OSN-SAbstraktOSN-E

Mikrolymfocytotoxický test (CTT) je základní serologická metoda pro testování histokompatibility. Je používána pro typizaci HLA antigenů (lidské leukocytární antigeny, z angl. human leucocyte antigen), dále pro určení HLA typu nebo pro průkaz a stanovení specificity HLA protilátek v séru.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Mikrolymfocytotoxický test (CTT) je základní serologická metoda pro testování histokompatibility používaná pro typizaci HLA antigenů (dále: určení HLA typu) nebo pro průkaz a stanovení specificity HLA protilátek v séru. Určení HLA typu je nezbytné pro výběr nejvhodnějšího páru dárce-příjemce před transplantací orgánů nebo krvetvorných buněk, dále pro studium asociací HLA antigenů s některými nemocemi (např. m. Bechtěrev) a může se uplatnit i při řešení paternitních sporů. Vyšetření HLA protilátek je prováděno pravidelně u pacientů před transplantací ledvin, při sledování potransfúzních reakcí a dále je využíváno pro vyhledávání HLA typizačních sér. Stanovení donor-specifických HLA protilátek mikrolymfocytotoxickým testem je jednou z variant provedení křížové zkoušky před transplantací orgánů nebo kostní dřeně.

Principem mikrolymfocytotoxického testu je reakce mezi HLA antigenem na povrchu buňky  a sérem se specifickou HLA protilátkou. V případě, že buňky nesou právě ten HLA antigen proti němuž je HLA protilátka přítomná v séru namířena, pak v  průběhu 1. inkubační doby dojde na povrchu buňky k vytvoření komplexu antigen-protilátka. Po přidání králičího komplementu (2. inkubační doba) dochází k aktivaci komplementu komplexem antigen-protilátka, aktivovaný komplement  rozruší  buněčnou membránu a dochází k lýze  buňky. Pokud se v séru nenachází HLA protilátka specifická pro daný HLA antigen, pak k tvorbě komplexu antigen-protilátka nedochází,není možná ani aktivace komplementu a buňky zůstávají živé. Po obarvení buněčné suspenze vitálním barvivem (eosin Y, trypanová modř) a odečtení pod mikroskopem je reakce, ve které jsou buňky poškozeny a obarveny vitálním barvivem hodnocena jako pozitivní, reakce, kde buňky zůstávají živé a nezabarveny, je hodnocena jako negativní.

 

Mikrolymfocytotoxický test lze použít pro:

 

1.      Určení  HLA typu –  buňky s neznámými HLA antigeny jsou inkubovány spolu se  séry s předem určenou specificitou HLA protilátky.

2.      Určení HLA protilátky a její specificity – sérum je testováno proti panelu buněk se známým HLA typem

 

Základní komponenty nutné pro provedení mikrolymfocytotoxického testu:

 

A.      Buňky

Pro určení HLA typu, vyšetření HLA protilátek v séru a pro křížovou zkoušku nejčastěji používáme lymfocyty izolované z nesrážlivé periferní krve na hustotním gradientu Ficoll-Hypaque; v případě testování buněk od zemřelého dárce orgánů lze využít i lymfocyty izolované z lymfatické uzliny nebo sleziny.

Pro typizaci HLA antigenů I.třídy lze použít buď neseparované lymfocyty periferní krve (přibližně  80 % T lymfocytů a 10-15 % B lymfocytů) nebo T lymfocyty izolované pomocí Class I beads (paramagnetické kuličky potažené monoklonální protilátkou proti CD8), pro typizaci HLA antigenů II.třídy je nutno použít suspenzi B lymfocytů izolovaných pomocí Class II beads  (s monoklonální protilátkou proti monomorfnímu epitopu β-řetězce HLA molekuly II.třídy).

 

B.      Typizační séra se specifickou HLA protilátkou

Jednotlivá antiséra proti HLA antigenům jsou předem rozpipetována v jamkách mikrotitrační destičky (jejich pozice je zaznamenána v odečítacím protokolu), nesmí chybět pozitivní kontrola – polyvalentní sérum reagující se všemi typy HLA antigenů (současně i kontrola aktivity komplementu) a negativní kontrola – sérum neobsahující HLA protilátky (kontrola životnosti buněk). Pro kompletní typizaci HLA antigenů I. a II.třídy se používá 200 – 300 typizačních sér.

Zdrojem typizačních sér jsou především gravidní ženy (senzibilizované v průběhu těhotenství  HLA antigeny otce exprimovanými na buňkách vyvíjejícího se plodu) nebo pacienti po transplantacích, popř. transfúzích (senzibilizovaní inkompatibilními HLA antigeny). Proti některým HLA antigenům lze vyrobit i monoklonální protilátku.

 

C.     Komplement

Jedná se o pool králičích sér připravený minimálně z 50 jedinců.

 

D.     Barvivo

Z vitálních barviv je nejčastěji používán eosin Y, popř. trypanová modř (živé buňky – jasné a světlolomné, mrtvé buňky – tmavé a zduřelé), u fluorochromatické metody je používána dvojice fluorochromů ethidiumbromid- akridinová oranž (živé buňky – zelené, mrtvé buňky- červené).

 

Hodnocení a interpretace výsledků

 

Reakce v každé jamce mikrotitrační destičky je v inverzním světelném mikroskopu (popř. fluorescenčním mikroskopu) hodnocena pomocí číselného mezinárodního skórovacího systému – jednotlivými čísly je hodnoceno % mrtvých buněk v zorném poli.

 

Procento         Skóre              Interpretace

 0 -  10 %         1                    negativní

11-  20 %         2                    pravděpodobně negativní

21-  50 %         4                    slabě pozitivní

51-  80 %         6                    pozitivní

81- 100%        8                    silně pozitivní

 

Antigeny HLA se vyhodnotí na základě pozitivních reakcí s jednotlivými séry o známých specificitách, specificita HLA protilátky se určí podle pozitivních  reakcí s jednotlivými buňkami se známým HLA typem.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

1.      Stites D.P., Terr A.I. : Základní a klinická imunologie, Victoria Publishing, Praha 1994

2.      Dyer P., Middleton D.: Histocompatibility Testing: A Practical Approach, IRL Press, Oxford, New York, Tokyo, 1993

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Zuzana Ambrůzová

 

Schváleno 1.7.2002 ČLS - Společnost alergologie a klinické imunologie, sekce laboratorní imunologie.OSN-E