Používání Datového standardu verze 2.01 z hlediska zdravotnických pracovníků

Základní informace

Datový standard Ministerstva zdravotnictví vyšel ve své první verzi v roce 1997. Od té doby je implementován v nemocničních informačních systémech (NIS), laboratorních informačních systémech (LIS) a informačních systémech praktických lékařů. Standard slouží k předávání dat o pacientech mezi různými zdravotnickými pracovišti. Od června 2002 je platná nová přepracovaná verze 02.01.01.

 

Používání Datového standardu verze 2.01 a výše

Datový standard Ministerstva zdravotnictví je vyvíjen a používán širokým spektrem osob a organizací, které pohlíží na DS ze svého specifického úhlu. Pro účely seznámení lékařů a jiných uživatelů z řad zdravotnických pracovníků s používáním DS v tomto dokumentu zúžíme naši pozornost pouze na určité vybrané aspekty používání.

 

 


V souvislosti s používáním Datového standardu se zdravotnického pracovníka týkají především vysílání a příjem zpráv. V následujícím obrázku je zachyceno zpodrobnění procesu používání DS, znázorněného na obr. 1.

 


Vysílání zpráv

Konkrétní formou použití Datového standardu může být vysílání zpráv, které splňují DS.

Proces vysílání zpráv zde chápeme v širším slova smyslu, do kterého kromě vlastního aktu odeslání zprávy spadá i tvorba zprávy (zadávání dat o pacientech a vygenerování náležitého XML dokumentu) a kontrola správnosti vytvořené zprávy (viz obr. 2). To jsou všechno aktivity, na nichž se zpravidla podílí lékař odesílající zprávu (prostřednictvím příslušného informačního systému).

 

 


Posloupnost provádění činností bývá taková, že nejdříve je nutno zadat data o pacientovi, z nich lze generovat zprávu a nakonec můžeme vygenerovanou zprávu někomu odeslat.

K zadávání dat a generování zpráv je zapotřebí programové vybavení (NIS, LIS, IS praktického lékaře), které má zabudovánu podporu DS verze 2.01 a výše. Takové programové vybavení není součástí této distribuce a je třeba se s dotazem na jeho dostupnost na Vašem pracovišti obrátit na systémového správce nebo příslušného dodavatele Vašeho informačního systému.

S vygenerovanou zprávou ve formě XML dokumentů lze nakládat běžnými prostředky operačních systémů (kopírování, přejmenování, odstranění) a přepravovat ji po zabezpečených kanálech jako datové soubory. O možnostech zabezpečeného přenosu mezi dvěmi konkrétními pracovišti by Vám mohl poskytnout informace správce Vašeho systému.

 

Příjem zpráv

Proces příjmu zpráv obvykle obnáší uložení zpráv do patřičného adresáře či archivu, prohlížení zprávy (viz obr. 2 a odst. Prohlížení zpráv) běžným prohlížečem webových stránek a zpracování přijaté zprávy nějakým přijímajícím informačním systémem (NIS, LIS, IS praktického lékaře), který si např. může obdržená data uložit ve vlastní databázi.

 

 

 


Kontrola správnosti zpráv

Kontrola správnosti zpráv se může provádět v rámci procesu vysílání zpráv a nebo příjmu zpráv.

Kontrolu správnosti zpráv podporuje programové vybavení Ověření správnosti dat o pacientech, distribuované na CD-ROM spolu s tímto dokumentem.

 

Pro správnou funkčnost programu je potřeba kromě souborů s daty o pacientech (např. objednávka směřující do laboratoře, výsledky vystupující z laboratoře a propouštěcí zpráva jdoucí z NIS k praktickému lékaři) mít k dispozici DTD soubor “dasta.dtd” a sadu číselníků (nclppol.xml, …). Číselníky jsou generovány programem ČLP, taktéž dodávaném na CD-ROM spolu s ostatním softwarem.

Prohlížení zpráv

Prohlížení zpráv webovským prohlížečem se může provádět jako součást procesu příjmu zpráv a nebo vysílání zpráv.

Prohlížení zpráv webovským prohlížečem podporuje programové vybavení Ověření správnosti dat o pacientech. Instalace a používání uvedeného programu jsou popsány v uživatelské příručce. Dále je nutno mít nastavenu cestu (proměnnou PATH) k prohlížeči MSIE; v opačném případě si lze prohlédnout vygenerovaný HTML soubor otevřením v jakémkoliv webovém prohlížeči.

Pro správnou funkčnost programu je potřeba kromě souborů s daty o pacientech (např. objednávka směřující do laboratoře, výsledky vystupující z laboratoře a propouštěcí zpráva jdoucí z NIS k praktickému lékaři) mít k dispozici sadu XSL šablon.