OSN-SAbstraktOSN-E

Kalcitonin je polypeptidový hormon o m.h. 3500, který má 32 aminokyselin. Je produkován za normálních okolností C-buňkami (tj. parafolikulárními buňkami) thyroidey. Kalcitonin je odštěpen z velkého prekurzorového proteinu prokalcitoninu před sekrecí. Stimulem pro sekreci je hyperkalcémie. Za normálních okolností se zúčastňuje při řízení koncentrace kalcia ovlivněním kostních buněk. Receptor pro kalcitonin je na osteoklastech. Kalcitonin snižuje aktivitu osteoklastů a zabraňuje osteorezorpci. Kalcitonin dále stimuluje biosyntézu 1,25 dihydrovitaminu D. Poločas v cirkulaci je kolem deseti minut. Normální koncentrace v plazmě je pod 19 ng/l.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Nádorové markery: časté a méně časté typy

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Gen pro kalcitonin je lokalizován na krátkém raménku 11. chromozómu, a primárně inhibuje osteoklasty zprostředkovanou kostní resorpci. Je produkován C – buňkami štítné žlázy (1% všech buněk štítné žlázy), které jsou neuroendokrinního původu. Sekrece kalcitonimu je kontrolována sérovou hladinou ionizovaného kalcia. Gen pro kalcitonin se skládá z 6 exonů a existují 2 alternativní cesty skládaní exonů – vedoucí ke 2 různým produktům. Tyreoidální C buňky přednostně vytvářejí kalcitonin, zatímco neurony v mozkové tkáni ze stejného genu syntetizují kalcitoninu příbuzný peptid (calcitonin gene-related peptide, CGRP) složený z 37 aminokyselin. Této CGRP je vysoce potentním vazodilatátorem a má i svou roli jako neurotransmiter. Lehce také reaguje s  receptory pro kalcitonin a má tedy i minimální inhibiční efekt na osteoklasty. Kalcitonin v cílových buňkách účinkuje skrze svůj specifický  kalcitoninový receptor, což je 7-transmembrane-domain protein (podobný jako pro PTH). Po vazbě  na receptor na osteoklastu dojde k rapidní reakci (minuty), která vede ke změně  morfologie buňky – deaktivaci “ruffed border” – osteroresorbční organely osteoklastu. Kalcitonin má také renální efekt, kde inhibuje  reabsorbci fosfátů.  Přes tento fyziologický efekt není udržování kalcium-fosfátové homeostázy  příliš závislé na kalcitoninu. Pacienti po totální tyroidektomii či s medulárním karcinomem mají prakticky normální kalcium. Zdá se, že kalcitonin je fylogeneticky starý hormon, který hraje rozhodující roli v udržování kalciové homeostázy u mořských ryb.  

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

Za patologických okolností se tvoří při nádorech C-buněk (medulární karcinom štítné žlázy) a u dalších nádorových onemocnění, jako je například nádorové onemocnění plic, prsu, pankreatu. Při medulárním karcinomu štítné žlázy mohou být koncentrace až přes 500 ng/l. U medulárních karcinomů štítné žlázy z parafolikulárních buněk predikují předoperační koncentrace kalcitoninu v séru vývoj onemocnění. Dále se zvyšuje při karcinoidu, u tumorů Langerhansových ostrůvků, u apudomů, u pacientů s pankreatitidou, tyreoiditidou a u renálního selhání. Kalcitonin se rovněž zvyšuje při hypergastrinémii v rámci Zollinger –Ellisonova syndromu a u perniciózní anémie. Diagnosticky se stanovení kalcitoninu používá zejména u nádorů C-buněk štítné žlázy, tzn. při medulárním karcinomu štítné žlázy, včetně výskytu tohoto tumoru v rámci MEN syndromu. Stanovení kalcitoninu se rovněž využívá při pentagastrinovém testu, kdy osoby s medulárním karcinomem tyreoidey mají po aplikaci pentagastrinu větší vzestup kalcitoninu než osoby zdravé.

 

Normální hodnoty:

Konverzní faktor pg/mL x 0,28 = pmol/L

U části populace se normální hladiny pohybují pod detekčním limitem metod.

Muži 0 –13 pg/mL (n =144)  ženy 0-19 pg/mL  (n=162)  pro metodu hCT ELSA – IRMA, Cis bio International, France

 

Indikace a interpretace výsledků:

Nádorový marker medulárního karcinomu štítné žlázy

V případě suspekce na medulární karcinom se provádí pentagastrinový test. U zdravé populace je nárůst hodnot kalcitonimu mezi 90 –300% u pacientů s medulárním karcinomem dosahují hodnot 1000% a výše (Cis Bio Internatiolnal)

Renální insuficence falešně  zvyšuje hodnoty kalcitoninu.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Detekce: imunoanalytické především nekompetitivní používající monoklonální protilátky(izotopové i neizotopové)

Odběr vzorků, transport, skladování:

Materiál: sérum, EDTA plazma  

Transport: ve směsi ledu a vody

Skladování: 24 hodin při 4°C

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

 

Marta Šimíčková, Richard Pikner

recenzoval Jindřich Macháček