OSN-SAbstraktOSN-E

Amniovou tekutinu lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé součásti, vlastnosti nebo funkce této tělesné tekutiny. Biologickým materiálem, který je předmětem vyšetřování, je v tomto případě amniová tekutina získaná amniocentézou.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

Amniová tekutina je obsažena v amniovém vaku plodu a pochází z různých zdrojů: placenta, fetální ledviny, kůže, membrány, plíce a střevo. V první polovině gravidity většina amniové tekutiny transuduje fetální kůží. Složení se blíží extracelulární tekutině plodu. V pozdějších fázích gravidity přispívají ke složení amniové tekutiny zejména fetální plíce a ledviny, objem se řídí poměrem tekutiny vyloučené ledvinami, tekutiny spolykané a tekutiny reabsorbované jinými cestami. Koncentrace látek je výsledkem interakce mezi amniovou tekutinou, plodem a matkou.

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

Objem vytvořený denně se odhaduje v období kolem porodu na 400 – 1000 ml.

 

Vzhledově je normální amniová tekutina bez zákalu, bělavá nebo nažloutlá. Nahnědlé nebo nazelenalé zbarvení je způsobeno degradačními produkty hemoglobinu.

 

pH se během gravidity snižuje, údaje ale nejsou jednotné.

 

Iontové složení odpovídá v rané graviditě plazmatickým koncentracím matky, ke konci těhotenství je tendence k větším rozptylům a poklesu koncentrace Na+ a Cl-, koncentrace K+ se příliš nemění. Hydrogenkarbonát během gravidity klesá, údaje nejsou jednotné.

 

Osmolalita v časných fázích odpovídá osmolalitě plazmy matky, ke konci gravidity klesá na hodnoty kolem 250 – 260 mmol/kg.

 

Koncentrace dusíkatých látek (urea, kreatinin, urát) se zvyšuje s gestačním věkem jako důsledek rozvíjející se funkce fetálních ledvin.

 

Proteiny jsou zpočátku maternálního původu a dosahují maximálních koncentrací kolem 25 – 30 týdne (celkový protein 5 – 8 g/l, albumin až kolem 6 g/l), pak se snižují. Alfa-1-fetoprotein se v průběhu gravidity snižuje. Spolu s cholinesterázou se používá pro průkaz defektů neurální trubice. Alkalická fosfatáza se v průběhu gravidity zvyšuje. Z hormonů má největší význam hCG s maximálními koncentracemi mezi 8. a 10. týdnem gestačního věku.

 

Z lipidů se stanovují lecithin a sfingomyelin pro posouzení zralosti plicní tkáně.

 

Bilirubin se zvyšuje při Rh-inkompatibilitě, měření má význam od 20. týdne gestačního věku.

 

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

Zacházení se vzorkem je závislé na stanovovaném analytu. Turbiditu vzorku lze odstranit centrifugací, případně filtrací přes papírový filtr (Whatman 42). Pro stanovení bilirubinu je nutné zabránit vystavení slunečním paprskům. Skladování při +4 až +8 st. C (pro analýzy bilirubinu provedené do 24 hodin), jinak zmrzlé. Pro stanovení lecithinu, sfingomyelinu a fosfatidylglycerolu se transportují na ledu a po centrifugaci se skladují zmrzlé.

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.