Užívané zkratky

 

CD

Compact Disc

CD-ROM

Kompaktní disk pro použití jako datový nosič

CSS

Cascading style sheets

ČLP

Program ČLP pro uživatelskou práci s NČLP (program i NČLP distribuuje MZ ČR)

ČLS

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

ČSZIVI

Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS

DOM

Document Object Model

DS

Datový standard MZ ČR (obecně)

DS 1.10

Datový standard MZ ČR platný od roku 1997 (rozšířený o řadu bloků v roce 2001)

DS 1.20

Datový standard MZ ČR platný od roku 2001 (rozšíření původního DS 1.10)

DS 2.01

Datový standard MZ ČR platný od 1.6. 2002, od 1.1.2004 je nahrazen DS 3.01 a výše

DS 3.01

Datový standard MZ ČR platný od 1.1. 2004 (od 1. 1. 2007 nahrazen DS 4.01)

DS 4.01

Datový standard MZ ČR platný od 1.1. 2007

ds3valid

Validační (kontrolní) program připravený k DS řady verze 3 (distribuuje MZ ČR)

DTD

Document Type Definition

EHK

Externí hodnocení kvality

FB

Firemní blok v DS4

HL7

Komunikační standard HL7 (viz www.hl7.cz) - nyní především HL7 FHIR

HTML

Hypertext Markup Language

HTTP

Hypertext Tranfer Protocol - standardní protokol používaný k přenosu webových stránek

HTTPS

Bezpečná verze protokolu HTTP, založená na protokolu SSL

IFCC

International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

IMAP

Internet Message Access Protocol - protokol pro vyzvedávání zpráv elektronické pošty ze serveru

IS

Informační systém

ISPL

Informační systém praktického lékaře

IUPAC

International Union of Pure and Applied Chemistry

JRE

Java Runtime Environment

kB

kilobyte

LČLP

Lokální číselník laboratorních položek

LIS

Laboratorní informační systém

MIME

Multipurpose Internet Mail Extensions  (specifikace pro formátování zpráv,

které neobsahují pouze text ale i přílohy, obrázky apod., pro přenos elektronickou poštou)

MB

megabyte

ME

Verze operačního systému Microsoft Windows

MIS

Manažerský informační systém

MSIE

Microsoft Internet Explorer - internetový prohlížeč (s podporou XML a XSL)

MTV

Matice textových výsledků (součást NČLP)

MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

NČLP

Národní číselník laboratorních položek (zavedený do praxe Věstníkem MZ ČR č. 7/1997,

distribuuje MZ ČR společně s nástroji pro práci s NČLP)

NIS

Nemocniční informační systém

NT

Verze operačního systému Microsoft Windows

NZIS

Národní zdravotnický informační systém

PC

Personal Computer

PKI

Public Key Infrastructure - infrastruktura veřejných klíčů (systém digitálních certifikátů, certifikačních autorit a dalších prvků, který umožňuje ověřit platnost veřejných klíčů pro asymetrické šifrování a autentizaci)

PS

„Patient Summary“, nebo tuzemský ekvivalent „Souhrn o pacientovi“ (někde i se zkratkou PatSum)

RAM

Random Access Memory

ROM

Read Only Memory

SGML

Standard Generalized MarkUp Language

SIS

Státní informační systém

SIMAP

Bezpečná verze protokolu IMAP, založená na protokolu SSL

SKB

Společnost klinické biochemie

SLP

Informační systém SLP® pro autorskou práci s NČLP - tvorbu NČLP, tvorbu dokumentů, textů a řady dalších agend (jeho “podmnožinou” je program ČLP)

S/MIME

Secure MIME - rozšíření MIME o možnost zasílání šifrovaných a digitálně podepsaných zpráv

SOP

Standardní operační postup

SOPA

SOP analytický

SOPF

SOP funkčních testů

SOPM

SOP mikrobiologický

SOPV

SOP laboratorního vyšetření (zahrnuje původní SOPA i SOPM)

SSL

Secure Socket Layer - protokol navržený společností Netscape pro šifrování a autentizaci komunikace v TCP/IP sítích

SZÚ

Státní zdravotní ústav

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol - základní sada protokolů používaná pro propojení počítačů např. v síti Internet.

TSL

Transport Layer Security - nástupce protokolu SSL, slouží pro šifrování a autentizaci komunikace v TCP/IP sítích

URL

Unified Resource Locator

ÚZIS ČR, ÚZIS

Ústav zdravotnických informací a statistiky (je pověřen správou NZIS) - viz https://www.uzis.cz

VPN

Virtual Private Network - virtuální privátní síť (síť vytvořená s použitím veřejné sítě, která se chová jako síť uzavřená; využitím šifrování a dalších mechanismů je zajištěno, že k síti mají přístup pouze oprávnění uživatelé a data nemohou být odposlouchávána)

VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna (na Slovensku VšZP)

W3C

World Wide Web Consortium

XML

Extensible Markup Language

XP

Verze operačního systému Microsoft Windows

XSL

Extensible Stylesheet Language

XSLT - XSL

XSL Transformations

ZP

zdravotní pojišťovna obecně

zdravotní ústav obecně

 

Odkazy

 

Zdroje pro práci s XML a XSL technologií:

http://www.zvon.org/ZvonHTML/Zvon/zvonTutorials_cs.html

http://www.fi.muni.cz/~xskrivan/prog/xml/index.html

http://www.garshol.priv.no/download/xmltools/

 

 

Xerces Parser - dostupné na:

http://xml.apache.org/xerces-c/index.html (C++)   

http://xml.apache.org/xerces2-j/index.html (Java)      

 

 

Řada dalších odkazů - viz  Princip jazyků XML a XSL (na konci textu).

 

.