OSN-SAbstraktOSN-E

Hliník se vyznačuje toxickými účinky, příznaky deficitu se nepopisují. Hlavním toxickým účinkem způsobeným kumulací u renálního selhání je neurologická manifestace a podíl na metabolické osteopatii a anémii.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Nebyl potvrzen vliv kouření na celkový příjem Al.

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

Existují podrobné studie nežádoucích a toxických účinků jak na zvířatech, tak i v humánní medicíně. Intoxikace Al u profesionálně exponovaných osob se projevuje jako horečka z kovů a chronická aluminióza. U výrobců výbušnin bylo prokázáno poškození plic. Nebyla prokázána souvislost se zvýšeným výskytem nádorů dýchacího ústrojí ani vliv na rozvoj chronické obstrukční choroby plicní. Opakovaně byla popsána plicní fibróza a intersticiální pneumonie u svářečů Al. Není jasné, zda Al může přímo vyvolat astma, nebo je pouze manifestovat. Výjimečně byly popsány příznaky encefalopatie. Také Alzheimerova choroba je potencionálně spojována s toxicitou Al.

 

Manifestace toxických účinků byla pozorována u osob s těžkým selháním ledvin nebo ve stáří, kdy dochází k poklesu glomerulární filtrace. Při chronickém selhání ledvin se hovoří o hliníkové intoxikaci. Za příčinu se považuje omezení vylučování Al, zvýšení příjmu a zvýšení absorpce z trávicího ústrojí. Nemocným se často podávají antacida při léčení uremické gastritidy a vazače fosfátu na bázi Al. Množství takto podaného Al může být 18,5-129,6 mmol/den (0,5-3,5 g). Diabetes mellitus a deficit železa u nemocných se selháním ledvin zvyšují vštřebávání a toxicitu Al. U dialyzovaných přistupuje možnost přestupu Al z dialyzačního roztoku membránou do krve. Podle tíže expozice se intoxikace Al u dialyzovaných projevuje encefalopatií, osteopatií rezistentní na vitamin D, mikrocytární anémií a kožními projevy typu porfyria cutanea tarda.

 

U anémie se za příčinu považuje toxické působení Al na enzymy, podílející se na syntéze krevního barviva. Hliníková osteopatie se projevuje svalovou slabostí, bolestmi v kostech a patologickými frakturami.

 

Projevy působení Al na nervový systém dialyzovaných:

1.      Akutní projevy - náhlé křeče, neklid, myoklonické záškuby, kóma až smrt. Přímo v průběhu hemodialýzy se mohou objevit křeče typu "grand mal", podobné příznaky mohou nastat i během několika dní po zahájení terapie deferoxaminem, když dojde k vyplavení velkého množství Al do krve.

2.      Chronické projevy - poruchy řeči (koktání, zadrhávání), změny osobnosti, poruchy prostorové orientace, zrakové a sluchové halucinace, později myoklonické křeče. Za 7 až 9 měsíců od prvních projevů nemocný ztrácí schopnost komunikace a aktivního pohybu, následuje smrt. Obtíže vznikají při mnohaměsíční expozici dialyzačnímu roztoku s vyšším obsahem Al, méně často při dlouhodobém léčení aluminiovými vazači fosfátů.

 

U nemocných s poškozenou funkcí ledvin bylo popsáno zvýšené ukládání Al do nervové tkáně. Stejné ukládání Al bylo pozorováno i u nemocných s Alzheimerovou chorobou. Účast Al na neurologickém postižení je v těchto případech nejistá. U Alzheimerovy choroby existuje i jiné vysvětlení hromadění hliníku v mozkové tkáni - předpokládá se sekundární ukládání Al do degenerovaných neuronů. Tento názor je podporován nízkými koncentracemi Al v séru a cerebrospinálním moku.

 

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

Plazma 0,11-0,33 µmol/l, moč 0,55-1,85 µmol/den.

 

Je vhodné se zmínit o otázce obsahu Al v potravinách a vodě. Norma Al na pitnou vodu v ČR povoluje až 11,11 µmol/l (300 µg). Denní příjem Al činí asi 74-259 µmol (2-7 mg). Při používání hliníkových příborů a vaření v hliníkových nádobách dochází pouze k lehkému zvýšení obsahu Al v pokrmech.

 

Obsah Al v půdě je obvykle vysoký 5,5 - 22,2 mol/kg (150 - 600 g), ale prvek je zde pevně vázán, takže je nedostupný pro rostliny. Působením kyselého deště se však rozpustnost hliníkových solí zvyšuje a Al se může dostávat ve větší míře do rostlin i vody. Dopad této mobilizace na zdraví populace je zatím nejistý.

 

OSN-SInterference in-vivoOSN-E

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Problémem stanovení je kontaminace prostředí. Sérové koncentrace neodrážejí množství Al v kostech, játrech a mozku. Bolest v kostech může indikovat stupeň toxického postižení.

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

 

OSN-SEkonomické nákladyOSN-E

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Rozlišujeme dvě formy ovlivnění lidského zdraví hliníkem:

1.      Al se dostává ve zvýšené míře do organismu zdravých osob nejčastěji během jejich pracovní činnosti, osoby mají neporušené vylučování Al. Jedná se o profesionální expozici.

2.      Al je ve zvýšené míře v organismu nemocných osob zadržován, nebo je podáván z léčebných důvodů. Tyto osoby mají obvykle sníženou schopnost Al z těla eliminovat (např. nemocí s ledvinovým selháním). U jiných se uplatňuje podávání léků obsahujících Al, příp. přestup Al z dialyzačního roztoku do krve. Jde o neprofesionální expozici.

 

 

Intoxikace hliníkem

Antacida obsahující hliník nezpůsobují u dospělých jedinců s normální renální funkcí závažné nežádoucí účinky. U pacientů s renální insuficiencí dlouhodobý příjem Al3+ (v potravě, lécích, dialyzační tekutině) může vyvolat známky intoxikace. Charakteristickými příznaky jsou osteomalacie a encefalopatie (demence, křeče). Zvýšená hladina hliníku v lidském mozku je spojována s některými syndromy demence.

Pacienti s chronickým renálním postižením jsou potenciálně ohroženi toxicitou hliníku. Jde např. o tzv. dialyzační demenci u dlouhodobě hemodialyzovaných. Preventivní opatření v tomto případě zahrnují:

zákaz používání léčiv obsahujících hliník (používají antacidy s Al(OH)3 na snížení absorpce fosfátů),

monitorování obsahu hliníku v dialyzátu. Hydrolyzáty kaseinu bývají kontaminovány Al, proto jsou v parenterální a enterální výživě nahrazovány jinými přípravky.

 

 

Terapie intoxikací

V léčení intoxikace Al u nemocných s ledvinovým selháním se používá desferoxamin, který tvoří s Al komplex. Chelatace může zpomalit nebo zastavit progresi dialyzační demence. Obvykle je podáván v infúzi (40 mg/kg). Dochází tak k vyplavení Al do krve. Následně je tento komplex při hemodialýze přes dialyzační membránu vylučován z organismu.

 

Deficit hliníku

Příčiny deficitu Al nejsou známy. Al není úmyslně suplementován, ale i u nemocných zcela závislých na p.v. se dostává do organismu z kontaminovaných roztoků.

Příznaky deficitu Al nejsou popisovány.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Autorský podíl ing. Vávrová, prof. Kazda