OSN-SAbstraktOSN-E

Glutathion (gama-glutamylcysteinylglycin, GSH) je hlavní intracelulární antioxidant, nacházející se v různých buňkách v koncentraci řádově mmol/l. Slouží jako kofaktor enzymů, uplatňujících se v antioxidační ochraně (glutathionperoxidáza, glutathionreduktáza) či při detoxikaci xenobiotik (glutathion-S-transferáza). Podílí se rovněž ne regeneraci vitaminu E a umožňuje tak jeho antioxidační působení při ochraně buněčných membrán a lipoproteinů. Oxidační stres vede ke snížení koncentrace GSH a k poklesu poměru redukované a oxidované formy glutathionu (GSH/GSSG).

 

OSN-STerminologieOSN-E

Chemicky je glutathion: N-(N-L-γ-glutamyl-L-cysteinyl)glycin

 

OSN-SSynonymaOSN-E

Nemá

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

V sazebníku VZP je uveden u odbornosti 801 (klinická biochemie):

Glutation celkový a redukovaný – enzymaticky v plné krvi, kategorie P – hrazeno plně; OF: bez omezení; OH: S – pouze na speciálním pracovišti, ohodnoceno 206 body

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Glutathion v erytrocytech

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

Chemicky se jedná o tripeptid g-glutamylcysteinylglycin; vyskytuje se ve formě redukované jako thiol (GSH) nebo ve formě oxidované jako disulfid (GSSG).

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

·         ochrana thiaolových skupin (–SH) v bílkovinách, kdy hlavním úkolem GSH je ochrana bílkovin obsahujících sulfhydrilové (–SH) skupiny, které jsou většinou nezbytné pro jejich funkci (Cardoso et al. 1998). Patří k nim např. mnohé enzymy (dehydrogenasy, ATPázy, kreatinkinasa, enzymy podílející se na regeneraci poškozené DNA aj.), některé receptory, transportní a jiné proteiny. GSH se uplatňuje nejen v cytoplazmě, ale chrání i DNA v buněčném jádře před oxidačním poškozením (Speat a Aust 1995).

·         koenzym (substrát) důležitých antioxidačních a detoxikačních enzymů (glutathionperoxidáza, glutathionreduktáza, glutathion S-transferáza)

·         antioxidant (udržení redox potenciálu), protože glutathion má silné antioxidační účinky; oxidací se mění na disulfid (oxidovaný glutathion, GSSG):

 

 2 GSH  «  GSSG + 2 H+ + 2 e-

 

Za fyziologického stavu v buňce výrazně převažuje redukovaná forma: poměr GSH/GSSG je v lidských erytrocytech asi 500, pokles je známkou zátěže volnými radikály (oxidačního stresu). Poměr mírně klesá s věkem. Při hodnocení experimentu na zvířeti je třeba vzít v úvahu skutečnost, že poměr GSH/GSSG se výrazně mezidruhově liší. Regeneraci redukovaného GSH zajišťuje enzym glutathionreduktáza (viz glutathion jako koenzym). Reakcí glutathionu s volnými radikály může vznikat thiylový radikál (GS·). Ten zaniká reakcí s dalším GS radikálem za vzniku GSSG. Reakcí s molekulou GSH však může produkovat radikál oxidovaného glutathionu (GSSG•–), který je schopen redukovat kyslík na superoxid O2•–. Radikál GS může reagovat i s radikálem oxidu dusnatého NO za vzniku reaktivního nitrosothiolu GSNO:

 

GSH  +  OH  (RO,   ROO  )    GS  +  H2O  (ROH,  ROOH)

2 GS    GSSG

GS  +  GSH    GSSG•–  +  H+

GSSG•–  +  O2    GSSG  + O2•–

GS  +  NO     GSNO

Volné radikály mohou vznikat i autooxidací glutathionu, zejména za katalytického účinku iontů přechodných kovů (Fe2+, Cu2+).

 

·         regenerace antioxidantů; Antioxidanty by nemohly být účinné, kdyby v buňce nepracovaly ve vzájemné souhře. Příkladem zapojení glutathionu do kaskády navzájem na sebe navazujících reakcí je regenerace vitamínu E v jeho redukované formě.

 

·         glutathion se může ve zvýšeném množství vylučovat do moči při dědičné poruše metabolismu aminokyselin (5-oxoprolinurie tj. acidurie pyroglutamová, glutathionurie)

 

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

Syntéza glutathionu probíhá především v játrech (denně asi 45 mmol, tj. 14 g); potřebuje dva enzymy:

(1)     glutamátcysteinligasu a

(2)     glutathionsyntázu

 

přičemž oba kroky vyžadují energii ve formě ATP:

 

                                                    (1)                                                                      (2)

L‑glutamát + L‑cystein                                    L‑γ‑glutamylcystein + glycin 

 

                                             ATP    ADP + P                                                 ATP    ADP + P

 

L-γ-glutamylcysteinylglycin (= glutathion)

 

GSH je syntetizován převážně v cytoplazmě, působí však i v jiných organelách (např. v jádře, mitochondriích, endoplazmatickém retikulu aj.) a částečně i v extracelulárním prostoru.

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

Glutathion je typická intracelulární látka; její koncentrace v různých buňkách je vysoká (řádově mmol/l) a v jednotlivých typech buněk se liší; v erytrocytech je 1,5 - 2,0 mmol/l.

Koncentrace v plazmě a ostatních ECT je o několik řádů nižší.

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Aebi H.: Catalase. In: Bergmayer H. U. (ed.): Methods of Enzymatic Analysis, vol. 2, Verlag Chemie, Academic Press, Inc., New York, San Francisco, London, 1974, s. 673-684.

Babior, B. M.: Superoxide: a two-edged sword. Braz. J. Med. Biol. Res., 20, 1997, s. 141-155.

Bannister, J. V., Bannister, W. H., Rotilio, G.: Aspects of the structure, function, and applications of superoxide dismutase. CRC Crit. Rev. Biochem., 22, 1987, č. 2, s. 111-180.

Bowler, C., Van Montagu, M., Inzé, D.: Superoxide dismutase and stress tolerance. Ann. Rev. Plant Physiol. Mol. Biol., 43, 1995, s. 83-116.

Bray, R. C., Cockle,, S. A., Fielden, E. M., Roberts, P. B., Rotilio, G., Calabrese, I.: Reduction and inactivation of superoxide dismutase by hydrogen peroxide. Biochem. J.,  139, 1974, s. 43-48.

Cardoso, S. M., Pereira, C., Oliveira, C. R.: The protective effect of vitamin E, idebenone and reduced glutathione on free radical mediated injury in rat brain synaptosomes. Biochem. Biophys. Res. Commun., 246, 1998, č. 3, s. 703-710.

Carlioz A., Touati D.: Isolation of superoxide dismutase mutants in Escherichia coli: is superoxide dismutase necessary for anaerobic life? EMBO J., 5, 1986, č. 3, s. 623-630.

Fenton, H. J. H.: Oxidation of tartaric acid in the presence of iron. J. Chem. Soc., 65, 1894, s. 899-910.

Cohen, H. J., Chovaniec, M. E., Mitretta, D., Baker, S. S.: Selenium repletion and glutathione peroxidase - differential effects on plasma and red blood cell enzyme activity. Am. J. Clin. Nutr., 41, 1985, s. 735-747.

Gaetani, G. F., Ferraris, A. M., Rolfo, M., Mangerini, R., Arena, S., Kirkman, H. N.: Predominant role of catalase in the disposal of hydrogen peroxide within human erythrocytes. Blood, 87, 1996, s. 1595-1599.

Hasanoglu, E., Altan, N., Sindel, S., Ongun, C. O., Bali, M., Altintass, E.: The relationship between erythrocyte superoxide dismutase activity and plasma levels of some trace elements (Al, Cu, Zn) of dialysis patients. Gen. Pharm., 25, 1994, č. 1, s. 107-110.

Henderson, A., Hayes, P.: Acetylcysteine as a cytoprotective antioxidant in patients with severe sepsis: potential new use for an old drug. Ann. Pharmacother., 28, 1994, č. 9, s. 1086-1088.

Holeček, V., Racek, J.,Jeschke, J., Zima, T., Krejčová, I.: Einfluss von Vitaminen, Mineralstoffen und spurenelementen auf ausgewählte biochemische und spiroergometri-sche parameter bei Rauchern. Erfarungsheilkunde, 1997, č. 10, s. 590-598.

Hosler, B. A., Brown, R. H. Jr.: Copper-zink superoxide dismutase mutations and free radical damage in amyotrophic lateral sclerosis. Adv. Neurol., 68, 1995, s. 41-46.

Jain, K. J., McVie, R.: Effect of glycemic control, race (white versus black), and duration of diabetes on reduced glutathione content in erythrocytes of diabetic patients. Metabolism, 43, 1994, č. 3, s. 306-309.

Jenner, P.: Altered mitochondrial function, iron metabolism and glutathione levels in Parkinson´s disease. Acta Neurol. Scand., 146, 1993, Suppl., s. 6-13.

Leichtweis, S. B., Leewenburgh, C., Parmelee, D. J., Fiebig, R., Ji, L. L.: Rigorous swim training impairs mitochondrial function in post-ischaemic rat heart. Acta Physiol. Scand., 160, 1997, č. 2, s. 139-148.

Maddipati, K. R., Gasparski, C., Marnett, L. J.: Characterization of the hydroperoxide-reducing activity of human plasma. Arch. Biochem. Biophys., 254, 1987, s. 9-17.

Michiels, C., Raes, M., Toussaint, O., Remack, J.: Importance of Se-glutathione peroxidase, catalase and Cu/Zn-SOD for cell survival against oxidative stress. Free Radic. Biol. Med., 17, 1994 s. 235-248.

Porstmann, T., Wietscke, R., Cobet, G., Stamminger, G., Bollmann, R., Rogalski, V.,
Pas, P.: Cu/Zn superoxide dismutase quantification from fetal erythrocytes - an efficient confirmatory test for Down
¢s syndrome after maternal serum screening and sonographic investigations. Prenat. Diag., 11, 1991, s. 295-303.

Racek, J., Eiselt, J., Holeček, V., Krejčová, I.:  Extra- and intracellular antioxidative defence in patients under regular dialysis treatment. XVI. International Congress of Clinical Chemistry, London (UK), 7. – 12. 7. 1996.

Racek, J., Kučera, M., Holeček, V., Trefil, L., Pašek, Z.: Vliv suplementace vitaminy a stopovými prvky na ukazatele antioxidační ochrany u nemocných s revmatickými chorobami. Klin. Biochem. Metab., 7, 1999, č. 4, s. 239-242.

Roth, E., Torok, B., Kelemen, D., Pollak, S.: Free radical mediated injuries after coronary artery occlusion. Basic Res. Cardiol., 84, 1989, č. 4, 388-395.

Schneeberger, H., Schleibner, S., Schilling, M., Illner, W. D., Abendroth, D., Hancke, E., Janicke, U., Land, W.: Prevention of acute renal failure after kidney transplantation by treatment with rh-SOD: interim analysis of a double-blind placebo-controlled trial. Transplant. Proc., 22, 1990, č. 5, s. 2224-2225.

Speat, N., Aust, S. D.: Effects of glutathione on Fenton reagent-dependent radical production and DNA oxidation. Arch. Biochem. Biophys., 324, 1995, č. 1, s. 111-116.

Steinerová, A., Racek, J., Holeček, V.: Účinek podávání  fenofibratu (Lipanthyl 100) a alfa-tokoferolu (vitamin E) na hladinu lipidů a aktivitu superoxiddismutasy. Klin. Biochem. Metab., 3, 1995, č. 2, s. 106-108.

Štípek, S.: Antioxidanty a volné radikály ve zdraví a nemoci. Grada-Avicenum, Praha, 2000, ISBN 80-7169-704-4.

Thomas, S. R., Neuzil, J., Mohr, D., Stocker, R.: Coantioxidants make alpha-tocopherol an efficient antioxidant for low density lipoprotein. Am. J. Clin. Nutr., 62, 1995, Suppl. 6, s. 1357S-1364S.

Thome, J., Foley, P., Gsell, W., Davids, E., Wodarz, N., Wiesbeck, G. A., Böning, J., Riederer, P.: Increased concentrations of manganese superoxide dismutase in serum of alcohol-dependent patients. Alcohol Alcoholism, 32, 1997, č, 1, s. 65-69.

Ursini, F., Maiorino, M., Valenta, M., Ferri, L., Gregolin, C.: Purification from pig liver of a protein which protects liposomes and biomembranes from peroxidative degradation and exhibits glutathione peroxidase activity on phosphatidylcholine hydroperoxides. Biochim. Biophys. Acta, 710, 1982, s. 197-211.

van Loon, A. P. G. M., Pesold-Hurt, B., Schatz, G.: A yeast mutant lacking mitochondrial manganese-superoxide dismutase is hypersensitive to oxygen. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 83, 1986, s. 3820-3824.

Weinstein, T., Chagnac, A., Korzets, A., Boaz, M., Ori, Y., Herman, M., Malachi, T., Gafter, U.: Haemolysis in haemodialysis patients: evidence for impaired defence mechanisms against oxidative stress. Nephrol. Dial. Transplant., 15, 2000, č. 6, s. 883-887.

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslav Racek