*ku - klinické události : obálka pro klinické události   

Obálka pro klinické události různých typů fází - blok může být zařazen do bloku "ip".

 

{distribuováno od verze 4.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

ku_z

e

 

*

KU pro fáze typu Z (zpracování)

 

Poznámky:

Obsahuje různé typy klinických událostí vázané k různým  časům.

Mohou zde být i podklady významné pro objednávky.

Touto cestou se řeší i sdělení třetí straně na základě

smluvního vztahu

(např. systémům typu IZIP).

 

ku_o

e

 

*

KU pro fáze typu O (objednávky)

 

Poznámky:

Obsahuje pouze typy klinických událostí odpovídající zaměření příjemce.

 

ku_a

 

e

 

*

KU pro fáze typu A (akceptace)

 

Poznámky:

nutno dořešit,

teoreticky je připravené,

prakticky je nevyzkoušené

 

SEMAFOR_DS4SEMAFOR_DS4kuAny

e

 

?

firemní blok

 

pokyny:

viz  firemní bloky

 

 

 [XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*ku

informace k celému bloku "klinické události":

 

Blok ku je vložen do pacientského bloku  ip (počínaje verzí DS 4.01) a umožňuje zařadit libovolný počet bloků klinických událostí všech typů a fází. Blok ku určuje pořadí jejich řazení s ohledem na typy fází. V rámci jedné fáze není v současné době pořadí sdělovaných klinických událostí Datovým standardem předepisováno.

 

Klinická událost je základní entitou procesu léčby pacienta. Klinickou událostí je každá událost týkající se pacienta, kterou je možné naplánovat, objednat, provést a zdokumentovat nebo vyúčtovat, přičemž není podstatné, zda se odehrává ambulantně nebo za hospitalizace.  Klinická událost je činnost v rámci léčebně preventivní péče, kterou provádí jedno definované pracoviště, jeden lékař nebo zdravotnický tým s hlavním zodpovědným lékařem a tato událost se odehrává v jasně definovaném časovém intervalu trvajícím obvykle řádově minuty až hodiny, v některých případech dny z důvodů protrahovaného zpracování materiálu nebo výsledků. Klinická událost je je jedním typem vyšetření nebo ošetření jedné odbornosti, případně je sumarizací existujících výsledků s rozhodnutím o dalším postupu. Klinická událost je buď sama o sobě jediným zdrojem svého obsahu nebo využívá jako zdroj jiné elementární události. Klinická událost může být souhrnem elementárních pracovních úkolů stejného lékaře nebo zdravotnického týmu.  

Ze všeho výše uvedeného vyplývá jedna z nejdůležitějších vlastností klinické události – jasně definovaná odpovědnost lékaře nebo zdravotnického týmu tímto lékařem vedeným.

Klinickou událostí je návštěva pacienta na ambulanci nebo v ordinaci, vyšetření "in vivo" nebo "in vitro", tj. např. radiodiagnostické, ultrasonografické, izotopové či ekg vyšetření nebo statim náběr laboratorního screeningu. Klinickou událostí je terapeutický výkon: hemodialýza, chirurgická operace, hrudní punkce, ambulantní ošetření, rozpis léčby.

Mezi klinické události patří též události a zápisy spojené s přijetím pacienta k hospitalizaci i propuštěním pacienta z hospitalizace.

Klinickou událostí je ovšem také žádanka na CT vyšetření či objednávka pacienta do ordinace na konkrétní termín, případně zařazení pacienta do operačního plánu - takovéto vyžádané a objednané klinické události se po své realizaci mění na provedené klinické události.

 

 

Fáze, které jsou v současné verzi DS zvažovány, jsou (uváděno v logické časové souslednosti):

 

P - poptávka po příslušné službě

(v této verzi DS nebude řešeno, uváděno pouze z koncepčních důvodů)

 

O - objednávka zakázky s následným potvrzení jejího přijetí nebo případné stornování objednávky respektive řešení kolizí

OR - objednávka realizace (objednávka vyšetření, výkonu nebo úkonu s příslušnými specifikacemi), žádanka

OO - oprava objednávky ze strany objednávajícího

OS - stornování objednávky ze strany objednávajícího

Viz blok ku_o.

 

Z - zpracování zakázky průběžné i finální s případným řešením oprav

ZP - zpracovávání zakázky (průběžné sdělování dílčích výsledků nebo zpráv) - může se v čase opakovat, bude následovat ZF

ZF - zpracování zakázky finální (finální sdělení a ukončení zakázky) - sděluje se jen jednou, po ZF není možné další ZF nebo ZP

ZO - oprava zpracované zakázky (na popud dodavatele) - vše původně zaslané bude zrušeno a nahrazeno zasílaným obsahem

ZS - storno zpracované zakázky (na popud dodavatele) - vše původně zaslané bude zrušeno (bez dodání nových dat)

Viz blok ku_z.

 

A - akceptace

AO - potvrzení přijetí objednávky (akceptace) s následným zahájením jejího zpracování.

AZ - převzetí (akceptace) finálního tvaru zakázky nebo opravy objednavatelem

AS - převzetí (akceptace) sdělené zprávy nebo opravy

Viz blok ku_a.

 

V - vyúčtování finální (sdělované samostatně)

(v této verzi DS nebude řešeno, uváděno pouze z koncepčních důvodů)

 

S - sdělení zprávy třetí straně na základě smluvního vztahu (například systému IZIP) 

(v této verzi řešeno jako "Z", lze zvážit pozdější úpavu)

 

H - hlášení

(v této verzi DS nebude řešeno, uváděno pouze z koncepčních důvodů)

 

 

Poznámka:

Další typy fází jsou teoreticky připravené, ale současnou praxí nejsou požadované. Mohou být doplněny v budoucích verzích DS.