OSN-SAbstraktOSN-E

FPIA - Fluorescence Polarization Immunoassay je kvantitativní analytická metoda využívající kombinaci dvou principů: - kompetitivní imunochemická reakce mezi stanovovaným analytem a analytem značeným indikátorem (fluoresceinem) o vazebná místa na specifické protilátce, - měření vertikálně polarizovaného fluorescenčního záření emitovaného na základě excitace rovněž polarizovaným světlem. Reakce probíhá v homogenním uspořádání bez nutnosti separačního kroku. Postup je využíván v systémech TDx, IMx nebo AxSYM firmy Abbott.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

FIA

 

OSN-STextOSN-E

Technologie je použitelná pro určení koncentrace malých molekul. Ty se v roztoku otáčejí relativně velkou rychlostí. Pokud je tato molekula označena vhodnou fluorescenční značkou (fluorescein) a je  excitována polarizovaným světlem vhodné vlnové délky, emituje fluorescenční záření do mnoha směrů. V případě jeho detekce rovněž v polarizované vertikální rovině je naměřena pouze jeho malá část. Pokud však tato malá molekula obsadí vazebné místo specifické protilátky, dojde díky vytvoření komplexu s velkou molekulou k výraznému snížení rychlosti jeho rotace v roztoku, což má za následek zvýšení detekované polarizované fluorescence. Díky vhodnému uspořádání je možné vynechání obvykle potřebného separačního kroku k oddělení tzv. volné a vázané frakce indikátoru  analytické reakce. V případě velkého obsahu analytu ve sledovaném vzorku dojde během kompetitivní reakce k jeho přednostní vazbě na vazebná místa specifické protilátky, v roztoku zůstane především nenavázaný indikátor a v důsledku toho je naměřena malá polarizovaná fluorescence. Naopak při nulové koncentraci analytu ve vzorku je změřena maximální hodnota polarizované fluorescence. Jinými slovy to znamená, že hodnota naměřené odezvy je nepřímo úměrná koncentraci analytu ve vzorku.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Pro kvantitativní stanovení je zapotřebí nejprve provést analýzu kalibrátorů (obvykle 6 hladin). Kalibrační křivka je uložena v paměti přístroje a je použitelná poměrně dlouhou dobu.

 

Vlnová délka vertikálně polarizovaného excitačního záření je 485 nm, emitované fluorescenční záření má vlnovou délku v rozsahu 525 - 550 nm.

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

IMx System Operation Manual, Abbott Diagnostics

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Autor: Bartoš Vladimír

Datum aktualizace: 26. 11. 1998