Obsah číselníku procedur

DNADERIVDNA deriv.
PFA100 Hodnocení destičkových funkcí přístrojem PFA-100
PFA200 Hodnocení destičkových funkcí přístrojem PFA-200
* Blíže nespecifikovaná procedura
OBSERV Pozorování
AS Absorpční spektrofotometrie (pro enzymy 37 st. C)
ASEP Absorpční spektrofotometrie-end point (enzymy-37 st.C)
ASKIN Absorpční spektrofotometrie-kineticky (enzymy-37 st.C)
ASREFL Spektrofotometrie reflexní
FAES Spektrofotometrie-plamenová emisní atomová
ASREG Absorpční spektrofotometrie-registrační spektrofotomet.
ASUR Absorpční spektrofotometrie-UV spektrofotometrie
ASIR Absorpční spektrofotometrie-IR spektroskopie
IR Spektrofotometrie infračervená
RS Spektrofotometrie Ramanova
AAS Absorpční spektrofotometrie-atomová
ASBICHR Absorpční spektrofotometrie-dvouvlnová
ASDERIV Absorpční spektrofotometrie-derivační spektrofotometrie
AGLU Aglutinace
AGLUG Aglutinace na gelu
AGLUT Aglutinace ve zkumavce
AGLUM Aglutinace na mikrodestičce
AGLUS Aglutinace na sklíčku
AGLUBAB Aglutinační průkaz blokujících protilátek
HEMAGLU Hemaglutinace
LATEXAGLAglutinace latexová
DAT Přímý antiglobulinový test
HEMOL Hemolýza (komplementem indukovaná)
CENTRIF Centrifugace
CHEMANALChemická analýza
CHROM Chromatografie
PAPERCHRChromatografie-na papíře
FREECHR Chromatografie-volná
2DIMCHR Chromatografie-dvojrozměrná
TLC Chromatografie-tenkovrstvá
HPTLC Chromatografie-vysokoúčinná tenkovrstvá
GC Chromatografie-plynová
LC Chromatografie-kapalinová
HPLC Chromatografie-vysokoúčinná kapalinová
HPLCMS Chromatografie-vysokoúčinná kapalinová s hmot.spektr.
SFC Chromatografie-subkritická fluidní
GPC Chromatografie-gelová permeační
GCMS Chromatografie-plynová s hmotnostní detekcí
IRMS Hmotnostní spektrometrie poměru izotopů
IEC Chromatografie-iontově výměnná
CHROMAF Chromatografie-afinitní
GELFIL Gelová filtrace
FLOWCYT Cytometrie průtoková
ID Izotopové zřeďování
IDMS Izotopové zřeďování s hmotnostní spektrometrií
COULOM Coulometrie
D Denzitometrie
AMPMET Amperometrie
ELP Elektroforéza
HPCE Elektroforéza-vysokoúčinná kapilární
FREEELP Elektroforéza-volná
DISCELP Elektroforéza-disková
2DIMELP Elektroforéza-dvourozměrná (two-dimensional)
HPCEMS Elektroforéza-kapilární vysokoúčinná s hmot.spektr.
ZELP Elektroforéza-zónová
IEF Elektroforéza-izoelektrická fokusace
IMUELP Elektroforéza-imunoelektroforéza
CCE Elektroforéza-protisměrná
ACCELP Elektroforéza-na acetylcelulóze
AGELP Elektroforéza-v agarovém gelu
AGSELP Elektroforéza-v agarózovém gelu
PAGE Elektroforéza-v polyakrylamidovém gelu
ELIA Elektroimunoassay
ROCKELIAElektroimunoassay-raketková
2DIMELIAElektroimunoassay-dvourozměrná
EIA Enzymová imunoanalýza (kompetitivní)
IA Imunoanalýza obecně
FIA Imunoanalýza fluorescenční kompetitivní
FEIA Enzymová imunoanalýza s fluorescenční detekcí
ILMA Imunoanalýza luminiscenční nekompetitivní
LIA Imunoanalýza luminiscenční kompetitivní (na pevné fázi)
LEIA Enzymová imunoanalýza s luminiscenční detekcí
ELISA Enzymová imunoanalýza s enzymem vázaným na imunosorbent
IRMA Radioimunoanalýza nekompetitivní
FPIA Imunoanalýza fluorescenční polarizační
MEIA Fluorescenční imunoanalýza na mikročásticích (enzymová)
CMIA Chemilumiscenční mikročásticová imunoanalýza
IPREC Imunoprecipitace v roztoku
ENZELECTEnzymové elektrody
GLASSELESkleněná elektroda
FLUORIM Fluorimetrie
LIF Laserem indukovaná fluorimetrie
PHOTOESTFotooptické stanovení
LIGHT Fotooptické stanovení- světelný paprsek (light)
LASER Fotooptické stanovení - laserový paprsek (laser)
GEPR Genová sonda
HIS Hybridizace in situ
IB Immunoblotting
IMUFIX Imunofixace
ICP Induktivně vázaná plazma
FING Ingesce (pohlcování) částic fagocyty (makrofágy)
LEUCOINHInhibice adherence (přilnavosti) leukocytů
HEMOINH Inhibice hemolýzy
HAGLINH Inhibice hemaglutinace
ISE Iontově selektivní elektrody
ISEDIR Iontově selektivní elektrody bez ředění vzorku
ISEDIL Iontově selektivní elektrody s ředěním vzorku
ITP Izotachoforéza
COAGLU Koaglutinace
GEL Gelifikace - vznik gelovité substance
GELEGT Gelifikace etanolem
GELPS Gelifikace protaminsulfátem
CLOT Test retrakce koagula
CLW Koagulační srážení krve dle Lee Whitea
CDS Rozpuštění sraženiny (samovolně nebo v roztoku)
AGRIMP Stanovení agregační křivky impedanční metodou
AGROPT Stanovení agregační křivky optickou metodou
COAGOPT Koagulace optická metoda
COAGMECHKoagulace detekovaná změnou magnetického pole
CONDUCT Konduktometrie
CCR Konsumpce (spotřeba) komplementu
CRYOCRITKryokrit
CELLCULTKultivace na tkáňové kultuře
CVGEN Kultivace virologická obecná
CVINFL Kultivace virologická virů chřipky na TK
CVPAINFLKultivace viru parainfluenzy
CVCHIC Kultivace virologická (kuřecí embryo)
CVRSV Kultivace virologická RS viru
CVRHINO Kultivace rhinovirů
CVCMV Kultivace virologická CMV
CVHSVVZVKultivace virologická HSV a VZV
CVHHV6 Kultivace viru HHV6
CVCHLAM Kultivace chlamydií
CVPOLIO Kultivace virologická poliovirů
CPGEN Kultivace parazitologická obecná
CPTRVA Kultivace Trichomonas vaginalis
MPGEN Mikroskopické vyšetření parazitologické obecné
MPBTH Mikroskopické vyšetření krevních a tkáňových helmintů
CYGEN Kultivace mykologická obecná
MYGEN Mikroskopické vyšetření mykologické obecné
CYDERM Kultivace na dermatofyta
CAGEN Kultivace bakteriologická obecná
MAGEN Mikroskopické vyšetření bakteriologické obecné
MAGIE Mikroskopické vyšetření bakteriologické barv. dle Giem
CAMYBA Kultivace na mykobakteria
MAART Mikroskopické vyšetření acidorezistentních tyček
CAMYLF Kultivace mykoplasmat
CACABA Kultivace kampylobakterů
CACLDI Kultivace Clostridium difficile
CAANAER Kultivace bakteriologická anaerobní
CANEGO Kultivace Neisseria gonorrhoae
CANAME Kultivace Neisseria meningitis
CAMHUU Kultivace Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum
CAHEPY Kultivace Helicobacter pylori
CAARHE Kultivace Arcanobacterium haemolyticum
CAPAKO Kultivace patogenních korynebakterií
CABORD Kultivace bordetel
CAHEMO Kultivace hemofilů
CASTAU Kultivace Staphyloccocus aureus
CALEGI Kultivace legionel
CAYERS Kultivace yersinií
CAVIBR Kultivace vibrií
CAECO157Kultivace Escherichia coli O157
CAGAVA Kultivace Gardnerella vaginalis
CAURUR Kultivace Ureaplasma urealyticum
CAMYHO Kultivace Mycoplasma hominis
MICRA Vyšetření mikroorganismů - agens
MICRC Vyšetření mikroorganismů - kultivace
MLCELL Kultura smíšená lymfocytární
LTCELL Kultura dlouhodobá tkáňová
LUMINO Luminometrie
LENGTH Měření délky
TEMP Měření teploty
PRESS Měření tlaku
VOL Měření objemu
CAPCENTRCentrifugace v kapiláře
MICROS Mikroskopie
LMICROS Mikroskopie - světelná
LMICROSPMikroskopie-světelná, polarizační
REMICROSMikroskopie-elektronová rastrovací
TEMICROSMikroskopie-elektronová transmisní
FMICROS Mikroskopie-fluorescenční
IFMICROSMikroskopie-(imuno)fluorescenční nepřímá
DFMICROSMikroskopie-(imuno)fluorescenční přímá
MADNA Molekulární analýza DNA
NEPHEL Nefelometrie
PENIA Nefelometrie - particle enhanced
LN Nefelometrie-laserová
NAA Neutronová aktivační analýza
NMR Nukleární magnetická rezonanční spektroskopie
ONCOMET Onkometrie
ORD Optická rotační disperze
OSMOMET Osmometrie
OXIMET Oximetrie
CC Počítání částic
CCIMP Počítání částic - impedanční princip (vodivost)
CEV Počítání entit (vizuální)
POLARIM Polarimetrie
INTEG Integrál
INTEGA Plošný integrál
DUKE Krvácivost dle Dukea
SOULIER Krvácivost dle Souliera
IVY Krvácivost dle Ivyho
RL Test odolnosti kapilár - Rumpel-Leede
PANDY Pandy - proteiny v likvoru
PET Test odolnosti kapilár - podtlaková technika
POTENT Potenciometrie
DPOTENT Potenciometrie-přímá
PRECIP Precipitace
PRECKRY Precipitace (kryoprecipitace)
RI Radiální imunodifuse
RIA Radioimunoanalýza kompetititvní
REAS Radioenzymová analýza
RRA Radioreceptorová analýza
CFR Reakce komplement-fixační
LCR Reakce řetězová ligázová
PCR Reakce řetězová polymerázová
REFR Refraktometrie
XRAYDIF Rentgenová difrakce
FW Sedimentace dle Fahreuse a Westergrena
MAM Měření metabolické aktivity
BCD Test baktericidní
CHT Test chemotaktický
CMT Test cross-match
CTT Test cytotoxický
CLT Test cytolytický
EGT Test etanolgelifikační
GUTHRIE Test Guthrieho pro průkaz fenylalaninu
RAST Test immunoallegro sorbent
IBT Test imunokuliček (immunobeads)
LMT Test inhibice migrace leukocytů
CH Test komplementu hemolytický
MILYCTX Test mikrolymfocytotoxický
TPS Test protaminsulfátový
CRTN Test rezistence kapilár - vyšetření s negativním tlakem
CRTP Test rezistence kapilár - vyšetření s pozitivním tlakem
VNT Test virusneutralizační
EIT Test enzymový inhibiční
TITR Titrace
TITRHG Titrace-merkurimetrická
TITRAG Titrace-argentometrická
TITRI Titrace-jodometrická
TITRCOMPTitrace-chelatometrická
PTITR Titrace-potenciometrická
TITRAMP Titrace-amperometrická
BTL Transformace blastická lymfocytů
TURB Turbidimetrie
IMUTURB Turbidimetrie-imunoturbidimetrie
PETIA Turbidimetrie - particle enhanced imunoturbidimetrie
TIMEMEASMěření času
ULTRACENUltracentrifugace
VOLMASS Měření hustoty (specifické hmotnosti, objem. hmotnosti)
WEIGHT Vážení (měření hmotnosti)
VISCMET Viskozimetrie
VOLTAM Voltametrie
TESTSTR Testační proužek
FUNIM Funkční test s podáním látky intramuskulárně
FUNIV Funkční test s podáním látky intravenózně
FUNPO Funkční test s podáním látky perorálně
FUNSC Funkční test s podáním látky subkutánně
CALC Výpočet běžný
EQ1 Vzorec 01
EQ2 Vzorec 02
EQ3 Vzorec 03
EQ4 Vzorec 04
EQ5 Vzorec 05
EQ6 Vzorec 06
EQ7 Vzorec 07
EQ8 Vzorec 08
EQ9 Vzorec 09
EQ10 Vzorec 10
EQ11 Vzorec 11
EQ12 Vzorec 12
EQ13 Vzorec 13
EQ14 Vzorec 14
EQ15 Vzorec 15
EQ16 Vzorec 16
EQ17 Vzorec 17
EQ18 Vzorec 18
EQ19 Vzorec 19
EQ20 Vzorec 20
REM Pomocná procedura pro položky kategorie vznik=I
TIME Pomocná procedura pro položky kategorie vznik=U
TIMEVAL Pomocná procedura pro položky kategorie vznik=U
DTP Pomocná procedura pro datový přenos
GORD Skupinové požadování, ordinování
TEST Pom. proc. pro funkční test vázaný k jednomu odběru
START Pom. proc. pro vyznačení počátku funkčního testu
INTER Pom. proc. pro vyznačení průběhu funkčního testu
STOP Pom. proc. pro vyznačení ukončení funkčního testu