OSN-SAbstraktOSN-E

Imunoalergosorbentový test je používán k průkazu alergen specifických protilátek, především ve třídě IgE, v séru alergických pacientů.

 

 

OSN-STextOSN-E

V imunoalergosorbentovém testu je ponecháno sérum pacienta reagovat s  aktivovanými papírovými disky, na nichž je navázán alergen. Po promytí, při kterém jsou odstraněny nenavázané proteiny analyzovaného séra, je v původní variantě testu přidáváno anti-IgE značené radioizotopem 125I. Je-li splněn předpoklad, že alergen navázaný na disku a izotopem značené anti-IgE jsou v nadbytku nad specifickým IgE přítomným ve vyšetřovaném séru, pak radioaktivita disků po inkubaci s anti-IgE a promytí je úměrná koncentraci alergen-specifického IgE. Koncentrace spec. IgE je vyjadřována v jednotkách RAST (radio-alergo-sorbent-test), kde 1 jednotka RAST odpovídá cca 2 ng IgE. V praxi je dnes klasická varianta imunoalergosorbentových testů používajících izotopem značené anti-IgE nahrazována ELISA variantami, kde anti-IgE je značeno enzymy. Rovněž jako sorbenty alergenů bývají využívány jiné materiály než  aktivovaná celulóza.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Ivo Lochman