Prekalikrein je rychlý gama globulin tvořený v játrech, v plazmě cirkuluje navázán na vysokomolekulární kininogen. Molekula je složena z těžkého a dvou typů lehkých řetězců. Má asi 58 % homologii s FXI. Prekalikrein je aktivován FXIIa na alfa-kalikrein. Prekalikren patří mezi faktory fáze kontaktu. Stanovuje se funkční aktivita nebi antigen, normální hodnoty jsou 0,6-1,5.

 

Ilona Fátorová