Obsah CD-ROM “NČLP a DATOVÝ STANDARD MZ ČR”

 

Struktura CD-ROM a WWW dle MZ ČR, popis obsahů jednotlivých knihoven, informace o textech.

 

 

jméno knihovny (složky)

obsah

popis

určení

aktualizace

na webu MZd

na

CD MZd

poznámka

soubory:

 

 

 

 

 

 

obsah_cd.rtf

popis obsahu CD-ROM 

(jedná se o tento právě čtený text)

(k dispozici také v hypertextu)

pomocný text

pro úvodní seznámení

 

ne

ano

též duplicitně v knihovně TEXTY

shelexec.exe

program zajišťující spuštění hypertextu po založení CD do PC

pomocný program

 

ne

ano

 

autorun.inf

pomocný soubor pro spuštění CD

pomocný

soubor

 

ne

ano

 

ds.ico

pomocný soubor pro spuštění CD

pomocný

soubor

 

ne

ano

 

start.htm

startovací dokument pro ruční spuštění hlavního hypertextu

startovní soubor

 

ano -

úprava

ano

pro ruční start hypertextu

složky:

 

 

 

 

 

 

 

hypertext

 

vše potřebné pro hypertext;

 

startovací dokument stojí samostatně a je patřičně vyznačen (start.htm), ostatní dokumenty jsou v podknihovnách;

hypertext se spouští automaticky po vložení CD (není-li na PC zakázáno), ručně lze spustit prostřednictvím dokumentu “start.htm”;

 

(startovní dokument i spouštěcí program je na CD na úrovni hlavních knihoven)

soubory nejsou určeny k jinému účelu, jen v rámci práce s hypertextem

vždy jen ve tvaru oficiální řádné verze

(ne podverze!)

vše ke čtení;

plně

aktivní!

 

plný rozsah

ano

Na WWW je vždy aktuální stav!

 

 

texty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na www vždy aktuální tvar!

v rámci této složky jsou rovnou k dispozici všechny dokumenty, které jsou určené k tisku; jsou vždy ve tvaru RTF a případně i ZIP (delší),

mohou být též alternativně jako DOC nebo PDF;

složka obsahuje:

·          OBSAH_CD

·          DS4_definice_1

·          DS4_definice_2_UZIS

·          DS4_definice_3_odkazy

·          DS4_zmeny_od_4

·          NCLP_popis

·          CISELNIKY_popis

·          CLP_popis

·          CLP_instalace

·          CLP_upgrade

·          CLP_SLP_info

·          jiné fakultativní texty

 

Některé dokumenty  jsou duplicitně též v jiných knihovnách.

určeno k přímému tisku uživatelem za pomoci editoru Word nebo jeho jiných programů

vždy jen ve tvaru oficiální řádné verze

(ne podverze!)

lze staho-vat a pak tisknout

ano

Na WWW je vždy aktuální stav!

 

 

 

 

některé dokumenty jsou záměrně duplicitně též v jiných složkách (knihovnách);

 

 

 

 

 

zde jsou texty vztažené jen k oficiální řádné verzi DS vydané na CD (ne

k podverzi!)

 

ds

 

 

 

 

 

 

 

Na www vždy aktuální tvar!

aktuální tvar DS ve tvaru popisu;

vlastní tabulky a popis DS, ze kterého je odvozen zápis ve tvaru XML schematu;

k dispozici jen ve tvaru RTF

obsahuje:

·          DS4_definice_1

·          DS4_definice_2_UZIS

·          DS4_definice_3_odkazy

·          DS4_zmeny_od_4

·          CISELNIKY_popis

 

určeno

k přímému tisku uživatelem za pomoci editoru WORD

 

(k prohlížení je k dispozici v hypertextu)

vždy aktuální tvar

včetně podverze

lze staho-vat a pak tisknout

ano

Na WWW je vždy aktuální stav!

 

generuje se

ze souboru

v autotrské verzi SLP

 

vždy ve vazbě na XML schema

 

xsd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na www vždy aktuální tvar!

aktuální tvar DS ve tvaru XML schematu (XSD soubory);

určeno pro přímé použití v IS,

využívají i distribuované programy;

(XML schema vychází z popisu, který je uložen v knihovně “DS”)

 

 

 

 

Pozor:

 v podknihovně “HISTORIE” jsou

předchozí starší verze všech XSD souborů XML schamatu včetně těchto aktuálních (duplicita) = kompletní seznam všech oficiálně vydaných XSD souborů

určeno

k přímému využívání

 

(k prohlížení je k dispozici v hypertextu)

 

(z knihovny HISTORIE může uživatel získat vždy všechny vydané XSD soubory  včetně aktuálních verzí)

vždy aktuální tvar

včetně podverze

lze staho-vat a pak přímo užívat

ano

Na WWW je vždy aktuální stav!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vždy ve vazbě na DS

 

nclp_data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na www vždy aktuální tvar!

kompletní soubory vygenerované z odpovídající verze systému ČLP uložené v knihovně ČLP;

neobsahuje žádná lokální data!

 

tyto soubory si jinak v praxi vygeneruje v konkrétním tvaru konkrétní uživatel

 

(příslušné popisy jsou v knihovně TEXTY)

 

Pozor:

Soubory jsou uloženy

 v podknihovnách:

DS_DS, DS_NCLP, DS_UZIS,

knihovna DS_NCLP podknihovny AKTUAL a ALL. V podknihovně AKTUAL jsou pouze aktuální data, v podknihovně ALL jsou aktuální, neaktuální i obsoletní data

oficiální tvar generovaných číselníků NČLP a číselníků souvisejících;

volena pouze varianta XML

 

(k prohlížení je k dispozici v hypertextu)

vždy jen ve tvaru oficiální řádné verze

(ne podverze!)

lze staho-vat;

 

užití je disku-tabilní, neboť lze generovat přímo z ČLP!

ano

Aktualizuje se průběžně při vydání každé verze číselníků.

 

 

 

 

 

Obsahuje též číselníky DS a ÚZIS ČR; název je původní.

 

xml_test

 

 

konkrétní soubory “XML” simulující skutečné soubory posílané mezi IS v praxi včetně jejich korektního názvu

 

obsahuje základní typy testovacích souborů a příklady pro implementátory

 

tyto soubory slouží validačnímu a prohlížecímu programu k práci,

jsou potřebné jen pro odzkoušení

 

(cesta na knihovnu “XML_TEST” je v programech nastavitelná; v praxi bude cesta dle požadavku uživatele)

určeno především k přímému využívání

při testování práce s DS

a jako příklady

vždy jen ve tvaru oficiální řádné verze

(ne podverze!)

lze staho-vat a pak užívat pro odzkoušení prohlí-žecího progra-mu

ano

Aktualizuje se  pouze při vydání nové oficiální verze DS na CD, ne

s verzí dílčí.

 

 

clp

vše potřebné pro prvotní instalaci programu ČLP na počítač uživatele;

včetně instalačního programu, popisu instalace “CLP_instalace” a popisu programu “CLP_popis”;

 

v samostatné vložené knihovně "UPGRADE" jsou nástroje pro realizaci upgrade tam, kde je již instalován program CLP verze 2.01;

popis realizace je v “CLP_upgrade”;

 

příslušná dokumentace je také v knihovně “TEXTY”, popisy pro seznámení také v hypertextu

určeno k nainstalování a ke skutečné práci s programem

vždy jen ve tvaru oficiální řádné verze

(ne podverze!)

lze staho-vat a pak přímo užívat

ano

Na WWW je vždy aktuální stav programu, data jsou aktuální v NCLP_UPG

 

 

nclp_upg

 

 

 

 

 

Na www vždy aktuální tvar!

kompletní data pro realizaci upgrade NČLP prostřednictvím programu ČLP nebo systému SLP;

připraveno pro další využívání;

 

příslušná dokumentace je v knihovně “TEXTY”  (“NCLPUPG_popis”);

 popis pro realizaci akce je také v příslušné části hypertextu;

historie se neudržuje!

programy ČLP i SLP tato data “zpracují” a tím bude upgrade realizován

(od verze  2.01.01 a výše)

vždy aktuální tvar

včetně podverze

lze staho-vat a pak přímo užívat

ano

 

nyní jen pro vyzkoušení akce

Na WWW je vždy poslední aktuální stav

dat pro uograde dat v ČLP/SLP.

 

 

NČLP, LČLP, číselníky interní, číselníky pro DS a číselníky ÚZIS ČR jsou od verze DS 3.01.01 generovány programem ČLP (i systémem SLP) do nově vytvořených složek:

 

Informace k jednotlivým textům:

 

Texty jsou ve tvaru “rtf”. Pokud je text rozsáhlejší, jsou na www také k dispozici zabalené  (“zip”).

 

OBSAH_CD // (text DSBBL) - duplicitně též v úvodu CD

Popis struktury CD-ROM s NČLP a DS, základní informace o obsahu. Jedná se o tento text.

 

DS4_definice_1 // (generuje se z hypertextu - DSBFG)

Vlastní definice DS - první část “bloky DS - kromě ÚZIS ČR”. Obsahuje bloky řazené v logickém sledu. (Tabulky, pokyny, popis.)

Dokument lze považovat za stěžejní materiál obsahující oficiální znění DS v tištěné podobě.

 

DS4_definice_2 // (generuje se z hypertextu - MZAOM)

Vlastní definice DS - druhá část “bloky DS - pro ÚZIS ČR”. Obsahuje bloky řazené v logickém sledu. (Tabulky, pokyny, popis, formuláře.)

Dokument lze považovat za stěžejní materiál obsahující oficiální znění DS v tištěné podobě.

 

DS4_definice_3 // (generuje se z hypertextu - MZAIB)

Vlastní definice DS - třetí část “odkazy a doplňující informace k DS”. Doplňuje text předchozí.

 

DS4_zmeny_od_4 // (text DSBEZ)

Soupis změn realizovaných ve struktuře DS - změny po vydání verze DS 3.01.01.

 

NCLP_popis // (generuje se z hypertextu - DSANY)

Kompletní a podrobný popis filosofie NČLP s výkladem a potřebnými odkazy. Rozsáhlý dokument.

 

CISELNIKY_popis // (generuje se z hypertextu - DSBBT)

Kompletní výčet všech interních číselníků potřebných pro DS, program ČLP a spolupracující IS, které lze generovat z programu ČLP a které jsou k dispozici v knihovně “NCLP_DATA” a “NCLP_TEST”. Dále popis struktur všech číselníků a tabulkové informace o základních číselnících (co tabulka, to strana).

Velmi rozsáhlý dokument, doporučujeme tisk pouze potřebných stran.

 

CLP_popis // (generuje se z hypertextu - DSBBS)

Základní popis práce s programem ČLP - informace o NČLP, LČLP, realizace vazeb NČLP/LČLP, tvorba podkladů pro spolupracující LIS, NIS a jiné IS, vztah ČLP k SLP. Návod pro práci. Rozsahem větší text.

  

CLP_instalace /S/ dokument (zobrazuje se v hypertextu)

Popis prvotní instalace programu ČLP. Návod.

 

CLP_upgrade /S/ dokument - bez vazby na hypertext

Popis postupu při realizaci upgrade ČLP. Návod.

 

CLP_SLP_info // (text DSBBZ)

Informace o vazbě mezi programem ČLP a SLP (vzájemný vztah). Stav k vydání verze DS 2.01.01.

Důležité informace pro uživatele SLP k realizaci příslušných postupů (aby nedošlo ke kolizi ČLP/SLP).