OSN-SAbstraktOSN-E

Paracetamol v plazmě

 

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Paracetamol

 

OSN-STerapeutické mezeOSN-E

Terapeutické okno je 66-132 µmol/l, tj. 10-20 mg/l (LG316), případně 43-240 µmol/l (LG213).

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

Projevy fáze 1: akutní gastointestinální symptomy - anorexie, nauzea, zvracení, kožní projevy, teplota, slizniční léze.

Projevy  fáze 2: relativně dobrý stav bez anorexie a zvracení, trvá asi 2 dny, obvykle oligurie.

Projevy fáze 3: žloutenka mezi 3. až 5. dnem, fulminantní jaterní selhání, hemoragie, encefalopatie, infaustní prognóza. Při předávkování je limitující obsah glutathionu v jaterních buňkách, při jeho (relativním) nedostatku (hladovění, diethylmaleát) se aktivní metabolity kovalentně váží na proteiny cytosolu a endoplazmatického retikula v centrilobulární zóně s následnou centrilobulární nekrózou jaterních buněk (neprojevuje se dříve než za 12 hodin po předávkování, spíše po 3-5 dnech, ale po 4-6 dnech je již nekróza méně pravděpodobná), renální tubulární nekróza, hypoglykemické kóma. Hepatotoxicita je potencována phenobarbitonem, dostupnost glutathionu má naopak protektivní efekt. Jaterní poškození po více než 15 g může být fatální i přes včasnou léčbu. Jako pozdní komplikace se může rozvinout syndrom diseminované intravaskulární koagulace. Laboratorní projevy toxického poškození: zvýšení AST a ALT, protrombinový čas je prodloužen (horší prognóza).

 

Pravděpodobnost nekrózy jaterních buněk v různém časovém intervalu od požití toxické dávky

(údaje v µmol/l):

 

nekróza

4 hodiny

12 hodin

nepravděpodobná

pod 790

pod 330

možná

790 – 2000

330 - 790

pravděpodobná

nad 2000

nad 790

 

Riziko poškození jaterního parenchymu je závislé na hladině léku a době od požití acetaminofenu, výpočet rizika platí pro období 4-15 hodin po požití. Do 4 hodin od požití je predikce nespolehlivá vzhledem k pokračující absorpci léčiva. Nad 15 hodin od požití je efektivita léčby pochybná. Rovnice určují meze rizika (M1 - M3). Podle grafu Prescotta (Prescott, L.F., Drugs, 25, 1983, s. 290), podobný graf uvádí LG213 (s. 935).

Hodnoty mezí v mg/l (T = čas v hodinách od požití acetaminofenu)

M1 =  - 6,91 * T + 117,65

M2 = -15,18 * T + 260,7

M3 = -23,00 * T + 392

 

Hodnoty mezí v µmol/l (T=čas v hodinách od požití acetaminofenu)

M1 =   - 45,7 * T + 778,1

M2 = - 100,4 * T + 1724,2

M3 = - 152,1 * T + 2592,6

 

 

Hodnocení:

P-acetaminofen         Riziko poškození jater

nad M3                      vysoké

nad M2 až M3           střední

nad M1 až M2           nízké

do  M1                       bez rizika*

* za předpokladu, že není přítomna indukce hepatálních enzymů

 

Léčba otravy (LG361):

Snaha o zvýšení jaterního glutathionu pomocí merkaptaminu, methioninu, cysteinu, acetylcysteinu. S léčbou se nsmí otálet u gravidních. S podáváním acetylcysteinu a methioninu se musí začít během prvních 12 (nejdéle 24) hodin. Methionin – 2,5 g orálně, dále 2,5 g každé 4 hodiny, vhodné je kontrolovat hladinu v krvi. Při těžké otravě může mít pacient nauzeu, případně zvrací. Acetylcystein se podává intravenózně:

a)       150 mg/kg v 200 ml 5 % glukózy během 15 minut

b)       50 mg/kg v 500 ml 5 % glukózy během 4 hodin

c)       50 mg/kg v 500 ml 5 % glukózy během 8 hodin

d)       50 mg/kg v 500 ml 5 % glukózy během 8 hodin

Podání acetylcysteinu je spojeno s poklesem plazmatického kalia a HCO3-, někdy je trombocytopenie během prvních 72 hodin léčby.

 

OSN-SToxické mezeOSN-E

Nad 990 µmol/l (150 mg/l) během prvních 4 hodin po požití, nad 330 µmol/l (50 mg/l) do 12 hodin po otravě (LG213).

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

První odběr je nutné naplánovat na dobu kolem 6 hodin po požití a druhý o 3 až 4 hodiny později. Očekávaný poločas eliminace je 1-3 hodiny, je-li delší než 4 hodiny, je přítomnost nekrózy jater velmi pravděpodobná.

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

odběr: srážlivá  krev, lze použít plazmu,  vhodná doba odběru pro zastižení peaku je 1 hodina po podání

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor