OSN-SAbstraktOSN-E

Kapalinová chromatografie zahrnuje techniky, kdy mobilní fází je vždy kapalina, stacionární fází je buď kapalina zakotvená na nosiči - kapalinová rozdělovací chromatografie (LLC), gelová permeační chromatografie (GPC), nebo pevná látka - kapalinová adsorpční (LSC, TLC), iontoměničová (IEC), afinitní chromatografie. V klinické praxi se rovněž často používá tzv. extrakce na tuhé fázi (SPE) pro izolaci a čištění látek z biologických materiálů.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

·       Chromatografie

 

OSN-STextOSN-E

 

Kapalinová chromatografie se podle uspořádání dělí na:

a.       planární v podobě papírové (PC) nebo tenkovrstvé (TLC) chromatografie,

b.       sloupcovou - klasická kolonová (CC), extrakční (SPE) nebo vysokoúčinná (HPLC).

 

Podle způsobu zavádění vzorku na kolonu a eluční síly mobilní fáze:

 

a.      frontální (MF = mobilní fáze)

 

 

b.      vytěsňovací

 

 

c.       eluční

 

 

Obecnější uplatnění má především způsob eluční. Složky vzorku jsou silněji sorbovány v koloně než složky mobilní fáze, jednotlivé složky jsou eluovány z kolony v pořadí sorpce na  stacionární fázi a jsou mezi sebou odděleny čistou mobilní fází. Mění-li se složení KEY-Smobilní fázeKEY-E s časem, jedná se o gradientovou eluci.

 

Derivatizace v kapalinové chromatografii

 

1.       Reakce vedoucí k tvorbě derivátů detegovatelných v UV a viditelné oblasti spektra (technika velmi rozšířená v planárním i kolonovém uspořádání kapalinové chromatografie).

 

2.       Činidlo vstupující do reakce vytváří deriváty, které vykazují fluorescenci a snižují mez detekce ve srovnání s UV detekcí zpravidla více než o jeden řád.

 

3.       Deriváty umožňující radiochemickou detekci - do molekuly derivátu se vnese izotopem značená sloučenina.

 

4.       Derivatizační techniky vhodné pro elektrochemickou detekci - do molekuly derivátu jsou zaváděny elektrochemicky (polarograficky) aktivní skupiny schopné elektroredukčních či elektrooxidačních reakcí (např. nitroskupiny).

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová