OSN-SAbstraktOSN-E

Frakční exkrece osmolální informuje o podílu osmoticky aktivních látek, které se vyloučily do definitivní moče z původně profiltrovaného množství. Ke zvyšování dochází při renálním selhání jako kompenzace poklesu glomerulární filtrace při zániku části nefronů, při nadměrném katabolismu s uvolněním osmoticky aktivních látek a v případech zvýšení nálože osmoticky aktivních látek na nefrony (hyperglykémie, terapie manitolem a podobně).

 

OSN-STerminologieOSN-E

Frakční exkrece osmolální

FEOsm

 

OSN-SSynonymaOSN-E

Exkreční frakce osmolální

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

NČLP: 01793, tj. Frakční exkrece osmolální (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Vodní a iontová rovnováha

 

OSN-SPředpoklady a možnosti použití a provedení výpočtuOSN-E

Pro stanovení není nutný sběr moči, lze vyšetřit i z náhodného vzorku moče za dostatečné diurézy. Přednost má stanovení osmolality v plazmě před stanovením v séru.

 

OSN-SPotřebné vstupní údajeOSN-E

Nutná je znalost látkových koncentrací kreatininu v plazmě (séru) a moči, osmolality plazmy (séru) a moče.

 

OSN-SZpůsob výpočtuOSN-E

Tradiční vzorec:

Výpočet podle obecného vzorce pro frakční exkrece, tj. podíl clearance osmolální a clearance kreatininu, po vykrácení objemu za čas získáme

 

FEOsm  = (U_Osm/U_Kreat)*(0.001*SKrea/S_Osm)

 

kde FEOsm je frakční exkrece osmolální, S_Kreat kreatinin v séru (plazmě) v µmol/l, U_Kreat je močová koncentrace kreatininu v mmol/l, , U_Osm a S_Osm jsou močová, resp. sérová (plazmatická) osmolalita v mmol/kg. Znamená to, že pro výpočet frakční exkrece není potřebný sběr moče.

 

Dále platí, že tubulární rezorpce osmolální (TROsm) se vypočte podle vzorce

TROsm = 1 - FEOsm

Přednost má výpočet frakční exkrece před tubulární rezorpcí.

 

Exaktní vzorec:

X=A/B/C*D/1000

kde jednotlivé proměnné jsou označeny s ohledem na Národní číselník laboratorních položek takto:

X: 01793, tj. Frakční exkrece osmolální (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1

A: 02594, tj. osmolalita v moči (U; molalita [mmol/kg] *)

B: 02592, tj. osmolalita (S; molalita [mmol/kg] *)

C: 01513, tj. kreatinin v moči (U; látková konc. [mmol/l] *)

D: 01511, tj. kreatinin (S; látková konc. [µmol/l] *)

 

OSN-SOmezení výpočtuOSN-E

Přestože není nutná znalost objemu moče za čas, může být hodnota ovlivněna krátkodobou výchylkou jedné z měřených hodnot. Proto se dává přednost hodnocení ze sběru moče za delší (nad 4 hodiny) časové období.

 

OSN-SReferenční mezeOSN-E

Referenční rozmezí je 0,010 až 0,035 a méně (1,0 - 3,5 %).

 

OSN-SVýznam ve stavu zdraví, fyziologické údajeOSN-E

 

OSN-SVýznam ve stavu nemoci, patofyziologické a patobiochemické údajeOSN-E

Maximálně lze dosáhnout hodnoty 0,350 (35 %). FEOsm se zvyšuje při tubulární osmotické a smíšené diuréze.

 

Další klinické údaje jsou v dokumentu

Renální funkce -  typy diurézy

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor