Problematika řešení a zobrazování nejistot měření

 

Teoretické údaje

Nejistota měření (uncertainty of measurement - U) je definována jako údaj, který vyjadřuje rozsah, v němž se výsledek měření odůvodněně nachází s danou pravděpodobností. Nejistota je fakticky součástí výsledku měření, a to i když se explicitně ve výsledku neuvádí. Odůvodněností se zde rozumí fakt, že nejistota je experimentálně vyhodnocena a doložena příslušnými daty, z nichž toto vyhodnocení bylo provedeno. Výsledná nejistota je vždy kombinací řady dílčích nejistot.

 

Nejistoty typu A

Jsou to nejistoty, vyhodnocené na bázi laboratorních experimentů. Obvykle jde o stanovení přesnosti a intervalu spolehlivosti  měření.

 

Nejistoty typu B

Tyto nejistoty jsou přebírány z literárních dat, certifikátů, databází .Typickými nejistotami typu B jsou nejistoty hodnot kalibrátorů (převzaté od výrobce nebo z certifikátů) , hodnoty preanalytických rozptylů, hodnoty biologických rozptylů a pod.

 

Obecný postup hodnocení nejistoty měření:

1.       specifikace předmětu měření

2.       identifikace všech potenciálních zdrojů nejistot

3.       jejich kvantifikace ve formě směrodatných odchylek a následně jednotlivých složek nejistot (tzn. výpočet nejistoty)

4.       výpočet kombinované nejistoty kovariancí těchto nejistot (tzn. výpočet kombinované nejistoty)

5.       rozšíření kombinované nejistoty na 95% interval spolehlivosti (pomocí faktoru pokrytí (coverage faktor) - obvykle k = 2 (přesněji 1,96 pro 95% interval spolehlivosti)) (tzn. výpočet rozšířené kombinované nejistoty)

 

Zdroje nejistot v klinické laboratoři:

1.       preanalytické - Uprea

zdroj: databáze pro preanalytiku - X. Fuentés Arderiu et al.: Clin Chem Lab Med 1999;37:987- 989

2.       biologické, reprezentované zejména intra-individuálními biologickými rozptyly - Uintra

zdroj: databáze pro biologickou variabilitu - C.Ricós et al.: Scand J Clin Lab Invest 1999; 

      59:491-500, příp. M. A. Sebastián-Gambáro et al: Euro Clin Chem Clin Biochem 1997; 

      35(11):845-852

3.       analytické, charakterizované reprodukovatelností měření a úrovní kalibrace Unah,,Usyst, Ukal

      zdroj: dokumentace výrobce, programy mezilaboratorního porovnávání (EQA), vlastní

      data laboratoře

 

 

Výpočet rozšířené kombinované nejistoty:

Uc = 1,96 x (Uprea 2 + Uintra 2+ Unah 2 + Ukal 2 ) 1/2                                                               

pro případ , že pracovní návod výrobce neobsahuje dokumentovanou nejistotu hodnoty kalibrátorů:

Uc = 1,96 x (Uprea 2 + Uintra 2 + Unah 2 + Usyst 2) 1/2                                                                           

 

 

Literární zdroje

Guide to the expression of uncertainty in measurement, ISO, Geneva, Switzerland, 1993

Eurachem: Quantifying uncertainty in analytical measurement, Laboratory of the Governement Chemist, London, UK, 1995

 

Praktické řešení ve vazbě na DS - viz Nejistoty měření - vlastní řešení .