DOKUMENTY SOPA JSOU JIŽ NEAKTUÁLNÍ - pouze pro informaci:

 

 

V roce 2004 byl vytvořen nový dokument SOPV s osnovou vycházející ze SOPA, inovovanou dle požadavků ISO 15189, JCIA a "národních akreditačních standardů".

 

Tento nový typ SOPV kompletně nahradil SOPA!

 

SOPA se nyní již v národních datech systému SLP nevytvářejí, ale nic nebrání jejich dalšímu používání v lokálních datech - v laboratořích.

 

 

Úvodní informace:

Osnova standardního operačního postupu analytického (SOPA) vychází z normy ČSN EN 12286 “Zdravotnické prostředky pro diagnostiku in vitro – Měření veličin ve vzorcích biologického původu – Prezentace referenčních měřících postupů”. Tato norma je určena pro referenční měřící postupy, ale jednotlivé prvky prezentace referenčního měřícího postupu se obecně považují za základní pro libovolný měřící postup.

Osnova byla upravena a doplněna ve spolupráci odborníků pracujících v oblasti klinické biochemie, klinické hematologie, klinické imunologie a alergologie, nukleární medicíny, klinické mikrobiologie a zdravotnické informatiky.

Schvalování finálního tvaru této osnovy (v listopadu 1998) se zúčastnili pověření zástupci všech spolupracujících odborných společností ČLS JEP.

 

 

Upozornění:

Před zahájením prací nad dokumentem SOPA prostudujte definice příslušných položek v Národním číselníku laboratorních položek a ve škálách (zahrnující referenční hodnoty a meze pro další hodnocení).

Údaje uvedené v dokumentu SOPA nesmí být v rozporu s příslušnými základními definicemi v NČLP a příslušným popisem laboratorní položky.

 

 

 

 

Vlastní osnova s pokyny:

 

 

 

Abstrakt

Popište velmi stručně obsah dokumentu a důvody pro jeho použití. Bude se využívat při rychlém orientačním prohlížení dokumentů; text abstraktu je přenášen do definiční části dokumentu.

 

Nezaměňujte s bodem osnovy “Princip”, který je určen zejména pro laboratorní příručku.

 

Pozor!

Do tohoto bodu osnovy pište pouze běžným písmem (ne tučně, podtrženě aj.), nevkládejte do abstraktu odkazy ani klíčová slova!  Nevkládejte speciální symboly.

(Abstrakt je dále zpracováván počítačem).

 

Abstrakt musí splňovat podmínku „slovníkového hesla“.

 

Abstrakt musí být tvořen plynulým jednoduchým textem.

 

V abstraktu nesmí být tabulka. Zásadně nepoužívejte odrážky, odstavce. Všechny znaky musí být vkládány pouze z klávesnice (musí odpovídat tabulce ASCII znaků), nesmí se vkládat žádné znaky z  wordovské tabulky „symbolů“. Alfa, beta a gama rozepisujte slovy. Lze použít tyto doplňující znaky:

Alt 0181 µ

Alt 0060 <

Alt 0062 >

Alt 0176 °  (stupeň Celsia)

Alt 0091 [

Alt 0093 ]

Alt 0094 ^ (pro mocniny, např. 10^3, deset na třetí)

 

Pokud Word nahradí pomlčku (minus) mezi dvěma znaky tzv. em-dash (dlouhá pomlčka), jedná se o špatně interpretovatelný znak, se kterým mohou být potíže.

Doporučujeme raději než „3-4“ psát „3 až 4“.

 

 

OSN-SSeznam souvisejících dokumentů a textůOSN-E

Vyjmenujte všechny související dokumenty (a případně i texty repetitorií) systému SLP.

V dokumentu národním pište pouze volným textem, v dokumentu lokálním je vhodné používat formalizované odkazy.

Každý odkaz uveďte vždy na samostatný řádek.

Je-li to žádoucí, můžete odkazy na související dokumenty vkládat i do následujících osnov textu (volte s rozvahou!).

 

 

OSN-SKódy a názvy v různých klasifikačních systémechOSN-E

Vyjmenujte nejdůležitější kódy a názvy v dokumentu zpracovávané laboratorní položky (položek).OSN-E

Každý kód uveďte vždy na samostatný řádek.

V národních dokumentech doporučujeme vkládat formalizované odkazy na příslušnou komponentu, v lokálních dokumentech doporučujeme vkládat formalizované odkazy na lokální položku.

Dodržujte pokud možno uvedené pořadí:

- Klíč NČLP a název v NČLP ve tvaru Komponenta(Systém, druh veličiny[jednotka];procedura):

- Lokální kód a název:

- Seznam zdravotních výkonů (číslo výkonu a název):

- Kódy a názvy jiných klasifikačních systémů:

 

 

OSN-SPrincipOSN-E

Velmi stručně popište princip měření bez literárních odkazů a dalších teoretických údajů, které uveďte až v části Teorie, použití, preanalytické požadavky.

Jedná se o bod osnovy, který doporučujeme k zobrazování v Laboratorní příručce (pro různé typy uživatelů). Text proto vytvořte s ohledem na tuto možnost.

 

 

OSN-SDefinice a terminologieOSN-E

Definujte základní pojmy používané v dokumentu.

Definujte druh měřicí metody: referenční, rutinní, záložní.

Definujte soupravu pro stanovení, použité zkratky a podobně.

Jedná se o bod osnovy, který doporučujeme k použití v Laboratorní příručce (zejména v podrobnější variantě určené pro pracovníky laboratoře).  Text proto vytvořte s ohledem na tuto možnost.

 

 

OSN-SMísto provádění postupuOSN-E

Popište lokalitu, kde se měření provádí, resp. kam se transportují odebrané vzorky a kde jsou eventuálně dostupné výsledky měření.

Jedná se o bod osnovy, který je možné použít v Laboratorní příručce.

Text musí respektovat údaje uvedené v dialogu “podklady pro LP” pod položkami "příjem rutinní" a "příjem statimový".

 

OSN-SBezpečnostní aspektyOSN-E

Ve většině případů řešte pomocí odkazů na obecné dokumenty bezpečnosti práce. V národních dokumentech řešte prostým neformalizovaným odkazem na “Směrnici o bezpečnosti práce”, v lokálních dokumentech doporučujeme vkládat formalizovaný odkaz na příslušný dokument (směrnici).

Popište zde podrobněji  pouze specifické údaje týkající se popisovaného postupu - prvky ohrožující zdraví personálu nebo vyšetřované osoby, údaje o ochraně zdraví, používání bezpečnostních pomůcek, ochraně životního prostředí. Uveďte případně specifické technické požadavky (odsávané prostory, laminární boxy, separované místnosti, hygienické smyčky a podobně).

 

OSN-STeorie, použití, preanalytické požadavkyOSN-E

Popište formou volného textu:

- teoretické údaje

- indikační oblast

- klinický význam měřené složky (stručně, další údaje jsou uvedeny v bodě Klinické údaje)

- preanalytické požadavky,

- interference, např. údaje o omezení použití SOP při zjevných odchylkách kvality materiálu od doporučení (hemolýza, chylozita, ikterita apod.).

- analytickou proveditelnost

            - hranice ředění

            - časová dostupnost výsledku

            - ekonomické náklady

            - požadavky na kvalifikaci personálu

            - požadavky na spolehlivost měřicího systému

 

Jedná se o bod osnovy, který je možné použít v Laboratorní příručce (širší varianta, např. pro pracovníky laboratoře). Text proto vytvořte s ohledem na tuto možnost.

 

Nejdůležitější údaje je vhodné souhrnně uvést v dialogu “podklady pro LP” (“stabilita”, "text").

 

OSN-SOmezeníOSN-E

(Bod osnovy byl doplněn v roce 2004 dle požadavků ISO 15189 a JCIA.)

Definujte, za jakých podmínek laboratoř materiál nepřijme nebo neprovede požadované vyšetření:

- interference

- údaje o omezení při zjevných odchylkách kvality materiálu od doporučení (hemolýza, chylozita, ikterita)

- jiné

Odkažte na příslušné směrnice, příslušnou kapitolu Laboratorní příručky nebo na jiné dokumenty.

 

Jedná se o bod osnovy, který je možné použít v Laboratorní příručce (širší varianta, např. pro pracovníky laboratoře). Text proto vytvořte s ohledem na tuto možnost.

 

Nejdůležitější údaje je nutné (vhodné) souhrnně uvést v dialogu “podklady pro LP”, aby byly následně zařazeny do papírové nebo hypertextové formy Laboratorní příručky.

Informace zde uvedené nesmí být v rozporu s obsahy dialogů v systému SLP: “Pokyny k odběru vzorků", "Pokyny k předanalytické úpravě vzorků", "Nutné klinické informace", "Transport" a "Maximální čas od získání do zpracování vzorku".

 

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

Vzhledem k terminologickým změnám a probíhajícím pracím na dokumentech o určení analytických znaků metod doporučujeme popsat zejména následující parametry:

-          opakovatelnost (ve smyslu přesnost v sérii),

-          reprodukovatelnost (ve smyslu mezi sériemi),

-          správnost (ve smyslu pravdivosti – trueness a ve vztahu k nejvyššímu metrologickému základu),

-          zpětná výtěžnost (recovery),

-          robustnost (robustness),

-          pracovní rozsah,

-          mez detekce (LD, dříve označována jako analytická citlivost, dle IUPAC slepý pokus +3,29 směrodatné odchylky, rovněž se používá hodnota slepý pokus +3, resp. 2 směrodatné odchylky, jedná se o hodnotu, na níž pravděpodobnost falešně pozitivního výsledku je rovna pravděpodobnosti falešně negativního výsledku),

-          mez stanovitelnosti (LQ, dříve označována jako funkční citlivost, koncentrace, na které je variační koeficient na hranici smluveného intervalu, podle IUPAC 10 %, pro metody v klinické biochemii 10 – 33 %, pro normální rozdělení platí, že LQ je 3,04 násobkem LD),

-          analytická citlivost (ve smyslu směrnice kalibrační funkce, rozdíl koncentrací odpovídající nejmenšímu rozdílu hodnot analytického signálu),

-          analytická specificita (interference),

-          korelace s porovnávanou metodou.

 

Je vhodné uvést dále

-          limit empirický (TEEHK),

-          limit biologický (TEBIOL).

 

Současně je vhodné uvést parametry:

- biologický rozptyl

            - intraindividuální

            - interindividuální

            - celkový

- diskriminační mez.

 

Jedná se o bod osnovy, který je možné použít v Laboratorní příručce (širší varianta, např. pro pracovníky laboratoře). Text proto vytvořte s ohledem na tuto možnost.

 

OSN-SOdběr materiáluOSN-E

Specifikujte:

- vzorek (viz číselník “Odběrové nádobky a přípravky”- např. citrátová plazma, EDTA plazma apod.)

 

Ve většině případů řešte pomocí odkazů na obecné dokumenty týkající se odběru. Podrobněji specifikujte speciální situace. V tomto případě popište:

- přípravu pacienta

- pomůcky k provedení odběru včetně odběrových nádob

- způsob provedení odběru

- adjustaci, transport a skladování materiálu

- dokumentace k požadování vyšetření

- konzervační činidlo

- časové faktory (skladování, konzervace apod.)

- jiné významné faktory (vliv turbidity, hemolýzy apod.)

 

Uveďte dobu odezvy (TAT, turnaroud time), která je nutná pro zajištění pravdivého výsledku. V tomto případě se jedná o tzv. mimolaboratorní TAT, tedy dobou odezvy se rozumí interval od odběru biologického materiálu do přijetí vzorku laboratoří.

 

Odkažte na popis evidence všech produktů, u kterých je nutné evidovat exspiraci, kde je zejména uveden:

- druh produktu

- kód produktu

- výrobce

- šarže

- datum exspirace.

 

Jedná se o bod osnovy, který lze použít v Laboratorní příručce.

Informace zde uvedené nesmí být v rozporu s obsahy dialogů “STABILITA” systému SLP.

Viz též dialog “STABILITA” volaný z dialogů “vzor pro LP” nebo “podklady pro LP” systému SLP.

 

OSN-SManipulace s materiálemOSN-E

Popište:

- přípravu analytického vzorku,

- jednoznačnou identifikaci zkumavek s analytickými vzorky.

Odkažte případně na související dokumenty.

Jedná se o bod osnovy, který lze použít v Laboratorní příručce.

Viz též dialog “STABILITA” volaný z dialogů “vzor pro LP” nebo “podklady pro LP” systému SLP.

 

OSN-SPřístroje a pomůckyOSN-E

Definujte měřicí přístroje, popište nebo odkažte (kapitola Přístrojová technika příručky jakosti nebo její příslušná příloha - SOPT) na způsob jeho kalibrace, kontroly a údržby. Popište pomůcky, které standardní operační postup vyžaduje. Je vhodné uvádět přístroje a pomůcky v tom pořadí, jak jsou během měření používány. V indikovaných případech uveďte charakteristiku alarmových systémů automatických přístrojů, případně seznam možných poruch a hlavní chybová hlášení.

Odkažte na popis evidence všech produktů, u kterých je nutné evidovat exspiraci, kde je zejména uveden:

- druh produktu

- kód produktu

- výrobce

- šarže

- datum exspirace.

 

OSN-SReagencieOSN-E

Popište složení, skladování, přípravu, stabilitu, ověření jakosti, způsob použití a manipulaci včetně specifických údajů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, způsob likvidace. Pokud se pro měření používá několik souprav, definujte reagencie jednotlivých souprav postupně. Odkažte případně na související dokumenty.

 

Odkažte na popis evidence všech produktů, u kterých je nutné evidovat exspiraci, kde je zejména uveden:

- druh produktu

- kód produktu

- výrobce

- šarže

- datum exspirace.

 

OSN-SSpotřební materiálOSN-E

Popište všechny druhy spotřebního materiálu, zejména s ohledem na jeho objednávání a sledování doby exspirace. Odkažte na popis evidence všech produktů, u kterých je nutné evidovat exspiraci, kde je zejména uveden:

- druh produktu

- kód produktu

- výrobce

- šarže

- datum exspirace.

 

OSN-SKalibraceOSN-E

Popište kalibrátory (zdroj nebo výrobce, stabilita, typ matrice, konzervace nebo stabilizátory, způsob zacházení nebo rekonstituce, návaznost, resp. nejvyšší dostupnou referenci kalibrátoru, bezpečnost práce, skladování), vlastní kalibraci (kalibrační funkce, rozsah koncentrací kalibrátorů a intervaly mezi nimi, počet kalibračních bodů, způsob výpočtu kalibrační funkce, četnost provádění kalibrace a způsob dokumentace kalibračních dat, případné použití rekalibrátoru). Odkažte případně na související dokumenty.

Odkažte na popis evidence všech produktů, u kterých je nutné evidovat exspiraci, kde je zejména uveden:

- druh produktu

- kód produktu

- výrobce

- šarže

- datum exspirace.

 

Jedná se o bod osnovy, který lze použít v Laboratorní příručce.

Text proto vytvořte s ohledem na tuto možnost.

 

OSN-SPracovní postupOSN-E

V této části uveďte podrobný popis; stručný postup je uveden v části Stručný popis měřicího postupu. Popište zejména:

- přípravné práce,

- vlastní pracovní postup,

- záznam naměřených dat,

- kritická místa postupu (možné zdroje chyb).

 

Údaje uvádějte chronologicky, popište také (není-li uvedeno v ostatních bodech) pořadí vzorků, speciální ředění, činidla připravovaná denně, kalibraci a kontrolu jakosti, nastavení přístroje, odečítání hodnot, čištění a odstraňování odpadů, bezpečnost práce. Pracovní postup musí být přehledný.

 

Jedná se o bod osnovy, který doporučujeme k použití v Laboratorní příručce (ve verzi pro personál laboratoře). Text proto vytvořte s ohledem na tuto možnost.

 

OSN-SDokumentace, zpracování a hodnocení datOSN-E

Popište způsob výpočtu výsledků měření, potřebné matematické vztahy a příslušné počítačové programy, způsob dokumentace a zpětného potvrzení platnosti výsledku. Odkažte případně na související dokumenty.

 

OSN-SZpůsob vydávání výsledkůOSN-E

Popište způsob vydávání výsledků (počet desetinných míst, písemná forma, elektronický přenos, telefonické sdělování). Odkažte případně na příslušnou kapitolu příručky jakosti (Sdělování výsledků) nebo na jiné související dokumenty. Popište způsob autorizace výsledku.

Údaje nesmí být v rozporu s popisem v  “číselníku laboratorních položek”!

 

OSN-SŘízení kvalityOSN-E

Popište kontrolní materiál (druh, příprava, manipulace, stabilita, bezpečnost práce, skladování), způsob (četnost a zařazení) použití kontrolních materiálů, způsob statistického vyhodnocení a kriteria pro přijetí nebo odmítnutí měření vzorků, způsob dokumentace kalibračních dat, kontrolní diagramy. Popište vztah způsob dlouhodobého posuzování jakosti, vztah mezi daty vnitřní kontroly jakosti a daty externího posuzování jakosti. Odkažte případně na související dokumenty.

 

Pro referenční materiály je nutné uvést komutabilitu, je-li to možné.

 

Odkažte na popis evidence všech produktů, u kterých je nutné evidovat exspiraci, kde je zejména uveden:

- druh produktu,

- kód produktu,

- výrobce,

- šarže,

- datum exspirace.

 

OSN-SKlinické údajeOSN-E

Popište formou volného textu:

- referenční hodnoty,

- akční meze,

- varovné meze,

- kritické a extrémní meze,

a podobně.

 

Tyto údaje musejí být konsistentní s údaji uvedenými v příslušném číselníku laboratorních komponent (škály) a musí být uváděné s ohledem na příslušnou proceduru a ve vztahu k příslušným  jednotkám.

 

Dále uveďte důležité údaje z oblasti patofyziologie, patobiochemie, interpretace, monitorování a podobně.

Případně odkažte na jiné dokumenty.

 

 

Poznámka:

akční a varovné meze jsou údaje závislé na:

- prostředí, pro které jsou určeny (laboratoř, oddělení),

- klinické situaci,

- výsledcích jiných laboratorních testů,

- výsledcích jiných pomocných vyšetření,

- lokálních pokynech, tradicích, doporučeních.

 

Jedná se o bod osnovy, který doporučujeme k použití v Laboratorní příručce.

Text proto vytvořte s ohledem na tuto možnost.

 

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

V tomto bodě uveďte všechna případná ostatní data související s metodou měření, např. zdroje možných chyb, jejich detekce a náprava.

 

OSN-SJiné související informaceOSN-E

Odkažte na jiné přílohy příručky jakosti, případně jiné vnitrolaboratorní a nemocniční pokyny, metodická doporučení a podobně.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Uvádějte pouze validní literární zdroje (vědecké publikace). Citujte podle platné ČSN.

 

OSN-SAppendixyOSN-E

Uveďte seznam souvisejících příloh, které nejsou součástí vlastního textu SOPA (grafy, tabulky a podobně). Appendixy tvoří součást řízeného dokumentu.

 

OSN-SStručný popis postupuOSN-E

Uveďte přehledně (např. algoritmickým postupem nebo pomocí diagramů) a stručně návod k provedení měření (rychlá informace pro pracovníka provádějícího měření, která je konsistentní s údaji v části “Pracovní postup”), případně jiná stručná doporučení (diagram údržby, čištění, likvidace odpadu apod.).

 

Jedná se o bod osnovy, který doporučujeme k použití v Laboratorní příručce (ve variantě pro laboratorní pracovníky). Text proto vytvořte s ohledem na tuto možnost.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Volným textem další sdělení autora dokumentu.

Zde si například může autor zapisovat poznámky o předchozích aktualizacích textu atd.

 

OSN-SDoporučení, recenze, schváleníOSN-E

Zde uveďte:

Autora a spoluautory

Recenze

Schválení (odbornou společností)

Vyjádření (například spolupracující firmy)

Revize

 

Uvádějte jméno (titul, jméno, příjmení, titul) včetně datum (dokončení textu, dokončení revize).

Zadávejte v pořadí: autor, spoluautoři, recenzent, schválení, vyjádření, revize.