OSN-SAbstraktOSN-E

Fluoroimunoanalytická metoda vyvinutá firmou Wallac Oy (LKB). Pomocí této metody lze stanovit nízko i vysokomolekulární analyty. K detekci se používá časově modulované měření fluorescence chelátu  lantanidů (Eu, Sm, Tb).

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

FIA

 

OSN-STextOSN-E

Imunocheimická reakce může mít kompetitivní i nekompetitivní uspořádání. V prvém případě je fluorescenční sondou značen antigen, v druhém případě protilátka. Pracuje se v mikrotitračních destičkách v uspořádání 8x12 jamek o objemu 0,3 ml s jednou specifickou protilátkou (obvykle monoklonální) nebo antigenem vázaným na pevné fázi. Druhá protilátka je označena chelátem lantanidu. Fluorescenční sonda je tvořena nejprve velmi stabilním chelátem. Po proběhlé imunochemické reakci se tento chelát přemění na sloučeninu se silnou fluorescencí (přídavek diketonu, detergenčního činidla a vytvoření silně kyselého prostředí). Takto vzniklá sloučenina má dlouhodobou fluorescenci (řádově stovky mikrosekund) s velkým Stokesovým posunem fluorescenčního spektra (rozdíl mezi vlnovou délkou excitace a fluorescence). Fluorescence se měří v červené části viditelného spektra (620 nm).Vzorek je pulsně excitován určitou vlnovou délkou světelného záření (např. 340 nm) s frekvencí okolo 1 milisekundy. Detekce fluorescenčního záření se pomocí složité elektroniky začne měřit se zpožděním stovek mikrosekund a měření skončí např. za 200 až 400 mikrosekund. Tím se eliminuje fluorescence matrice biologického materiálu, která je podstatně kratší - v řádu nanosekund. Měření se provádí opakovaně a načítá se za vybraný časový interval 1000 a vícekrát. Za jednu sekundu se dá načítat 1000 měření při frekvenci excitace 1 milisekunda. Do prvních jamek se pipetují kalibrátory. Pomocí těchto kalibrátorů se sestrojí kalibrační křivka, podle které se odečítají jednotlivé analyzované vzorky. Tento systém je univerzální umožňuje analýzy nízko i vysokomolekulárních látek. Zejména v nekompetitivním uspořádání může výrazně zlepšit citlivost imunoanalýzy.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

DELFIA - Dissociation-enhanced lanthanide fluoroimmunoassay. Firemní označení patentovaného systému firmy Wallac Oy (Pharmacia-LKB).

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Firemní materiály Pharmacia LKB R. Peacock: Time-resolved fluorescence: A Major Advantage in Nonisotopic Immunoassay. International Clinical Products Review September/October 1985.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Autor: Šafarčík Kristian

Datum aktualizace:31.7.1998