OSN-SAbstraktOSN-E

Frakční exkrece vody informuje o podílu vody, která se vyloučila do definitivní moče z původně profiltrovaného množství. Zvýšení signalizuje zvýšený příjem vody nebo renální funkční poruchu.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Frakční exkrece vody

Frakční exkrece H2O

FEH2O

 

OSN-SSynonymaOSN-E

Exkreční frakce vody

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

NČLP: 01790, tj. Frakční exkrece vody (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1)

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Využití frakční vody při určení typu diurézy je v dokumentu Renální funkce -  typy diurézy.

Vodní a iontová rovnováha

 

OSN-SPředpoklady a možnosti použití a provedení výpočtuOSN-E

Pro výpočet není nutný sběr moče, lze stanovit z krátkého sběru nebo náhodného vzorku. Předpokládá se, že kreatinin, stanovený jako endogenní chromogen Jaffého reakcí s alkalickým pikrátem, je bezprahovou látkou, jejíž clearance odpovídá glomerulární filtraci.

 

OSN-SPotřebné vstupní údajeOSN-E

Látková koncentrace kreatininu v plazmě (séru) a moči.

 

OSN-SZpůsob výpočtuOSN-E

Tradiční vzorec:

Výpočet odpovídá poměru mezi sérovou (plazmatickou) a močovou koncentrací kreatininu

 

FEH2O=S_kreatinin /1000/U_kreatinin

 

kde FEH2O je frakční exkrece vody, S_kreatinin je kreatinin v séru (plazmě) v µmol/l, U_kreatinin močová koncentrace kreatininu v mmol/l. Znamená to, že pro výpočet frakční exkrece není potřebný sběr moče. Starší vzorce vycházely z poměru mezi sekundovou diurézou (ml/s) a glomerulární filtrací (ml/s). Tyto vzorce proto předpokládaly sběr moče za časovou jednotku, ačkoli po úpravě proměnných ve vzorci jde pouze o poměr koncentrací, jak je výše uvedeno.

 

Dále platí, že tubulární rezorpce vody (TRH2O) se vypočte podle vzorce

TRH2O = 1 - FEH2O

Přednost má výpočet frakční exkrece před tubulární rezorpcí.

 

Exaktní vzorec:

X=A/B/1000

kde jednotlivé proměnné jsou označeny s ohledem na Národní číselník laboratorních položek takto:

A: 01511, tj. kreatinin (S; látková konc. [µmol/l] *)

B: 01513, tj. kreatinin v moči (U; látková konc. [mmol/l] *)

 

OSN-SOmezení výpočtuOSN-E

Přestože není pro výpočet nutná znalost objemu moče za čas, může být hodnota ovlivněna krátkodobou výchylkou jedné z měřených hodnot. Proto se dává přednost hodnocení ze sběru moče za delší (nad 4 hodiny) časové období.

 

Pro enzymové stanovení koncentrace kreatininu nejsou dostatečně ověřené referenční meze.

 

OSN-SReferenční mezeOSN-E

Referenční rozmezí je 0,010 – 0,020 (1 – 2 %).

 

OSN-SVýznam ve stavu zdraví, fyziologické údajeOSN-E

Frakční exkrece vody informuje o podílu vody, která se vyloučila do definitivní moče z původně profiltrovaného objemu. Původně profiltrovaným objemem vody se rozumí objem glomerulárního filtrátu (primární moči), jejímž validním (a široce používaným) odhadem je clearance endogenního chromogenu (kreatininu). Vyloučeným objemem vody se rozumí diuréza (za čas).

 

OSN-SVýznam ve stavu nemoci, patofyziologické a patobiochemické údajeOSN-E

Maximálně lze dosáhnout hodnot až 0,350 (35 %). Frakční exkrece vody se zvyšuje při vodní, tubulární osmotické a smíšené diuréze, nejčastěji v souvislosti s funkcí reziduálních nefronů při selhání ledvin, při diabetes insipidus nebo při nadměrném přívodu vody. Při minimálním příjmu vody může klesnout až k hodnotě 0,004 (0,4 %) (Schück, 1984).

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Schück, O.: Examination of kidney function. Martinus Nijhoff Publ., Boston, Massachusetts, 1984.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor