Náhled číselníku druhů veličin a jednotek

AGE Věk rok
měsíc
týden
den
h
minuta
s
AMS Látkové množství mol
mmol
µmol
nmol
pmol
fmol
amol
kmol
Gmol
MIU
kIU
MIU
IU
AMSDIF Rozdíl látkového množství mmol
µmol
kmol
mol
ARBAMS Arbitrární látkové množství arb.j.
ARBC Arbitrární koncentrace arb.j.
-
ARBCT Arbitrární koncentrace (titr) arb.j.
RELARBC Relativní arbitrární koncentrace %
1
ARBCATACArbitrární katalytická aktivita arb.j.
-
ARBCN Arbitrární obsah arb.j.
-
ARBLEN Arbitrární délka
ARBNUMC Arbitrární početní koncentrace arb.j.
-
ARBPROP Arbitrární vlastnost -
ARBRTE Arbitrární tok arb.j./s
arb.j./min
-
ARBSC Arbitrární látková koncentrace µIU/l
mIU/l
IU/l
kIU/l
U/l
µU/l
mU/l
kU/l
MIU/l
MU/l
kBAU/l
RELARBSCRelativní arbitrární látková koncentrace %
1
10^-3
ARBAACT Arbitrární agregační aktivita (AU) AU
RELAGAC Relativní agregační aktivita 1
%
ARBSRTE Arbitrární látkový tok IU/s
mIU/s
µIU/s
kIU/s
IU/min
mIU/min
µIU/min
kIU/min
IU/h
mIU/h
µIU/h
kIU/h
IU/d
mIU/d
kIU/d
µU/h
µU/min
µU/s
U/d
U/h
U/min
U/s
kU/d
kU/min
kU/s
mU/d
mU/h
mU/min
mU/s
ARBACT Arbitrární aktivita kIU/l
RARBAC Relativní arbitrární aktivita %
1
ARBACINHArbitrární aktivita inhibitoru kBU/l
cm
ARBACAC Arbitrární antikoagulační aktivita kIU/l
ARBACRTOArbitrární poměr aktivit %
1
ARBAACR Arbitrární agregační aktivita (RU) RU
ARBAAI Arbitrární agregační aktivita (% inhibice) %
AREA Plocha m^2
mm^2
AREA1 Plocha pod křivkou (AU*min) AU*min
AREA2 Plocha pod křivkou (nmol*min) nmol*min
AREA3 Plocha pod křivkou (mg*h/l) mg*h/l
SLOPE Strmost křivky 1/min
%/min
SLOPE1 Strmost křivky (jednotka/min) AU/min
AREICMSSPlošná hmotnost kg/m^2
CATACT Katalytická aktivita
CATC Koncentrace katalytické aktivity pkat/l
akat/l
fkat/l
kkat/l
CATCONT Obsah katalytické aktivity kat/kg
mkat/kg
µkat/kg
nkat/kg
pkat/kg
fkat/kg
akat/kg
kkat/kg
CATFR Podíl katalytické aktivity 1
%
CATRTE Tok katalytické aktivity kat/s
mkat/s
µkat/s
nkat/s
pkat/s
fkat/s
akat/s
kat/min
mkat/min
µkat/min
nkat/min
kat/h
mkat/h
µkat/h
nkat/h
kat/d
mkat/d
µkat/d
nkat/d
pkat/d
fkat/d
akat/d
kkat/d
CLAR Čirost -
COLOUR Barva -
COMPATIBKompatibilita -
INCOMP Inkompatibilita -
DESCR Vlastnost / popis -
DIAM Průměr mm
µm
nm
m
ENCATACTEntitní katalytická aktivita kat
mkat
µkat
nkat
pkat
fkat
akat
kkat
mkat
ENTAREA Entitní plocha
ELECTCURElektrický proud
ENERGY Energie J
kJ
MJ
ENTAMS Entitní látkové množství mol
mmol
µmol
nmol
pmol
fmol
amol
kmol
ENTLEN Entitní délka mm
µm
nm
m
ENTMASS Entitní hmotnost g
kg
mg
µg
ng
pg
ag
fg
ENTVOL Entitní objem l
ml
µl
nl
pl
fl
al
FREQ Frekvence 1/min
HALFL Poločas d
rok
HEIGHT Výška m
cm
mm
KINVISC Viskozita kinematická m^2/s
DYNVISC Viskozita dynamická mPa.s
LENGTH Délka m
mm
µm
nm
pm
km
cm
THICK Tloušťka mm
LINMASS Délková hmotnost kg/m
LENINCR Délkový přírůstek mm
µm
nm
m
MASS Hmotnost kg
g
mg
µg
ng
pg
fg
ag
MASSC Hmotnostní koncentrace kg/l
g/l
mg/l
µg/l
ng/l
pg/l
fg/l
ag/l
kg/m^3
MASSCDIFRozdíl hmotnostních koncentrací g/l
MASSCN Hmotnostní obsah mg/kg
g/kg
µg/kg
ng/kg
pg/kg
fg/kg
mg/g
µg/g
ng/g
pg/g
fg/g
MASSVOL Hmotnostní objem
MASSFR Hmotnostní podíl 1
%
MASSINCRHmotnostní přírůstek kg
g
mg
µg
ng
pg
fg
ag
MASSRATEHmotnostní tok kg/s
kg/min
kg/h
kg/d
g/s
g/min
g/h
g/d
mg/s
mg/min
mg/h
mg/d
µg/s
µg/min
µg/h
µg/d
ng/s
ng/min
ng/h
ng/d
pg/s
fg/s
ag/s
g
MASSRTO Hmotnostní poměr 1
%
PRMSRT Součin hmotnostních poměrů 1
10^3
10^-3
MICROORGVyšetření mikroorganismů -
MOLAL Molalita µmol/kg
nmol/kg
MOLMASS Molární hmotnost kg/mol
g/mol
NUM Počet 10^3
10^6
10^9
10^12
10^15
10^18
10^21
10^24
1
NUMC Početní koncentrace 10^3/l
10^6/l
10^9/l
10^12/l
10^15/l
10^18/l
10^21/l
10^24/l
arb.j.
1/l
NUMCN Početní obsah arb.j./kg
arb.j./g
arb.j./mg
1/g
10^3/g
NUMFR Početní podíl 1
%
RELSTD Relativní směrodatná odchylka výběrová
NUMRTO Početní poměr 1
%
NUMRATE Početní tok 10^3/s
10^6/s
10^9/s
10^12/s
10^15/s
10^18/s
10^21/s
10^24/s
10^3/h
10^6/h
10^9/h
10^12/h
10^15/h
10^18/h
10^21/h
10^24/h
10^3/d
10^6/d
10^9/d
10^12/d
10^15/d
10^18/d
10^21/d
10^24/d
1/d
1/h
1/s
PH pH -
PR Tlak kPa
Pa
MPa
torr
PRDIF Tlakový rozdíl kPa
PARTPRD Tlakový rozdíl (parc.) kPa
PARTPR Parciální tlak Pa
kPa
MPa
MPa
PRESENCEPřítomnost -
PRESLISTPřítomnosti - seznam -
RELAMS Relativní látkové množství 1
%
RELTIME Relativní čas 1
%
RMASSC Relativní hmotnostní koncentrace 1
10^-3
%
RMASSR Relativní hmotnostní poměr 1
%
RSUBSTC Relativní (poměrná) látková koncentrace 1
%
RSUBSTR Relativní látkový poměr 1
%
SATFR Saturační podíl 1
%
LUMINT Svítivost
SUBSTC Látková koncentrace mol/l
mmol/l
µmol/l
nmol/l
pmol/l
fmol/l
amol/l
kmol/l
SUBSTCD Přírůstek látkové koncentrace mol/l
mmol/l
µmol/l
nmol/l
pmol/l
fmol/l
amol/l
kmol/l
SUBSTCN Látkový obsah mol/kg
mmol/kg
µmol/kg
nmol/kg
pmol/kg
fmol/kg
amol/kg
kmol/kg
mol/g
mmol/g
µmol/g
nmol/g
pmol/g
fmol/g
SUBSTFR Látkový podíl 1
%
mmol/mol
SUBSTRTELátkový tok mol/s
mmol/s
µmol/s
nmol/s
pmol/s
fmol/s
amol/s
kmol/s
mol/min
mmol/min
µmol/min
nmol/min
pmol/min
fmol/min
amol/min
kmol/min
mol/h
mmol/h
µmol/h
nmol/h
pmol/h
fmol/h
amol/h
kmol/h
mol/d
mmol/d
µmol/d
nmol/d
pmol/d
kmol/d
mmol
µmol
g
AMRTDIF Rozdíl látkových toků µmol/d
mmol/d
MSRTDIF Rozdíl hmotnostních toků g/d
VLRTDIF Rozdíl objemových toků ml/d
SUBSTRTOLátkový poměr 1
%
SUSC Citlivost -
SUSCLISTSeznam citlivostí -
SUSCTAB Tabulka citlivostí -
TAXON Taxon
TEMP Teplota (termodynamická) K
°C
TEMPINCRTeplotní přírůstek (diference) K
°C
TIME Čas s
rok
d
měsíc
týden
h
minuta
INVTIME Inverzní čas 1/d
1/h
1/s
1/min
TIMEDIF Časový rozdíl s
min
h
d
týden
měsíc
rok
TRMASSC Prahová hmotnostní koncentrace kg/l
g/l
mg/l
µg/l
ng/l
pg/l
fg/l
ag/l
TRSUBSTCPrahová látková koncentrace mol/l
mmol/l
µmol/l
nmol/l
pmol/l
fmol/l
amol/l
kmol/l
TYPE Typ -
VEL Rychlost m/s
km/s
mm/s
m/h
mm/h
cm
cm/rok
VOL Objem l
ml
µl
nl
pl
fl
m^3
mm^3
VOLMASS Objemová hmotnost kg/m^3
VOLCN Objemový obsah l/kg
ml/kg
µl/kg
nl/kg
pl/kg
l/g
ml/g
µl/g
nl/g
VOLFR Objemový podíl 1
%
10^-3
VOLNUM Objemový počet
VOLRTE Objemový tok l/s
ml/s
µl/s
nl/s
pl/s
fl/s
al/s
l/min
ml/min
µl/min
nl/min
l/h
ml/h
µl/h
nl/h
pl/h
l/d
ml/d
µl/d
ml/s/1,73 m2
VOLDIF Rozdíl objemů ml
µl
l
VOLRTO Objemový poměr %
1
VOLRTRTOPoměr objemových toků 1
%
MSRTO Poměr hmotnost/látkové množství g/mol
µg/mol
mg/mol
ng/mol
CATMRTO Poměr katalytická aktivita/hmotnost µkat/g
kat/g
mkat/g
nkat/g
CATSRTO Poměr katalytická aktivita/látkové množství µkat/mmol
1
%
SMRTO Poměr látkové množství/hmotnost µmol/g
mmol/g
mol/g
nmol/g
CATRATIOPoměr katalytických aktivit
LIST Seznam pro funkční test -
SEQVAR Sequence variation -
HLAGEN HLA genotyp (určeno pro DNA typizaci) -
HLAFEN HLA fenotyp (určeno pro sérologické typizace) -
IDX Index 1
SCORE Skóre 1
PROBAB Pravděpodobnost 1
%
SD Směrodatná odchylka fl
RODIP Relativní optická denzita IP 1
-
RNUMRTO rel. num. podíl
RELNUMC rel. num. koncentrace
RELINCR rel. přírůstek
MASSCOEFhmot. koeficient
ARBCATC arb. katal. koncentrace
ENTNUM entitní počet
ARBENNUMarb. entitní počet
ARBENAMSarb. entitní látk. množ.
TRARBC prahová arb. koncentrace
SRTOINCRpřírůstek látk. poměru
ARBNUM arb. počet
SRTERTO poměr látk. toků
ENTDIAM entitní průměr
ARBSCN arb. látk. obsah
SCNRTE změna látkového obsahu
VOLENER objemová energie
ARCPTRMSarb. reciproční prahová hmotn. konc.
RTIMERTOrel. časový poměr
ARBPR arb. tlak
RELPR rel. tlak
RELVISC rel. viskozita
AREICNUMplošný počet
RISK riziko
RCPRISK reciproční riziko
MUT mutace
RELENNUMrel. entitní počet
RADIOACTradioaktivita
RRDIOACTrel. radioaktivita
MORPH morfologie
CATEG kategorie
EXP expirace
FUSION fúze
RELDISTWrel. distribuční šíře
DISTW distribuční šíře
TENSION tenze
ARBSHSTRarb. smykové napětí
NUMDOS počet dávek
ALOGNUMCarb. logaritmická num. koncentrace
ARBNUMFRarb. num. podíl
IMPINCR přírůstek impedance
ATTEN útlum
ALLELLOSalelická ztráta
UNIPDIS uniparentální disomie
ARBVISC arb. viskozita
PTTCRYSTkrystalizační struktura
EMISSMAXmaximum záření
CLONAL klonalita
FR podíl
ENNUMAMPentitní počet amplifikací
MOTIL pohyblivost
LSPAN životnost
ARBCOND arb. vodivost
ARBSAT arb. saturace
CCOEF konc. koeficient
MSRTERTOpoměr hmot. toků
PROP vlastnost
ARBFR arb. podíl
ARBMASSCarb. hmot. konc.
ANUMRTO arb. num. poměr
ASUBSTR arb. látkový poměr
ARBTIME arb. čas
CATCOEF kat. koeficient
RSUBSTFRrel. látkový podíl
CNV var. počtu kopií
STRUCVARstrukturální var.
VAR variace
MOLCATACmolární kat. akt.
AREMSRTEplošná hmotnostní změna
ASCINCR přírůstek arb. látk. konc.
ASUBSTFRarb. látkový podíl
RELCATC rel. konc. katal. akt.