Nádorové markery jsou látky pocházející z nádorových buněk, které jsou secernovány do tělesných tekutin, ve kterých je lze kvantifikovat neinvazivními postupy. Vzhledem ke korelaci mezi koncentrací markeru a aktivní hmotou nádoru jsou nádorové markery užitečným nástrojem v péči o nemocné s nádorovým onemocněním. Markery, dostupné pro většinu případů nádorů, jsou pomocné a hodnotné nástroje pro hodnocení prognózy pacientů, depistáž a monitorování léčby, zatímco pro screening jen výjimečně. Při měření koncentrací markerů je nutné zohledňovat relativní trendy místo absolutních hodnot a hodnot cut-off (definice nádorových markerů, podle 5th International Conference on Human Tumor Markers, Stockholm, Sweden, 1988).

 

Sérové nádorové markery představují důležité parametry, které mohou usnadnit predikci vývoje onemocnění, jeho progresi nebo regresi (remisi) u onkologických nemocných. Racionální využití nádorových markerů předpokládá znalost správné indikace vyšetření, jejich diagnostické hodnoty, metod rozhodovací analýzy (diagnostické senzitivity, diagnostické specifičnosti, pozitivní a negativní prediktivní hodnoty, relativního rizika, poměru šancí), analytických možností, faktorů ovlivňujících vyšetření a interpretace výsledků. Nádorové markery se klinicky využívají pro screening, primární diagnostiku, staging, prognózu, především však pro predikci rekurence choroby, monitorování terapie, je možné uvažovat i o algoritmech pro hledání lokalizace neznámého primárního tumoru.

 

Maligní nádory zaujímají mezi ostatními nemocemi mimořádné postavení nejenom pro jejich stále rostoucí incidenci, ale i pro náročnou zdravotnickou péči. V první polovině devadesátých let vzrostla v České republice statisticky významně incidence nádorů ledvin, kolorekta, melanomu, žlučníku a žlučových cest, štítné žlázy a močového měchýře; u mužů navíc incidence karcinomu prostaty, jater, varlete a mnohočetného myelomu, u žen také hrtanu, průdušnice a plic, prsu, vaječníku a hodgkinských lymfomů. U obou pohlaví signifikantně poklesla incidence nádorů žaludku. 

 

Základní údaje

·      Základní klasifikace nádorů

·      Klasifikace nádorových markerů

·      Používání nádorových markerů

·      Časté a méně časté nádorové markery

·      Nádorové markery a jejich vztah k lokalizaci

 

Nádory gastrointestinálního traktu

·      Nádorové markery: kolorektální karcinom

·      Nádorové markery: karcinom žaludku a jícnu

·      Nádorové markery: nádory jater a žlučníku

·      Nádorové markery: karcinom pankreatu

 

Nádory respiračního traktu

·      Nádorové markery: nádory plic

·      Nádorové markery: nádory oblasti hlavy a krku

 

Nádorové markery: nádory prsu

 

Nádory pohlavních orgánů

·      Nádorové markery: nádory trofoblastické

·      Nádorové markery: nádory vaječníků

·      Nádorové markery: nádory dělohy

·      Nádorové markery: nádory prostaty

·      Nádorové markery: nádory testikulární

 

Nádory močového traktu

·      Nádorové markery: nádory močového měchýře

·      Nádorové markery: nádory ledvin

·      Nádorové markery: metabolity v moči

 

Systémová nádorová onemocnění

 

Nádory nervové soustavy

 

Nádory kostí

 

Nádory kůže

 

Nádory typu apudomu

 

Nádory žláz s vnitřní sekrecí

·      Nádorové markery: nádory hypofýzy

·      Nádorové markery: nádory štítné žlázy

 

Další informace

·        Základní pojmy v nádorové diagnostice

·        Biologické poločasy nádorových markerů

·        Preanalytické vlivy při stanovení nádorových markerů

·        Nespecifické změny nádorových markerů

·        Hodnocení efektu terapie pomocí laboratorních ukazatelů

·        Využití hormonů v onkologické terapii

·        Toxicita cytostatik

·        Monitorování pacientů s nádorovým onemocněním

·        Vliv nutrice na stav nemocných s nádorovým onemocněním

·        Nové vyšetřovací metody v onkologii

 

Rejstřík

 

Literatura:

·         Kaušitz J.: Rádioimunoanalýza v onkologii, Veda, Bratislava, l991.

·         Tumor markers. Their uses and significance in clinical practice, účelová publikace Boehringer, 1991.

·         Fateh-Moghadam A., Stieber A.: Sensible use of tumor markers, účelová publikace  Roche,  1993.

·         Schwartz M.K.: Current status of tumor markers, Scand.J.Lab.Invest Suppl. , 221,1995, 5-14.

·         Robertson J.F.R.: Blood tumor markers in breast cancer. Tumor Marker Update 1998, 31-34.

·         Nádorové markery a význam jejich stanovení, účelová publikace Immunotech, 1999.

·        Tumor Marker Expert Panel:Clinical practice guidelines for the use of tumor markers in breast and colorectal cancer. J.Clin.oncol. 14, 1996, 2843-2877.

·        Stieber A.: Sensible use of tumor markers, J.Lab.Med. 25, 2001, 327-336.

·        Sturgeon C et al: European Group on Tumor  Markers (EGTM) 1999, Anticancer Res. 19, 1999, 2785-2820.

 

 

Miroslava Nekulová, Marta Šimíčková

recenzoval Jindřich Macháček