Číselníky používané v DS a v programech ČLP a SLP

 

 

V programech “ČLP” i “SLP” jsou definovány číselníky, které mohou využívat spolupracující informační systémy (LIS, NIS, IS praktického lékaře atd.) a na které se také odvolává současný Datový standard MZ ČR verze 2.01.01 a výše (dále jen DS).

 

Číselníky jsou vytvářeny a udržovány autorským kolektivem tvořeným zástupci významných klinických oborů s laboratorní složkou a zdravotnickými informatiky. Jsou vytvářeny pomocí správcovské verze informačního systému “SLP”. Tyto číselníky mají celostátní platnost (typ = “N” tj. “národní”).

 

K některým pro praxi potřebným národním číselníkům lze doplňovat také informace lokálního charakteru (například lokální kódy a názvy paralelně ke kódům a názvům národním při zachování společného národního klíče).

 

Některé vybrané číselníky jsou určeny pouze pro lokální uživatele (typ = “L” tj. “lokální”).

 

Upozornění pro uživatele systému SLP:

Vzhledem k tomu, že program “ČLP” je z hlediska datových struktur podmnožinou informačního systému “SLP”, je zaručena datová kompatibilita (“ČLP”/“SLP”) a je také umožněn případný přechod od programu “ČLP” k systému “SLP” (přechod od SLP k ČLP je také možný, leč bezpředmětný).

 

 

 

Seznam datových souborů potřebných pro program ČLP, SLP a DS:

 

Z hlediska vztahu k programu “ČLP” i k systému “SLP” a laboratorní problematice tzv. “správné laboratorní práce” lze číselníky rozdělit na pět skupin:

 

1.        číselníky pro potřeby systému “SLP” a programu “ČLP” a pro potřeby DS (jejich definice vycházejí z příslušných norem citovaných v systému “SLP”; v systému “SLP” jsou významně využívány)

2.        číselníky pouze pro potřeby DS (za pomoci systému “SLP” jsou vytvářeny a dokumentovány, ale v systému “SLP” ani v programu “ČLP” se dále prakticky nevyužívají)

3.        číselníky pro potřeby systému “SLP” a spolupracující IS (v problematice DS nejsou běžně zmiňovány, slouží především propracovanějším NIS nebo LIS)

4.        číselníky pouze pro interní potřebu systému “SLP” (v problematice DS nejsou běžně zmiňovány, spolupracující IS je přímo nevyužívají)

5.        číselníky pro jednorázový import dat z LIS do systému “SLP” nebo programu “ČLP” (fakultativní)

 

 

Symbolika používaná v následujícím seznamu číselníků:

·         Název číselníku (v programu “ČLP”, v systému “SLP”, v tiskových sestavách, v DS)

·         Kódové označení číselníku pro potřeby DS. Kód je totožný se jménem souboru, ve kterém je uložen tento číselník (v závorkách “[ ]”). Tento kód je jednoznačnou identifikací. Pokud má číselník speciální strukturu (dále podrobně popisovanou), je kódové označení podtrženo (viz hypertext!).

 

·         Význam číselníku z hlediska DS:

§         Tučným písmem a žlutým podsvitem kódu (“[ ]”) jsou vyznačeny ty číselníky, které jsou pro DS bezprostředně nutné. Obsahy těchto číselníků nejsou definovány v DS, jsou definované pouze v programu ČLP a systému SLP.

§         Tučným písmem a tyrkysovým (azurovým) podsvitem kódu (“[ ]”) jsou vyznačeny ty číselníky, které jsou pro DS velmi potřebné a pro další využití doporučené. Obsahy těchto číselníků nejsou definovány v DS, jsou definované pouze v programu ČLP a systému SLP.

§         Tučným písmem bez barevného podsvitu kódu (“[ ]”) jsou vyznačeny číselníky pro DS významné. Obsahy těchto číselníků jsou také duplicitně definovány v DS, ale je doporučeno je přebírat z programu ČLP nebo systému SLP.

§         Běžným písmem bez barevného podsvitu kódu (“[ ]”) jsou značeny číselníky pro DS sice významné, které ale nemusí být přebírány z programu ČLP nebo systému SLP. Obsahy těchto číselníků jsou také duplicitně definovány v DS, ale nemusí být přebírány z programu ČLP nebo systému SLP (je na rozhodnutí tvůrce příslušného IS).

 

·         Kde číselník vzniká (vyznačeno před názvem):

*              = je přímo v základních číselnících

+              = odvozuje se z některých základních číselníků

-               = vytváří se v dialozích, využívá se při tom některých základních číselníků

·         Zda má číselník k dispozici prostor pro lokální vyjádření kódu anebo názvu - toto je vyznačeno slovně textem připojeným za jméno a kódové označení “(obsahuje i lokální názvy)”

 

V následujícím textu je modře vyznačeno to, co je navrhováno do dalších verzí.

 

 

 

1. skupina - číselníky pro potřeby systému “SLP”, programu “ČLP” a pro potřeby DS:

 

 

ZÁKLADNÍ ČÍSELNÍKY NČLP

 

-Verze vygenerovaných souborů pro oblast NCLP [_NCLPVER] (vytváří generovací program)

-Verze vygenerovaných souborů pro oblast DS [_DSVER] (vytváří generovací program)

-Verze vygenerovaných souborů pro oblast LCLP [_LCLPVER] (vytváří generovací program)

-Verze vygenerovaných souborů pro oblast LP [_LPVER] (vytváří generovací program)

-Verze vygenerovaných souborů pro oblast NRC [_NRCVER] (vytváří generovací program)

-Verze vygenerovaných souborů pro oblast UZIS [_UZISVER] (vytváří generovací program)

 

-Národní číselník laboratorních položek [NCLPPOL]

 

*Číselník systémů [NCLPSYST] (obsahuje i lokální názvy)

+Číselník materiálů pro laboratoře [NCLPMAT] (součást číselníku systémů)

*Číselník komponent [NCLPKOMP] (obsahuje i lokální názvy)

*Číselník tříd komponent [NCLPTK]

*Číselník procedur [NCLPPROC] (obsahuje i lokální názvy)

+Číselník specifikací procedur [NCLPSP] (součást číselníku procedur), (zvažuje se doplnění)

*Číselník druhů veličin [NCLPDRVL] (obsahuje i lokální názvy)

*Číselník jednotek [NCLPJEDN]

 

 

*Číselník matic MTV [NCLPMTV] (obsahuje i lokální názvy)

 

*Číselník typů položek z hlediska územní platnosti [NCLPAZ]

*Číselník typů národních gescí [NCLPTNG]

 

*Číselník typů položek z hlediska jejich vzniku [NCLPVZNK]

*Číselník typů položek z hlediska dialogu [NCLPTYPD]

*Číselník formátů hodnot [NCLPFH]

*Číselník formátů referenčních mezí [NCLPFRM]

*Číselník variant pro elektronické objednávání vyšetření [NCLPVEOV]

*Číselník důvodů neaktuálnosti položky [NCLPNDUV]

 

*Číselník odběrových nádobek a přípravků [NCLPONP] (obsahuje i lokální názvy)

 

*Číselník algoritmů pro zpracování položek [NCLPAZP] (připravuje se do vyšších verzí)

 

*Existence škály na národní úrovni [NCLPSVS]

 

*Číselník typů analytických vzorků [NCLPTAV] (nyní jen pro některé LIS - ve vazbě na analyzátory)

 

MIKROBIOLOGIE

 

Poznámka:

Mikrobiologické položky nevyužívají matice textových výsledků, je řešeno samostatnými číselníky.

 

+Číselník systémů pro mikrobiologii [NCMPSYST] (součást číselníku systémů)

+Specifikace mikrobiologických materiálů [NCMPSPM] (součást číselníku systémů)

+Druhy veličin a jednotky mikrobiologických materiálů [NCMPDRVJ] (součást číselníku systémů)

*Číselník agens pro mikrobiologii [NCMPAG]

*Číselník určovaných vlastností agens pro mikrobiologii [NCMPAGV] (zvažuje se doplnění)

*Číselník antimikrobiálních látek [NCMPATML]

 

*Objednávky mikrobiologických vyšetření [NCMPOBJK]

*Způsoby získání mikrobiologických materiálů [NCMPZZM]

*Číselník stavů mikrobiologických materiálů [NCMPSTM]

 

 

VAZBY

 

-Vazby mezi položkami - národní vazby [NCLPVAZB]

*Číselník kvalit vazeb (vazby mezi položkami) [NCLPKTV]

 

 

ŠKÁLY

 

-Interpretační škály k položkám - národní škály [NCLPSKAL]

*Typ pohlaví pro škály [NCLPTPS]

*Číselník druhů živočichů pro škály [NCLPDRZ] (pro speciální použití, předpřipravena struktura)

*Číselník jednotek věku pacientů pro škály [NCLPJVP]

*Číselník stavů respektive typů škál [NCLPSTS]

*Číselník událostí z hlediska interpretace škál [NCLPUVIS] (pro speciální použití, bude doplněno)

*Typ odběru pro škály [NCLPTOS] (pro speciální použití, předpřipraveno)

*Typ diety pro škály [NCLPTDS] (pro speciální použití, předpřipraveno)

*Číselník algoritmů pro výpočet interpretačních škál [NCLPAVIS] (připravuje se do vyšších verzí)

 

 

ČÍSELNÍKY POMOCNÉ

 

+Krevní skupiny z číselníku MTV [LUKSAB0] (číselník je odvozen z MTV - speciální použití v DS)

*Číselník časových jednotek [NCLPRCVU] - využíváno pro “škály” i pro “vazby”

 

 

LOKÁLNÍ ČÍSELNÍKY

 

Poznámka:

Lokální číselníky využívají řadu základních číselníků společných s číselníky národními - jsou uvedeny výše.

 

-Lokální číselník laboratorních položek [LCLPPOL]

-Interpretační škály k položkám - lokální škály [LCLPSKAL]

-Vazby mezi položkami - lokální vazby [LCLPVAZB]

 

*Číselník typů lokálních gescí [LCLPTLG] (pro některé LIS může být významné!)

*Číselník algoritmů pro zpracování položek [LCLPAZP] (připravuje se do vyšších verzí)

*Číselník skupin [LCLPSKUP]

*Číselník smluvních laboratoří [LCLPSLAB]

 

-Informace z laboratorní příručky základní [LCLPLPZ] (pro některé LIS může být významné!)

LOKÁLNÍ ČÍSELNÍKY - JEN PRO NĚKTERÉ IS (na přání firem dodávajících LIS)

 

Poznámka:

Tyto číselníky rozšiřují množinu zpracovávaných položek - nejedná se o jinou formu vyjádření obsahů jiných standardních číselníků.

Tyto číselníky mohou být doplněny pro libovolný  spolupracující LIS na přání dodavatele (tvůrce) LIS.

Nyní jsou definovány MPPLAB, MPPMETOD (pro MP-PROGRAM) a STAMETOD, STATRIDY (pro STAPRO).

Popisy struktury těchto číselníků jsou součástí dokumentace příslušného LIS, nejsou běžně součástí dokumentace DS.

 

 

2. skupina - číselníky pouze pro potřeby DS:

 

Menu “DS - číselníky pro klinické události ”

 

Typ klinické události [TYP_KU]

Druh klinické události  [DRUH_KU]

Modalita [KU_MODAL]

Lokalita [KU_LOKAL]

 

 

A. Menu “Číselníky” - “Externí číselníky DS pro laboratorní nálezové bloky”

 

*Typ zadání datumu a času události (v nálezu) [LVTZDCUN]

*Stav výsledku (v nálezu) [LVSVN]

*Příznak hodnoty kvantity [LVPHKN]

*Urgentnost informace (v nálezu) [LVUIN]

*Urgentnost zpracování  (v nálezu) [LVUZN]

*Typ sdělení výsledku (v nálezu) [LVTSVN]

*Indikace vazby na funkční vyšetření (v nálezu) [LVIVFVN]

*Indikace opravného sdělení (v nálezu) [LVIOSN]

 

*Volba interpretační škály - typ [LVVIST]

*Volba interpretační škály - atribut [LVVISA]

 

*Stav zpracování mikrobiologického materiálu  [LMSZMMN]

*Indikace přítomnosti agens (v mikrobiologickém nálezu) [LMIPAN]

*Příznak hodnoty kvantity (v mikrobiologickém nálezu) [LMPHKN]

*Hodnocení citlivosti (v mikrobiologickém nálezu) [LMHCN]

*Hodnocení přítomnosti uvedené vlastnosti (v mikrobiologickém nálezu) [LMHPUVN]

*Informace o dalším vyšetření agens (v mikrobiologickém nálezu) [LMIDVAN]

*Kódování barev (v obrazovém nálezu) [LGKBN]  (nyní nevyužíváno)

*Číselník extenzí souborů (v obrazovém nálezu) [LGCESN]  (nyní nevyužíváno)

 

 

B. Menu “Číselníky” - “Externí číselníky DS pro laboratorní objednávkové bloky”

 

*Typ zadání datumu a času události (v objednávce) [LOTZDCU]

*Urgentnost požadavků (v objednávce) [LOUP]

*Typ dodání vzorků (v objednávce) [LOTDV]

*Důvodu objednávky (v objednávce) [LODO]

*Potvrzení přijetí požadavků (v objednávce) [LOPPP]

*Způsob řešení kolizí (v objednávce) [LOZRK]

*Způsob dodání výsledků (v objednávce) [LOZDV]

*Způsob sdělení extrémních výsledků [LOZDVE]

*Způsob dodání sestav elektronickou cestou (v objednávce) [LOZDSEC]

*Způsob dodání formalizovaných vyšetření elektronickou cestou  (v objednávce) [LOZDFVEC]

*Způsob dodání nadpisů (v objednávce) [LOZDN]

*Jsou požadovány k dodání referenční meze nebo škály (v objednávce) [LOZTS]

*Způsob dodání škál (v objednávce) [LOZDS]

*Způsob dodání komentářů (v objednávce) [LOZDK]

*Způsob dodání grafů (v objednávce) [LOZDG]

*Typ označení zkumavky (v objednávce) [LOTOZ]

*Hlášení o přijetí vzorku laboratoří (v objednávce) [LOHPVL]

*Hlášení o přijetí objednávky laboratoří (v objednávce) [LOHPOL]

*Typ položky pro blok “LOP” (v objednávce) [LOTPLOP]

*Typ položky pro blok “LIP” (v objednávce) [LOTPLIP]

 

C. Menu “Číselníky” - “Externí číselníky DS pro obecné datové bloky”

 

*Verze DS [V_DS] (oficiálně vydané verze DS)

*Verze NČLP [V_NCLP]

*Verze číselníků NZIS [V_NZIS]

*Verze číselníků NRC [V_NRC]

*Typ odesílajícího místa [TAB_TO]

*Kód firmy [TAB_KF]

 

*Typ adresy [TAB_TA]

 

*Typ očkování [LOCTO]

*Kód očkovací látky [LOCKOL]

 

*Typ žádosti o zprávu [LZTZOV]

*Typ obsahu zprávy z hlediska místa jejího vzniku [LZTOZV]

*Specifikace obsahu zprávy [LZSOZ]

*Stav zpracování zprávy [LZSZZ]

*Kolize [LKKOLIZE]

 

 

D. Menu “DS -> ÚZIS - Číselníky ÚZIS”

 

AGENS - Etiologické agens

ANAMNEZA - ZN v rodinné anamnéze

ANONE - Obecný číselník o dvou položkách - ano, ne

ANTIKO - Antikoncepce

ASREPR - Asistovaná reprodukce

ATBDRUH - Druh antibiotik

ATEST - Atestace, specializační průprava

CETTEH - Četnost těhotenství

CISKU - Číslo skupiny zdravotnického zařízení

CISOBD - Číselník období

CISZAR - Číselník zařízení

DEFP - Definice případu

DGPOT - Diagnóza potvrzena na základě

DGSTAN - Diagnóza stanovena na základě

DISSKU - Skupina

DOPHOSP - Doporučení hospitalizace (VZP)

DRG - Skupiny IR-DRG   

DROPER - Druh operace

DRSPEC - Druh specializace

DRUHLA - Druh hlášení

DRUHOPER - Druh operace

DRUHPOL - Skupiny léčiv a PZT (VZP)

DRUPOT - Druh potratu

DRVLA - Typ organizace

DRVLST - Druh vlastnictví (ČSÚ)

DRVYK - Druh výkazu

DRZAR - Druh zařízení

DUPRIJ - Důvod přijetí k hospitalizaci

DUVNEPR - Důvod neprovedení prenatální diagnostiky

DUVUKON - Důvod ukončení (změny) substituční léčby

DUVVYS - Důvod podrobného vyšetření

DUVZM - Důvod změny

EAKTIV - Ekonomická aktivita

ENDOOPER - Endoskopická operace

ETNIKA - Etnikum

EVIPRO - Dispenzaritace pro

EVISTA - Evidenční stav

FORMA - Právní forma organizace (ČSÚ)

GEONOMU - Číselník zemí     

GRADING

GRAVID - Gravidita

HIST - Histologické vyšetření

HISVYS - Výsledek histologického vyšetření

HIV - HIV

HLAS - Hlášení se podává

HMOT - Hmotnost

HODAT - Hodnocení AT (antituberkulotiky) léčby

HORMLEC - Hormonální léčba

HOS - Hospitalizace pro TBC

HOSCHY - Chyby v přijatém souboru nrh  

HOSPRV - Pro základní dg hospitalizován poprvé v životě

CHEMFORM - Forma léčby (chemoterapie)

CHEMTYP - Typ léčby (chemoterapie)

CHYUDA - Chybí údaje

ICRKOK - Identifikace republiky, oblasti, kraje, okresu

INDSEZ - Indikační seznam pro lázeňskou péči

ITC - Izolované nádorové buňky

JINLECBA - Jiná léčba

KATEG - Specializace k oboru

KLINFOR - Forma onemocnění (týká se diagnózy A54)

KLINIC - Léčebné výsledky - klinicky

KLSTAON - Klinické stadium onemocnění

KODAKT - Kód aktivity (ČSÚ)

KOURENI - Konzumace tabákových výrobků

KZAM - Klasifikace zaměstnání (jednomístný číselník ÚZIS ČR)

LATERAL - Lateralita

LEC - Léčen

LECAT - AT léčba - kategorie zařazení

LECVYSD - Léčebné výsledky bakteriologicky - druh vyšetření

M5DG1 - Číselník č. 1 pro 5. místo vybraných druhů artropie, ...

M5DG2 - Číselník č. 2 pro 5. místo dg - vnitřní poruchy kolenního kloubu

M5DG3 - Číselník č. 3 pro 5. místo vybraných dg dorzopatie

M5DG4 - Číselník č. 4 pro 5. místo dg - biomechanická poškození nezařazená jinde

M5DG5 - Číselník č. 5 pro 5. místo vybraných dg zlomenin

M5DG6 - Číselník č. 6 pro 5. místo dg - nitrolební poranění

M5DG7 - Číselník č. 7 pro 5. místo dg - poaranění srdce a jiných nitrohrudních orgánů

M5DG8 - Číselník č. 8 pro 5. místo dg - poranění nitrobřišních a pánevních orgánů

M5DG9 - Číselník č. 9 pro 5. místo dg - dopravní nehody, jiné vnější příčiny náhodných poranění, ...

METODA - Provedená prenatální diagnostika nad rámec biochem. a UZ screeningu - metoda

MKN10 - Mezinárodní statistická klasifikace nemocí

MKN10N90 - Mezinárodní statistická klasifikace nemocí (90 znaků)

MKN10NOR - Mezinárodní statistická klasifikace nemocí (varianta pro NOR)

MKNOM - MKN - onkologie/morfologie

MKNOT - MKN - onkologie/topografie

MYKMAT - Vyšetření na mykobaktéria při stanovení dg - materiál

MYKVYSET - Vyšetření na mykobaktéria při stanovení dg - druh vyšetření

MYKVYSLE - Vyšetření na mykobaktéria při stanovení dg - výsledek

NAHRADY - Náhrady za zdravotní péči

NARODN - Národnost

NDUVUK - Důvod ukončení zprávy o novorozenci

NELPRO - Nádor neléčen pro

NEMNAK - Nemocniční nákaza

NEUAT - Nežádoucí účinky AT léčby

NLECODD - Léčba na oddělení

NLECSAL - Léčba na sále

NNEM - Vybrané nemoci a komplikace

NPOLOHA - Poloha plodu

NPOROD - Porod (kde)

NSKRIN - Provedený screening

NUMRTI - Příčina úmrtí

NVYZIV - Výživa

NZPUSOB - Způsob porodu

OB_SPEC - Obory specializačního vzdělávání   

OBCAN - Příslušnost k EU

OBCE - Obce

OBOR - Obor činnosti

OBORAT - Atestace k oboru činnosti

OCKTBC - Očkování proti TBC

ODDEL - Číselník oddělení

ODSTRNAD - Odstranění nádoru

ONEMOC - Onemocnění

ORP - Obce s rozšířenou působností

PEDTIT - Pedagogický titul

PITVA - Pitva

PODAPE - Potřeba další zdravotnické péče po propuštění

PODAT - Způsob podávání AT v průběhu ambulantní léčby

POHLAV - Pohlaví

POOPKO - Pooperační komplikace

POPUPT - Poplatek za UPT

POTCHY - Chyby v přijatém souboru nrt       

POU - Obce s pověřeným obecním úřadem

PRACOV - Číselník pracovišť

PRACPOM - Pracovní poměr

PRENDIAG - Prenatální diagnostika

PREDEP - Hlásící lékař předepsal

PRIJ - Přijetí pacienta k hospitalizaci

PRIN - Přidružené nemoci

PRIP - Přidružené podmínky

PRISL - Státní příslušnost

PSC - Poštovní směrovací číslo

PSYSZDG - Psychiatrické skupiny základních diagnóz

PUMRTI - Skupiny dg příčin smrti

RADDRUH - Druh a zaměření radioterapie

RADFORM - Forma léčby (radioterapie)

RANES - Anestézie při porodu

RCTG - CTG (kardiotokografické sledování ozev plodu)

RDIABET - Diabetes

RDUVUK - Důvod ukončení zprávy o rodičce

REOPER - Reoperace

REZ - Rezistence na antituberkulotika

REZORT1 - Rezort1

REZORT - Rezort

REZORTM - Rezort zaměstnání matky (otce) v I.trimestru

REZUM - Rezistence u zemřelých

RIZIKO - Sexuální a ostatní rizika

RLEKY - Léky za porodu

RNAVYKL - Návykové léky

RODHAD - Datum porodu odhadnuto podle

ROSTAV - Stav

ROSTAVP - Stav

RPLOD - Stav plodu

RPOROD - Komplikace za porodu

RRIZIKO - Příznak rizika

RSC - Ukončení per SC

RSTAVD - Stav dítěte při propuštění matky

RTEH - Závažné komplikace těhotenství a porodu

RTG - RTG vyšetření TBC procesu

RTGNAL - SKG (skiagram) hrudníku

RTGV - Léčebné výsledky - RTG

RTROFO - Riziková kategorie (jen pro trofoblast)   

RVAGIN - Ukončení vaginálně

RVEDL - Porod vedl

RVZDELA - Vzdělání

RZHOD - Zhodnocení porodu

SENTINEL - Sentinelová mízní uzlina  

SEXCHOV - Sexuální chování

SEXZAM - Sexuální zaměření

SMLVZT - Druh smluvního vztahu

SMVARLE - Sérové nádorové markery (jen u varlat) 

SNZIS - Skupiny dg pro NZIS

SOCPOST - Sociální postavení

SPESKU - Specifikace skupiny zdravotnických zařízení

STAOBC - Státní občanství

STATPRIS - Státní příslušnost

STAV - Rodinný stav v době zjištění onemocnění

STAVN - Stav nemocného v době kontrolního vyšetření

STUDOB - Studijní obor

SWHO1 - Skupina dg č. 1 pro WHO

SWHO2 - Skupina dg č. 2 pro WHO

SWHO4 - Skupina dg č. 4 pro WHO

SWHO5 - Skupina dg č. 5 pro WHO

SZAMZAM - Skupiny zaměstnanců a zaměstnavatelů

TDG - Třídy dg

TEH - Těhotenství

TNM6 - TNM klasifikace     

TYPFO - Typ fyzické osoby (ČSÚ)

TYPJZ - Typ jednotek zjišťování pro RES (ČSÚ)

TYPORG - Forma hospodaření

TYPV - Typ věty

UCET - Účetnictví

UKHOSP - Ukončení nebo pokračování hospitalizace

UKLEC - Důvod ukončení léčby

UMRTIKDE - Kde nastalo úmrtí

VEDHOD - Vědecká hodnost

VITALITA - Vitalita

VPRIUM - Vnější příčina úmrtí

VVCHY - Chyby v přijatém souboru nrv   

VVVROD - Vrozená vada v rodině

VYSETR - Provedená prenatální diagnostika nad rámec bioch. a UZ screeningu - metoda

VYSHIV - Vyšetření HIV

VYSKYT - Výskyt onemocnění

VYSLTEH - Výsledek těhotenství

VYSLVYS - Výsledek vyšetření (HIV, VHB, VHC)

VZDELA - Vzdělání (nejvyšší dosažené)

ZAHL - Způsob zahájení léčby

ZARZN - Číselník zařízení pro ZN (překlady)

ZDROJ - Zdroj nákazy

ZDRPOJ - Číselník zdravotních pojišťoven

ZJIPRI - Zjištěno při

ZJISTENO - Onemocnění zjištěno

ZJITBC - Způsob zjištění TBC

ZNCHY - Chyby v přijatém souboru nrn   

ZNOLE - Znovu léčen od posledního hlášení

ZPVZN - Způsob vzniku zdravotnického zařízení (ČSÚ)

ZPZAN - Způsob zániku zdravotnického zařízení (ČSÚ)

ZRCHY - Chyby v přijatém souboru nrr   

ZRIZ - Zřizovatel

 

E. Menu “DS -> NRC - Číselníky NRC”

 

AGODB - agregované odbornosti

AGODBODB - přiřazení agregovaných odborností ke smluvním odbornostem VZP

ANESTE - anesteziologické výkony

DRGGRP - DRG skupiny

DRUHNS - druh nákladového střediska

DRUHUCTU - druh účtu

CHYBY - číselník chyb detekovaných NRC

KORINFO - informace přenášená korekcemi

KORVYJ - výjimky v korekcích

KRITPOL - rozhodné výkony grouperu

VAHY - váhy DRG skupin

 

 

3. skupina - číselníky VZP (nejsou součástí DS, číselníky distribuuje VZP):

 

IVLP - Individuálně připravované léčebné přípravky ... (VZP)

LEKY - Hromadně vyráběné léčivé přípravky (VZP)

ODBORN - Smluvní odbornosti pracovišť (VZP)

PZT - Prostředky zdravotnické techniky (VZP)

STOMAG - Stomatologické výrobky (VZP)

UHRADY - Náhrady za zdravotní péči (VZP)

VYKONY - Seznam zdravotních výkonů (VZP)

 

4. skupina - číselníky pouze pro potřeby systému “SLP” a spolupracující IS:

 

Informace z laboratorní příručky kompletní [LCLPLPK] - bude vytvořeno až v další verzi dle požadavků.

 

 

5. skupina - číselníky pouze pro interní potřebu systému “SLP”:

 

Ostatní  číselníky z této skupiny jsou v programu “ČLP” k dispozici v rámci  menu “Číselníky”, ale nejsou ve vlastním programu “ČLP” významně využívány a neslouží ani potřebám DS ani jiných IS.

Jejich popis je pouze v systému “SLP”.

Jedná se například o číselníky literatury, autorů, odborných společností atd.

Sem patří také databáze dokumentů i textů repetitorií atd.

 

 

 

6.skupina - číselníky pro jednorázový import dat do systému “SLP” nebo programu “ČLP”:

 

Tyto soubory slouží k jednorázovému speciálnímu importu dat z některých spolupracujícího LIS:

- k počátečnímu založení lokálních položek

- k doplnění speciálních lokálních údajů k lokálním položkám

Importované soubory se umístí do knihovny DS2_00, import proběhne po spuštění příslušné funkce v systému “SLP” nebo programu “ČLP”. Po úspěšné akci je vhodné soubory z této knihovny odstranit.

Akce je jednorázová, neopakuje se. Dále jsou soubory exportovány pouze z “ČLP” nebo “SLP” do LIS.

Podrobný popis je k dispozici v příslušném LIS a váže se vždy jen k tomuto příslušnému LIS.

 

 


 

Generování datových souborů pro datový standard:

 

 

1.

Pro novou verzi DS 3.01.01 a výše jsou připraveny nové exportní soubory.

 

Podrobný návod k jejich generování najdete v odkazu generování číselníků pro DS - návod .

 

 

2.

Původní exportní soubory pro DS 1.11 a DS 1.20 jsou  ZCELA zachovány, pouze některé vývojem změněné položky se nevyplňují (ve struktuře jsou přítomné, ale prázdné).

 

V menu programu “ČLP” i v systému “SLP” tato volba generování datových souborů zůstává i nadále jako samostatná nabídka “Generování souborů pro DS verze 1.11 a 1.20”.

 

Tyto soubory se generují do knihovny DATSTAND (což je původní označení knihovny pro vytváření exportních tvarů číselníků pro DS v systému “SLP”).

 

Seznam a popis uvedených souborů je k dispozici v příloze 2. k Metodickému návodu MZ ČR k datové struktuře pro předávání dat mezi IS zdravotnických zařízení ve verzi 1.11 i 1.20  (DS).

 

Tato struktura není již dále aktualizována a již zde není popisována. Bude podporována pouze do konce roku 2002, dále nebude aktualizována (ale bude ponechána).

 

 

 


 

Struktury datových souborů pro DS 2.01.01 a výše:

 

 

 

Poznámka:

Generované soubory mají koncovku “xml”, “dbf” nebo “txt” (ASCII) - dle volby.

Není-li požadováno jinak, nabízí se generování ve tvaru “xml”.

 

 

Upozornění:

Všude, kde se vyskytuje datum, je datumový údaj ukládán ve tvaru zadaném v nastavení generovacím dialogu - pro XML tvar RRRR-MM-DD, pro DBF tvar DATE a pro ASCII dle zadání.

V následujících popisech je zapisováno symbolicky jako “(date)”.

Desetinná čísla jsou ukládána s desetinnou čárkou.

 

 

 

Seznam souborů:

 

Viz: Soupis interních číselníků  - logický a  Soupis interních číselníků  - abecední.