OSN-SAbstraktOSN-E

Mykofenolová kyselina (MPA) v plazmě se stanovuje v rámci kontroly profylaxe rejekce transplantovaných orgánů (zejména ledviny, játra, srdce) a kontroly léčby refrakterní rejekce u pacientů po transplantaci ledviny.

Kyselinu mykofenolovou (MPA) lze detekovat a kvantitativně měřit v plazmě, kde je  vázáná z 97 % na albumin. MPA podléhá  enterohepatální  recirkulaci s druhotným vzestupem koncentrace v plazmě za 6 - 12 hodin po podání mykofenolát mofetilu (MMF). Konečným  metabolickým produktem pak je farmakologicky neaktivní  glukuronid (MPAG). Na rozdíl od cyklosporinu s úzce vymezeným terapeutickým oknem kvůli toxicitě, neprojevuje se u MPA výraznější toxicita – problémy GI traktu, neutropenie).

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Mykofenolát

 

OSN-STerapeutické mezeOSN-E

Období  1 – 6 měsíců po transplantaci: 2,5 – 4,0 μg/ml

          po 6 měsících: 1,5 - 3,5 μg/ml

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

Na rozdíl od cyklosporinu s úzkým terapeutickým oknem nemá MPA z hlediska toxicity koncentrační omezení.

 

OSN-SToxické mezeOSN-E

Pro posouzení možné toxicity je ve stadiu výzkumu sledování  poměru MPAtotal  /MPAfree signifikantnější než sledování poměru MPAtotal  / MMF.

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Ke kvantitativnímu  monitorování hladiny MPA v plazmě se používá metoda HPLC či nověji  homogenní enzymoimunoanalýza EMIT®  fy DadeBehring Diagnostics.

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

Metoda  je založena na principu homogenní enzymoimunoanalýzy pro stanovení in vitro v plazmě. Vlastní stanovení spočívá v kompetici vazebných míst protilátky proti MPA. MPA v pacientském vzorku  soutěží v navázání na vazebná místa s MPA značenou enzymem glukozo-6-fosfát dehydrogenázou (G6P-DH) v reagenčním enzymovém činidle č.2. Aktivní (nenavázaný ) enzym  oxiduje pomocí nikotinamid adenin dinukleotidu (NAD) v reagenčním činidle č.2 na NADH  a výsledná změna kinetické absorbance je spektrofotometricky detekována. Snížení enzymové aktivity po navázání na protilátku odráží MPA koncentraci ve vzorku, měřeno v jednotkách  enzymatické aktivity. Přítomnost endogenního sérového G6P-DH  při stanovení neinterferuje.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Anna Glagoličová