VAZBY OBECNĚ 

 

Mezi položkami NČLP vzájemně a mezi položkami NČLP a dalšími číselníky a soubory existuje řada vazeb a vztahů, které jsou důležité nejen pro DS, ale také pro informační systémy, laboratorní technologie, klinické interpretace, připravované standardy a potažmo i pro vytvářené dokumenty SELP, SOP a další. Vzhledem k důležitosti této problematiky upozorníme na  jednotlivé významné vazby a postupně budeme připojovat další podrobnější informace.

 

 

VAZBY Z POLOŽKY NČLP NA ČÍSELNÍKY DEFINUJÍCÍ POLOŽKU

 

Položka NČLP je vytvářena z číselníků SKDJ (systém, komponenta, druh veličiny, jednotka) a číselníku PROC (procedury).

Číselník SKDJ je vytvářen z číselníků SYST (systémy), KOMP (komponenty), DRVL (druhy veličin), JEDN (jednotky); číselník JEDN je provázán na číselník DRVL.

Číselník SKDJ je pomocným číselníkem, jeho prostřednictvím může být realizována jednoznačná vazba na externí číselníky IFCC IUPAC.

Z každé položky NČLP je jednoznačná vazba na tyto základní definiční číselníky, tj. na číselník SYST, KOMP, DRVL, JEDN, SKDJ a PROC.

 

 

VAZBY Z POLOŽKY NČLP NA ČÍSELNÍKY DÁLE POPISUJÍCÍ POLOŽKU

 

Z každé položky NČLP mohou být realizovány vazby do těchto číselníků (souborů):

·       VAZBY (vazby na jiné položky NČLP - s udáním kvality této vazby a dalších potřebných údajů)

·       ŠKÁLY (interpretační škály - referenční meze)

·       EXTERNÍ ČÍSELNÍKY (vazba na relevantní externí číselníky - např. IFCC, IUPAC - v přípravě)

·       STABILITY (vazba na popisy stability komponenty s ohledem na různé fáze jejího zpracování)

·       PREANALYTICKÁ FÁZE (vazby na tabulkové a textové informace - provázáno se “STABILITY”)

·       LITERATURA (vazba na číselník literatury - citace)

·       ZMĚNY (vazba na číselník popisující vývoj položky - jednotlivé změny v jejím popisu)

·       STAV (vazba na číselník popisující stav položky z hlediska její aktuálnosti)

·       SOP (vazba na relevantní vzorový dokument typu “standardní operační postup”)

·       REPET (vazby na texty repetitorií vytvořené k této položce a příslušným definičním číselníkům)

·       EHK (vazba na příslušné dokumenty a texty typu “externí hodnocení kvality”)

Poznámka:

Vazby na SOP, REPET, EHK a na nástroje pro tvorbu sestav jsou k dispozici pouze v informačním systému SLP.

 

 

VAZBY Z POLOŽKY NČLP NA LOKÁLNÍ ČÍSELNÍK LABORATORNÍCH POLOŽEK (LČLP)

 

Z položky NČLP může být realizována jednoznačná vazba na položky LČLP.

Vazbu z NČLP do LČLP lze vytvořit pomocí programu ČLP nebo pomocí informačního systému SLP v dialogovém okně “Vztah k lokálnímu číselníku” nabízenému v menu “Položky” - “Národní číselník laboratorních položek”. Tato vazba se realizuje výběrem varianty “Zpracovává se” - zaškrtnutím této volby a následným potvrzením je vytvořen záznam do LČLP (svázaný automaticky s NČLP).

 

Vzhledem k jednoznačnosti vazby mezi LČLP a NČLP jsou všechny potřebné vazby vytvořené v NČLP dostupné a platné také pro všechny položky LČLP (další lze podle potřeby dále doplnit).

 

 

 

PŘESMĚROVÁNÍ Z POLOŽKY NČLP NA POLOŽKU LČLP

 

Objednávky vyšetření zasílané do laboratoře elektronickou cestou prostřednictvím DS jsou realizovány prostřednictvím položek NČLP. Pokud je k objednávané položce NČLP vytvořena vazba na příslušnou položku LČLP, je objednávka jednoznačná. Pokud není k objednávané položce NČLP vytvořena vazba, ale vazba existuje k jiné vhodné položce NČLP lišící se od této objednávané položky na úrovni procedury (nebo systému v případě P=plasma nebo S=sérum), může být za pomoci programu ČLP nebo informačního systému SLP realizováno přesměrování na tuto jinou vhodnou laboratorní položku patřící do příslušného LČLP. Toto přesměrování lze realizovat pomocí programu ČLP nebo systému SLP v dialogovém okně “Vztah k lokálnímu číselníku” nabízenému v menu “Položky” - “Národní číselník laboratorních položek”. Přesměrování se realizuje výběrem varianty “Řešíme jinou položkou” - zaškrtnutím této varianty a následným vyplněním položky “Kód z NČLP” (výběrem z příslušného nabídkového seznamu).

 

Poznámky:

Objednávka položky NČLP, která nemá svůj protějšek v příslušném LČLP, je takto přesměrována na jinou položku NČLP, která má svůj protějšek v LČLP; dále se v rámci laboratorního IS pracuje s touto určenou položkou.

Z hlediska korektní komunikace by toto přesměrování mělo být sděleno příslušnému objednavateli (například z LIS do příslušného  NIS - v datovém standardu jsou připraveny nástroje pro řešení těchto situací - viz blok vr).

Pokud informační systém objednavatele (např. NIS) spolupracuje s programe ČLP nebo s informačním  systémem SLP a má tak k dispozici všechny příslušné informace, tento problém odpadá - objednávky jsou rovnou realizovány s ohledem na aktuální LČLP (případně je přesměrování realizováno uvnitř příslušného NIS).

 

 

 

VAZBY Z POLOŽKY LČLP NA ČÍSELNÍKY DÁLE POPISUJÍCÍ POLOŽKU

 

Z položky LČLP mohou být realizovány vazby do těchto číselníků (souborů):

·       ŠKÁLY* (interpretační škály - referenční meze)

·       VAZBY* (vazby na jiné položky NČLP a jeho prostřednictvím i na odpovídající položky LČLP)

·       EXTERNÍ ČÍSELNÍKY** (vazba na relevantní externí číselníky - např. IFCC, IUPAC, atd.)

·       STABILITY* (vazba na popisy stability komponenty s ohledem na různé fáze jejího zpracování)

·       LITERATURA*** (vazba na číselník literatury - citace)

·       ZMĚNY**** (vazba na číselník popisující vývoj položky - jednotlivé změny v jejím popisu)

·       STAV**** (vazba na číselník popisující stav položky z hlediska její aktuálnosti)

·       LIS**** (vazba na soubor obsahující informace k příslušné položce potřebné pro spolupracující laboratorní informační systém - typ LIS je nastaven v rámci konkrétní aplikace programu ČLP nebo informačního systému SLP; na základě nastavení typu LIS se aktivují další agendy a připojují číselníky potřebné pro tyto agendy; takto mohou být provazovány libovolné spolupracující LIS)

·       SOP* (vazba na relevantní vzorový dokument typu “standardní operační postup”)

·       REPET** (vazby na texty repetitorií vytvořené k této položce a příslušným definičním číselníkům)

·       EHK*** (vazba na příslušné dokumenty a texty typu “externí hodnocení kvality”)

Poznámka:

Vazby na SOP, REPET, EHK a na nástroje pro tvorbu Laboratorní příručky jsou k dispozici pouze v informačním systému SLP.

 

Symbolika:

*           - v LČLP jsou vytvářeny  vlastní záznamy; při jejich tvorbě lze vycházet ze vzorů a příkladů v NČLP

**          - v LČLP se pracuje s informacemi vytvořenými pro NČLP

***        - v LČLP jsou vytvářeny vlastní záznamy; informace z NČLP jsou k dispozici též

****       - v LČLP jsou vytvářeny vlastní záznamy (bez ohledu na NČLP)

Vedle těchto vazeb jsou v LČLP k dispozici i další informace svázané s příslušnou položkou NČLP.

 


 

VAZBY Z POLOŽKY LČLP NA AGENDY

 

V popisu položky LČLP jsou uloženy informace pro různé agendy interní (v rámci programu ČLP a informačního systému SLP) i agendy externí (v rámci spolupracujících informačních systému - LIS, NIS, IS praktického lékaře):

·       objednávka položky k laboratornímu zpracování prostřednictvím datového standardu

·       informace o uložení dalších souvisejících informací k této položce a práce s nimi

·       sdělení hodnoty položky prostřednictvím nálezu

·       sdělení hodnoty položky a dalších souvisejících informací prostřednictvím datového standardu

·       interpretace položky za pomoci příslušných “škál”

·       zpracování položky do příslušné tabulky v “Laboratorní příručce” v knižní podobě

·       zpracování položky do příslušné tabulky v “Laboratorní příručce” v hypertextové podobě

·       vytvoření SOPA k příslušné položce (a vazby na jiné dokumenty)

·       práce s položkou z hlediska relevantního SOPA

·       práce s položkou z hlediska EHK

·       práce s položkou z hlediska SELP

·       a další potřebné agendy (bude průběžně doplňováno)

Některé z těchto agend jsou zařazeny do programu ČLP, složitější agendy jsou podporovány jen informačním systémem SLP.

 

 

 

VAZBY MEZI POLOŽKAMI VZÁJEMNĚ

 

Mezi položkami NČLP (a jejich prostřednictvím i mezi položkami LČLP) jsou definovány vazby různých typů. Podrobněji v dokumentech:

Vazby mezi položkami NČLP - obecně

Vazby mezi položkami NČLP - definice vazeb