OSN-SAbstraktOSN-E

REAS - Radioenzymová analýza (REA - viz poznámka) Kvantitativní analytické metody založené na specifické reakci enzymu a odpovídajícího substrátu s detekcí radioaktivity pomocí vhodného radioindikátoru. Podle uspořádání je možno metody rozdělit na: - stanovení substrátu na základě saturační kompetitivní reakce enzymu se značeným a neznačeným substrátem - stanovení vlastní enzymové aktivity enzymu jako výsledek jeho   reakce se značeným substrátem. V naší literatuře splynulo označení REA pro oba typy stanovení.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

a) Stanovení substrátu na základě saturační kompetitivní reakce: obdobně jako u jiných saturačních metod je principem reakce vazebného reagens (enzymu - E) s odpovídajícím ligandem (substrátem - S). Malé množství radioaktivitou označeného substrátu soutěží s neaktivním substrátem o aktivní místa enzymu, výsledkem kompetice je vznik radioaktivního produktu - P, jehož množství je nepřímo úměrné množství neznačeného substrátu v analyzovaném vzorku. Schematicky je možno průběh reakce znázornit následujícím způsobem:

 

      S                E - S             E + P1  + P2

         +  E  ---->           ------>

                     E - S°           E + P1° + P2

 

Po skončení reakce je nutno oddělit vhodnou separační metodou produkt od substrátu. Měřit je možno buď radioaktivitu nepřeměněného substrátu nebo vzniklého produktu.

 

b) Stanovení aktivity enzymu na základě reakce s radioaktivně značeným substrátem. Jedná se o radioreagenční metodu, kdy se určovaná látka (enzym) stanovuje pomocí přeměny radioaktivní substance (substrátu).

 

Schematicky je možno průběh reakce znázornit následujícím způsobem:

 

         +    E    ----->    E  +  

 

Obdobně jako u saturační metody musí být po proběhnutí reakce odděleny obě radioaktivní složky, tj. substrát a produkt.

 

Jako příklad lze uvést stanovení thymidinkinázy (TK). Analytická metoda je založena na přeměně radioaktivním jodem (125I) značeného substrátu (5-(125I)deoxyuridin) thymidinkinázou obsaženou v analyzovaném vzorku na 5-(125I)deoxyuridinmonofosfát. Ten se oddělí od nepřeměněného substrátu sorbcí na ionexu. Aktivita sorbovaného 125I -dUMP je přímo úměrná enzymové aktivitě TK přítomné ve vzorku.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Běžně je v literatuře i v praxi imunoanalytických laboratoří používána pro zkrácený název uvedených metod zkratka REA. Z důvodu vyloučení kolize v rámci číselníku procedur je používána pro tyto metody zkratka REAS.

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Autor: Bartoš Vladimír

Datum aktualizace: 26. 11. 1998