OSN-SAbstraktOSN-E

Paratyrin (parahormon, PTH) je polypeptidový základní regulační hormon kalcium-fosfátového metabolismu. Parathyrin je hormon příštítné žlázy, který reguluje koncentraci kalciového kationu v extracelulární tekutině. Stimulem pro jeho sekreci je pokles kalcémie, sekrece zpětnovazebně klesá při zvýšení kalcémie. Jedná se o nízkomolekulární polypeptid. Ovlivňuje kost, ledviny, střevo. Působí prostřednictvím cyklického adenosinmonofosfátu.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Parathyrin, PTH, hormon příštítné žlázy

 

OSN-SSynonymaOSN-E

Parathormon

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

Parathyrin je jednoduchý polypeptidový řetězec s 84 aminokyselinami tvaru činky o m.h. 9425. Biologická aktivita je spojena s prvními 34 aminokyselinami N-terminální části molekuly.

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Paratyrin působí na

 

Existují 2 typy receptorů: PTH1 a PTH2. PTH 1 je společný pro PTHrP a nachází se v kostech a ledvinách.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

PTH je polypeptid složený z 84 aminokyselin o molekulové hmotnosti 9300 Da. Gen je lokalizován na 11. chromozomu. Je produkován v příštítných tělískách jako Pre-pro PTH 115 AMK, následně odštěpen pro PTH 90 AMK (endoplazmatické retikulum). Poslední štěpením vzniká intaktní PTH (Golghiho aparát), který je uložen v sekrečních granulích. Sekrece PTH je zpětnovazebně kontrolována hladinou ionizovaného vápníku v séru, přenos signálu se děje přes specifický receptor pro kalcium ( 7-transmebránových domén spojen G-proteinem, 120kDa). Krátkodobá hypermagnezémie a dlouhodobý deficit magnézia inhibuje sekreci, zatímco katecholaminy ji lehce stimulují.

 

V játrech a ledvinách vzniká štěpením molekuly v pozici 33-34 AMK a 36-37AMK:

V krevním oběhu 25% intaktní PTH 75% C-terminální fragment

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

Degradace intaktního PTH probíhá již v příštítné žláze při odštěpení C-terminálního fragmentu (biologicky neaktivní). Cirkulující pool PTH je tvořen 5-25 % intaktního PTH (koncentrace řádově 1-2 pmol/l) a 75-95 % C-terminálních fragmentů (koncentrace řádově 10-20 pmol/l. Pool intaktní molekuly se doplňuje pouze ze sekrečních granul, pool C-terminálních fragmentů pochází s příštítné žlázy, z jater a ledvin (v játrech a ledvinách se z intaktní molekuly odštěpuje C-terminální fragment). C-terminální fragmenty se eliminují glomerulární filtrací. Pool N-termináních fragmentů (biologicky aktivní) je velmi malý, jde o biologicky aktivní část molekuly, která je přednostně vychytávána kostí.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

Intaktní PTH má poločas 5 minut, C-terminální fragment 30 - 40 minut, prodloužen u renálního selhání na 1 - 2 hodiny, N-terminální fragment 2 minuty.

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

Pokles kalcémie vede k uvolnění PTH ze sekrečních granul. Hyperkalcémie uvolňování PTH blokuje.

 

Citlivým ukazatelem aktivace receptorů pro PTH buď biologicky aktivním PTH (případně PTHRP) je cyklický adenosin monofosfát v moči (U_cAMP). Ledvinový tubulus je aktivován N-terminálním fragmentem PTH (nebo PTHRP) a v přímé závislosti na tuto stimulaci se v tubulech secernuje cAMP (99 %). U-cAMP se vylučuje v přímé závislosti na stimulaci PTH. Lze vyšetřovat koncentraci U-cAMP nebo frakční exkreci cAMP, tj. poměr (U-cAMP/S-cAMP)*(S-kreatinin/U-kreatinin) za předpokladu dosazení parametrů ve stejných jednotkách. Frakční exkrece cAMP není závislá na glomerulární filtraci, kombinace několika hodnot však snižuje analytickou spolehlivost.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

L. Thomas in Clinical Laboratory Diagnostics 1st Edition, TH Books, Franfurkt, Germany, 1998

F. Greenspan, D. Gardner in Basic & Clinical Endocrinology, 6th Edition, Lange Medical Books/McGraw-Hill, New York, USA, 2001

B. Fridecký, V. Palička, J. Vávrová, A. Jabor: Markery kostní remodelace-kostní markery při onemocněních kostního skeletu. Problémy, prospěch, limity; Klinická biochemie 2002,2, 180 –182

M.Rubin, F. Cosman, R. Linsday, J Bilezikian: Anabolic effect of parathyroid hormone, Osteopors Int 2002, 13, 267 –277

G. Levin, J. Nisbet : Stability of parathyroid hormone-related protein and parythyroid hormone at room temperature, Ann Clin Biochem 1994,31, 497-500

M. Rigault : ELSA-PTH European multicenter study of an ultrasensitive intact PTH assay and its use in intraoperative follow up, 46th National Meeting, AACC,1994

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor, Richard PIkner

.