*lo - odběr vzorku nebo vzorků, objednávky na vyšetření laboratorní

Informace o vzorcích, objednávky vyšetření a doplňující údaje - vše k jednomu pacientovi a jedné události.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

id_lo_is

a

-16

1

označení bloku lo v IS odesílatele

volný text

pokyny:

jednoznačný kód

poznámky:

viz id_lo_is - poznámky

prodloužení délky od DS 3.03.01

(bylo -15)

indikace

a

1

?

indikace změny

N, Z, V

viz seznam hodnot

pokyny:

implicitně = N

poznámky:

viz indikace - poznámky

 

urg

a

1

?

urgentnost požadavku

[LOUP] #

viz obsah číselníku

pokyny:

implicitně = R

poznámky:

viz urg - poznámky

 

dodani

a

1

?

typ dodání vzorku (vzorků) laboratoři

[LOTDV] #

viz obsah číselníku

pokyny:

implicitně = B

poznámky:

viz dodani - poznámky

 

duv_objed

a

-2

?

důvod objednávky

[LODO] #

viz obsah číselníku

pokyny:

implicitně = B

 

los

e

 

?

specifikace požadavků

 

pokyny:

1. nastavení

2. viz los - pokyny

 

zadatel

e

 

?/

údaje o žadateli - ČR

 

pokyny:

1. jen pro ČR

2. viz zadatel - pokyny

 

zadatel_sk

e

 

/?

údaje o žadateli - SR

 

pokyny:

jen pro SR

2. viz zadatel_sk - pokyny

 

dat_du

e

 

1

datum a čas události 

 formát DTS

pokyny:

1. k této události se vztahují vzorky, objednávky i informace o pacientovi!

2. viz dat_du - pokyny

 

lip

e

 

*

informace o pacientovi

 

pokyny:

1. informací lze zaslat více

2. viz lip - pokyny

 

dgz

e

 

*

diagnóza (sdělovaná laboratoři k těmto požadavkům)

 

pokyny:

viz dgz - pokyny

nové od

DS 3.01.01

v DS řady 4 se nevyužívá

loi

e

 

*

informace o vzorcích

 

pokyny:

1. vzorků lze zaslat více;

nemusí být žádný

2. viz loi - pokyny

poznámky:

viz 01

 

lop

e

 

*/

objednávky a požadavky laboratorní formalizované nemikrobiologické

 

podmínky:

viz 02

pokyny:

1. požadavků lze zaslat více

2. viz lop - pokyny

poznámky:

viz 01

 

lopk

e

 

/*

objednávky a požadavky laboratorní formalizované mikrobiologické

(mikroskopická a kultivační vyšetření mikrobiologická)

 

podmínky:

viz 02

pokyny:

viz lopk - pokyny

 

lopz

e

 

/*

objednávky a požadavky laboratorní neformalizované nemikrobiologické

 

 

podmínky:

viz 02

pokyny:

viz lopz - pokyny

 

lopr

e

 

/*

objednávky a požadavky nelaboratorní neformalizované (nemikrobiologické)

 

 

podmínky:

viz 02

pokyny:

viz lopr - pokyny

 

 

 

 

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, seznam hodnot, poznámky:

 

*lo

pokyny k celému bloku:

 

Viz DS - schéma blokové  - LO, LOP, LOI, LOD.

Viz Doporučení pro realizaci elektronických objednávek.

 

Blok slouží k zasílání objednávek vyšetření realizovaných prostřednictvím položek NČLP.

 

Informace k objednávkám:

To, zda bude vložen blok lop, lopk, lopz, lopr vyplývá z požadovaných objednávek, které budou blíže definovány v položce ”klic_nclp” příslušného bloku. Typ vloženého bloku (tj. lop, lopk, lopz, lopr ) musí odpovídat hodnotě ”vznik” příslušné vkládané objednávkové položky NČLP - viz [NCLPVZNK].

 

 

 

blok (element)

 

 

HODNOTA ”vznik” příslušné objednávané položky

 

 

poznÁmka

lop

M, V = běžné ve všech LIS

D = nutno přepsat na příslušnou ”M”

G, S = transformuje se přes ”vazby”

Q = sledování v časovém intervalu

B, N, O = jen pokud LIS umí ošetřit

formalizované laboratorní nemikrobiologické objednávky

lopk

K

formalizované laboratorní mikrobiologické objednávky

lopz

Z

neformalizované laboratorní nemikrobiologické objednávky

lopr

R

neformalizované nelaboratorní nemikrobiologické objednávky

nevyskytují se v objednávkách

výše uvedených typů

X = jen pro laboratoř (vnitrolaboratorní)

L = jen pro informace o vzorku lod

P,U,I = jen pro údaje o pacientovi lop

 

Y,T = pomocné pro lokální uživatele

(v DS se zde neuvažují)

 

 

V jednom bloku lo mohou být současně přítomny pouze bloky  jedné ze skupin:

lop  nebo 

lopk  nebo 

lopr  nebo 

lopz .

Viz též poznámka číslo 15.

 

Vazby mezi položkami NČLP a LČLP - podrobnější informace viz  vazby.

 

Upozornění:

Blok lo se váže k jednomu datumu a času události.

Může být více bloků lo jednoho pacienta vázaných ke stejnému datumu a času události.

 

Informace k času události:

Odběry, které z hlediska interpretací a výpočtů spolu logicky souvisejí, jsou navázány ke stejnému času (času události). Jsou tedy uvedeny pod tímto jedním datovým blokem a proto takto logicky svázané vzorky mají stejný čas odběru - tj. ”datum a čas události”.

K tomuto času budou vázány také sdělované výsledky, byť by byly zasílány postupně (např. kultivační vyšetření).

Datum a čas události nemusí být zcela identický s datumem a časem odběru, ale rozdíl je pro praxi zanedbatelný.

Tento datum a čas události se sděluje s výsledky! Viz též  událost.

 

Viz též - evidence časů vázaných k laboratornímu zpracování vzorků a doporučení pro realizaci el. objednávek.

 

Pozor!

V rámci bloku lo není možné objednávat totožné laboratorní položky, nebo-li v bloku lo se nemohou vyskytovat dva totožné vzorky nebo dvě totožné objednávky!

 

Upozornění:

Doplňující informace sdělované laboratoři v bloku lip vrací laboratoř opět zpět  - vše zpracované a zařazené mezi výsledky.

 

id_lo_is

poznámky:

Označení bloku je nutné pro řešení případných kolizí nebo pro dodatečné sdělování dalších informací k bloku.

Konstrukce identifikátoru bloku není předepisována - pravidla určuje spolupracující LIS. Volný text. Délka volena s ohledem na DICOM standard.

 

indikace

seznam hodnot:

Indikace opravy objednávky:

N = nejedná se o opravu, ale o prvotní zaslání

Z = zásadní změna, doplnění nebo stornování dříve zaslaných informací nebo objednávek

jsou sdělovány všechny bloky znovu - výměna obsahů

Pokud již byla data zpracována, změna nebude provedena a systém sdělí, že ”změna byla odmítnuta”

(sdělení o odmítnutí změny je nutno dořešit - bude řešeno s ”kolizemi” v další verzi)

V = změna týkající se pouze některého vzorku - je zasílán pouze ten blok loi, kterého se změna týká

(Viz ”indikace” v bloku  *loi.)

 

poznámky:

V praxi mohou být objednávky zasílány s velkým předstihem (např. 1 až 24 hodin), proto dodatečné opravy nejsou neobvyklé.

 

urg

obsah číselníku LOUP:

Urgentnost požadavků:

Významově stejné jako v DS 1.20

S = vše je jen statim

K = statim i rutina

R = vše je jen rutina

 

poznámky:

V položce jsou zohledněny informace z bloků loi a lop.

 

dodani

obsah číselníku LOTDV:

Typ dodání vzorku (vzorků) laboratoři:

Významově stejné jako v DS 1.20

B = běžnou cestou - donáška, svoz

R = potrubní poštou

P = pacientem (pacient přinese vzorek (vzorky))

L = realizace odběru v laboratoři (pacient přijde do odběrového místa laboratoře)

O = realizace odběru pracovníkem laboratoře na oddělení - TOTO JE OBJEDNÁVKA (určení oddělení - viz is)

 

poznámky:

V případě variant ”L” a ”O” a případně i ”P” nejsou informace o vzorcích zasílány

 

duv_objed

obsah číselníku LODO:

Důvod objednávky:

Významově stejné jako v DS 1.20

B  = běžná objednávka

P  = preventivní vyšetření

S  = screeningové vyšetření

E  = epidemiologická studie

UZ = zhoršení stavu

UP = neodkladné přijetí

UO = po operaci

D  = dlouhodobé sledování

V  = výzkum

 

los

pokyny:

Pokud nejsou specifikovány požadavky (není specifikováno nastavení), uvažují se implicitní hodnoty nastavovacích proměnných definované v bloku los.

Je nutné realizovat úmluvu mezi komunikujícími IS, jak má být chápáno ”běžné” (implicitní) nastavení.

 

zadatel, zadatel_sk

pokyny:

Údaje o žadateli jsou nutné pouze pro vykazování - pak je sdělení údajů povinné. Jinak nemusí být vyplňováno.

Je nutné realizovat úmluvu mezi komunikujícími IS, jak má být sdělováno.

 

dat_du

pokyny:

Odběry, které z hlediska interpretací a výpočtů spolu logicky souvisejí, jsou navázány ke stejnému času, takže jsou uvedeny pod tímto jedním datovým blokem a proto takto logicky svázané vzorky mají stejný čas odběru - tj. ”datum a čas události”.

K tomuto času budou vázány také sdělované výsledky, byť by byly zasílány postupně (např. kultivační vyšetření).

Datum a čas události nemusí být zcela identický s datumem a časem odběru, ale rozdíl je pro praxi zanedbatelný.

 

Viz událost a  evidence časů vázaných k laboratornímu zpracování vzorků.

 

lip

pokyny:

Informace o pacientovi ve formě položek NČLP, jejichž ”vznik” = P, U, I nebo F - viz číselník [NCLPVZNK].

Všechny informace v tomto bloku se vztahují k jednomu času odběru. Blok je opakován podle počtu položek sdělujících formalizované informace o pacientovi. Informace z bloku lip vrací laboratoř zpět zpracované mezi výsledky.

Blíže v bloku lip .

 

dgz

pokyny:

Diagnóz lze zaslat více (trvalých i přechodných). Takto jsou sdělovány diagnózy, které jsou účelově vázané k požadovaným laboratorním vyšetřením a jejich interpretaci. Laboratoř diagnózu příslušně zpracuje, ale nevrací ji zpět s výsledky.

Pokud je potřeba zasílat a vracet diagnózy formalizovaně, lze využívat příslušné položky “DG 1 až 8” definované v NČLP (klíče 20021 až 20028 - typ “vznik” = I). Tyto formalizované diagnózy se sdělují v bloku lip, vrací se s výsledky a laboratoř je archivuje ve své databázi.

Pokud budou zaslány diagnózy jak prostřednictvím bloku dgz, tak i lip, jsou přednostně uvažovány diagnózy z bloku lip.

 

Pozor!

V DS řady 4 se údaj nevyužívá - tam je řešeno v bloku KU_O.

 

loi

pokyny:

Údaje o vzorku nebo o vzorcích. Způsob jejich dodání je sdělován v položce ”dodani”. Pro způsoby dodání B, R a P jsou vzorky očekávány v laboratoři, způsob dodání L a O je objednávkou odběru laboratorním pracovníkem. V rámci jednoho bloku lo se nemohou vyskytovat dva totožné vzorky (materiál včetně přídavku - ”zkumavka”).

Všechny informace v tomto bloku se vztahují k jednomu času odběru. Blok je opakován podle počtu zasílaných vzorků.

 

lop

pokyny:

Objednávky a požadavky laboratorní formalizované nemikrobiologické - tj. položky NČLP, mající ”vznik” různý od ”K, R, Z”.

V rámci jednoho bloku lo není možné objednávat totožné laboratorní položky a kombinovat mikrobiologické, nemikrobiologické a neformalizované objednávky!

 

lopk

pokyny:

Objednávky a požadavky laboratorní formalizované mikrobiologické (mikroskopické a kultivační vyšetření) - tj. položky NČLP, mající ”vznik” = ”K”.

V rámci jednoho bloku lo není možné objednávat totožné laboratorní položky a kombinovat mikrobiologické, nemikrobiologické a neformalizované objednávky! Viz též mikrobiologická vyšetření v NČLP a DS.

 

lopz

pokyny:

Objednávky a požadavky laboratorní neformalizované nemikrobiologické - tj. položky NČLP, mající ”vznik” = ”Z”.

V rámci jednoho bloku lo není možné objednávat totožné laboratorní položky a kombinovat mikrobiologické, nemikrobiologické a neformalizované objednávky! Slouží pro speciální skupinové objednávání a sdělování poznámek ze žádanek (pro některé LIS).

 

lopr

pokyny:

Objednávky a požadavky nelaboratorní neformalizované nemikrobiologické - tj. položky NČLP, mající ”vznik” = ”R”.

V rámci jednoho bloku lo není možné objednávat totožné laboratorní položky a kombinovat mikrobiologické, nemikrobiologické a neformalizované objednávky! Viz též nelaboratorní vyšetření.

 

01 - poznámky společné pro loi, lop:

Poznámka k přiřazování nemikrobiologických vzorků a požadavků:

V programu ČLP (i systému SLP) připravuje laboratoř standardní formou vazby mezi položkami LČLP (provázanými na NČLP) a mezi příslušnými vzorky (materiál a odběrová nádobka včetně přídavku). Tyto informace může obdržet IS objednavatele a měl by je mít příslušný LIS laboratoře. Na základě tohoto číselníku může vytvářet objednávající strana správně své požadavky a k nim pak realizuje potřebné odběry. Na základě tohoto číselníku sdruží laboratoř příslušné požadavky a vzorky.

 

Záměrně je volena tato obecnější forma (v DS označovaná ”A”), kdy není odesílatel nucen připojovat své požadavky přímo k příslušnému vzorku.

Tato obecnější cesta umožní jednodušší práci s objednávkami, které se týkají několika vzorků a nebo žádného vzorku a zjednoduší práci s připravovanými ”vazbami”.

 

DS 2.00.00 a výše umožňuje také realizovat speciální formu objednávání vyšetření vázaných přímo ke konkrétnímu vzorku (v DS označovanou ”B”).

Tyto objednávky se vkládají přímo do bloku  loi.

 

02 - podmínky společné pro lop, lopk, lopz, lopr:

Mohou být přítomny pouze elementy lop  nebo  lopk   nebo  lopr  nebo  lopz .

Kombinace mikrobiologických objednávek (tj. lopk) s nemikrobiologickými (tj. lop, lopr, lopz) je s ohledem na současné provozované LIS zakázaná!

Objednávky nelaboratorní neformalizované (tj. lopr) jsou určeny speciálním IS, proto je jejich kombinace s jinými objednávkami (tj. lop, lopk, lopz) zakázána!

Objednávky laboratorní neformalizované (tj. lopz) jsou využívané jen některými LIS, proto je jejich kombinace s jinými objednávkami (tj. lop, lopk, lopr) nyní zakázaná!