OSN-SAbstraktOSN-E

Izotopovou dilucí (izotopovou zřeďovací analýzou) se rozumí radiometrická metoda ke stanovení neradioaktivních prvků (sloučenin). Metoda je založena na zředění známého množství m1 radioaktivního izotopu určovaného prvku (známé aktivity A1) analyzovaným vzorkem s neznámou hmotností určovaného prvku mx. Změřením aktivity A2 libovolně velkého izolovaného podílu určovaného prvku m2 vzniklé směsi lze zjistit mx ze vztahu A1 :A2 = (mx + m1) : m2. Izotopová diluce s hmotnostní detekcí představuje jeden z uznávaných postupů primární metody měření. Hmotové spektrum představuje závislost četnosti jednotlivých iontů na jejich hodnotách m/e. Izotopy prvků se ve hmotovém spektru objeví v intenzitách odpovídajících jejich koncentračnímu zastoupení.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Další informace

 

Jaroslava Vávrová