OSN-SAbstraktOSN-E

Hormon hypothalamu zajišťující retenci vody v ledvinách, vazokonstrikci a ovlivňující syntézu prostaglandinů a prostacyklinů a vedoucí ke zvýšení cirkulujících fibrinolytických a koagulačních faktorů.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Antidiuretický hormon

 

OSN-SSynonymaOSN-E

Arginin vazopresin, ADH

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Vasopresin v plazmě

SIADH

Diabetes insipidus centralis

Diabetes insipidus hi-set

Diabetes insipidus renalis

CSWS

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

Lokus: 20p13

Prekurzor má 164 aminokyselin.

Vlastní vasopresin je nonapeptid:

cystein – tyrosin – fenylalanin – glutamin – asparagin – cystein – prolin – arginin – glycin. Mezi cysteinovými zbytky je disulfidický můstek.

 

Pro porovnání struktura nonapeptidu oxytocinu:

cystein – tyrosin – isoleucin – glutamin – asparagin – cystein – prolin – leucin – glycin (CYIQNCPLG). Mezi cysteinovými zbytky je disulfidický můstek.

 

DDAVP: 1-desamino [8-D-arginin] vazopresin, syntetický derivát ADH, V2-specifický agonista

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Hlavní funkce ADH jsou následující:

zvýšení cirkulujících koagulačních a fibrinolytických faktorů (prostřednictví V2 receptorů v buňkách endotelu dochází ke vzestupu von Willebrandova faktoru a tkáňového aktivátoru plasminogenu)

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

Antidiuretický hormon je syntetizován v hypothalamu (nucleus supraopticus a paraventricularis). Sekreční granula s ADH jsou skladována v zadním laloku hypofýzy, existuje také sekrece do likvoru a portálních kapilár hypofýzy. Stimulace tvorby a sekrece do cirkulace je podmíněna vzestupem osmolality plazmy a poklesem efektivního cirkulujícího objemu. K sekreci vede nejen stimulace volumo-, baro- a osmoreceptorů, ale uplatnit se může řada dalších podnětů (bolest, nausea, a další) a řada léků.

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

V ledvině se ADH váže na receptor V2 v bazolaterální membráně buněk sběrného kanálku. Receptor V2 patří mezi receptory asociovanými s Gs-proteiny. Aktivace receptoru vede prostřednictvím aktivace adenylcyklázy ke vzniku cyklického AMP (cAMP), který dále aktivuje proteinkinázu A, jejímž působením dojde k fúzi cytoplazmatických vesikulů obsahujících aquaporin-2 s apikální membránou buněk sběrného kanálku. Tato translokace vodních kanálů ze „zásobní“ cytoplazmatické formy do „aktivní“ membránové lokalizace vede k otevření pórů v apikální membráně. Původně pro vodu nepropustná buněčná membrána se stane pro vodu permeabilní a voda může na základě osmotického gradientu vstupovat do buněk. Bazolaterální membrána je vybavena jiným typem vodních kanálů – aquaporinem-3 a 4 a přes ně voda opouští buňky a dochází tak se snížení osmolality vnitřního prostředí. Inaktivace receptoru vede k endocytóze vodních kanálů a obnoví se tak snížená permeabilita apikální membrány pro vodu. Zatímco aquaporin-2 je regulován vasopresinem, aquaporin-3 a 4 se exprimují bez regulace (konstitutivně).

 

Mutace genu pro V2 receptor (gen AVPR2) vede ke kongenitálnímu nefrogennímu diabetu insipidu (X-vázaný diabetes insipidus), těchto (inaktivačních) mutací je popsáno kolem dvou set. Aktivační mutace byly popsány v roce 2005 a vedou k nefrogennímu syndromu nepřiměřené antidiurézy (NSIA), syndromu klinicky obtížně odlišitelného od syndromu nepřiměřené sekrece ADH (SIADH).

 

Mutace genu pro aquaporin-2 vede k autosomálně recesivní i autosomálně dominantní formě nefrogenního diabetu insipidu.

 

Mutace genu pro prokurzor ADH (prepro-arginin-vazopresin-neurofyzin) vede k centrálnímu diabetu insipidu.

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

Degradace probíhá v játrech a ledvinách.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

Poločas eliminace se udává kolem 18 minut poměrně v úzkém rozmezí (15 - 20 minut).

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

Rozlišují se receptory V1 (zejména vaskulární, ale sběrný kanálek obsahuje asi 20% V1 receptorů) a V2 (renální a buňky endotelu). V1 receptory stimulují fosfatidylinozitolový systém s výsledným efektem zvýšení tvorby PGE2 a prostacyklinu. V2 receptor je receptor spřažený s G proteiny. Má 7 transmembránových domén. Může být předmětem řady inaktivačních mutací, které vedou k nefrogennímu diabetu insipidu, a aktivačních mutací (R137L nebo R137C), které vyvolávají nefrogenní syndrom nepřiměřené antidiurézy. Ve stejné pozici může vzniknout i inaktivační mutace (R137H). V2 receptory stimulují adenylcyklázu, celá kaskáda signální transdukce vede k fosforylaci molekuly aquaporinu-2, který se translokuje do apikální membrány buněk sběrného kanálku a umožní tak transport vody a vlastní antidiuretický efekt.

 

Potřeba vývoje látek blokujících receptory vazopresinu vycházela z aktivit hormonu u srdečního selhání. Signalizace ADH prostřednictvím V1a receptorů vede ke zvýšení periferní cévní rezistence (zvýšení komorového „afterload“ s důsledky pro funkci myokardu a následující ventrikulání remodelací), k hypertrofii myocytů aktivací růstových faktorů (přispívá  k remodelaci) a ke koronární vazokonstrikci (s následnou ischemizací myokardu). Signalizace prosřednictvím V2 receptorů u chronického srdečního selhání má za následek objemovou expanzi, zvýšení ventrikulárního „preload“ s důsledky na remodelaci srdce a vede rovněž k hyponatrémii, která se považuje za nezávislý prediktor horší prognózy u těchto pacientů (Goldsmith, 2006). Hyponatrémie by totiž měla na buňky myokardu působit stejně jako na ostatní buňky – tj. retencí vody a duřením z osmotických důvodů s negativním vlivem na jejich funkci.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor