využití mikrobiologických testů)

·         identifikace pooperačních infekčních komplikací

·         rychlá identifikace infekce (intenzivní medicína, u novorozenců, při transplantaci kostní dřeně)

·         diferenciace mezi virovým a bakteriálním horečnatým onemocněním (např. meningitida, pneumonie); hodnoty CRP nad 100 mg/l výrazně indikují bakteriální původ

·         monitorování léčby antibiotiky: úspěšná terapie vede k rychlému poklesu koncentrace, zatímco při neúspěšné léčbě zvýšené hodnoty přetrvávají

·         indikace přítomnosti rekurentních infekcí u pacientů s některými onemocněními pojiva

 

Při léčbě revmatických onemocnění

·         časné prokázání synovitidy

·         rychlé nalezení optimální protizánětlivé léčby (steroidní nebo nesteroidní) a zjištění minimální efektivní dávky

·         sledování efektu imunosupresivní léčby - koncentrace CRP klesají k normě za 5 až 30 dnů po zahájení léčby

·         diferenciální diagnostika bolesti v kloubech, svalové bolesti a atypické zádové bolesti

 

Diferenciální diagnostika gastrointestinálních symptomů

·         odlišení organického onemocnění od syndromu dráždivého tračníku

·         odlišení Crohnovy nemoci od vředové kolitidy

 

 

Míra zvýšení CRP odpovídá množství nebo aktivitě zanícené tkáně:

·         10 - 50 mg/l indikuje mírný zánět  - lokální bakteriální infekce (např. zánět močového měchýře, zánět průdušek, absces), poškození operací nebo úrazem, infarkt myokardu, hluboká žilní trombóza, klidové stádium revmatického onemocnění, malignity, většina virových infekcí

·         do 100 mg/l indikuje těžší onemocnění a vyšší stupeň zánětu, vyžadující nějaký zákrok

·         nad 100 mg/l znamená těžký průběh onemocnění a obvykle indikuje přítomnost bakteriální infekce

 

Více informací se vždy získá sledováním změny koncentrací CRP během onemocnění, než z jednoho izolovaného stanovení, neboť i desetinásobná změna koncentrace u určitého pacienta může být stále v mezích referenčních hodnot.

Ve srovnání s dalšími indikátory zánětu (horečka, FW a leukocytóza) vykazuje CRP rychlejší odpověď, v mnoha situacích větší citlivost a specifitu pro zánět.

 

Prognostická hodnota

Přetrvávající zvýšení hladiny CRP v plazmě indikuje neustávající zánět a obvykle znamená neúspěšnou terapii a špatnou prognózu (např. u maligních onemocnění, infekce a infarktu myokardu).

 

Malé zvýšení CRP má predikční hodnotu pro výskyt kardiovaskulárních příhod u pacientů s koronárním srdečním onemocněním a stejně tak i u osob dosud zdravých. Ukazuje se, že má větší prognostický význam než hladina HDL a LDL. Uvádí se, že čím vyšší je hladina CRP, tím vyšší je riziko infarktu myokardu:

·         nízké u osob s koncentrací CRP méně než 1,0 mg/l

·         průměrné při koncentracích 1,0 - 3,0 mg/l

·         vysoké u osob s koncentrací nad 3,0 mg/l

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Thomas, L.: Clinical Laboratory Diagnostics: Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. TH-Books-Verl.-Ges., Frankfurt/Main, 1998. ISBN 3-9805215-4-0

Masopust, J.: Klinická biochemie. Požadování a hodnocení biochemických vyšetření. Karolinum, Praha, 1998. ISBN-80-7184-649-3

Racek, J. et al: Klinická biochemie, 1. vydání. Galén, Praha, 1999. ISBN-80-7262-023-1. Karolinum, Praha, 1999. ISBN 80-7184-971-5

Chromý, V., Fischer, J.: Analytické metody v klinické chemii. Masarykova univerzita, Brno, 2000. ISBN 80-210-2363-5

ExPASy, PROSITE [online]. Swiss Institute of Bioinformatics, Ženeva, Release 32, srpen 2003 (cit. září 2003). Dostupné z URL http://us.expasy.org/prosite

Hunter Area Pathology Service, Australia: C-Reactive Protein [online], červen 2002 (cit. září 2003). Dostupné z URL http://www.haps.nsw.gov.au/edrsrch/edinfo/crp.html

American Heart Association, Heart and Stroke Encyclopedia, Inflammation, Heart Disease and Stroke: The Role of C-reactive Protein [online], Dallas, 2002 (cit. září 2003). Dostupné z URL http://www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=4648

DrMirkin.com: C-Reactive Protein and Inflammation [online], Kensington MD, 2003 (cit. září 2003). Dostupné z URL http://www.drmirkin.com/heart/2074.html

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

CRP neprochází placentární bariérou, jeho koncentrace v plazmě novorozence není závislá na plazmatické koncentraci matky.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Vladimíra Kvasnicová (září 2003)