Typy položek NČLP z hlediska jejich vzniku - charakteristika a popis

 

Seznam typů položek z hlediska jejich vzniku:

·         M    měření, pozorování nebo jiné odvození v laboratoři  /kromě ”X”/

·         V     výpočty - v laboratoři nebo u příjemce /kromě ”D” a ”S”/

·         D     výpočty odpadů - v laboratoři nebo u příjemce

·         X     pomocné hodnoty měřidel, signály - pouze v laboratoři

·         K     mikrobiologická vyšetření (kultivace a mikroskopie) - objednávky

·         G     skupinové objednávky - formalizované /kromě ”Q” a ”S”/

·         S     skupinové objednávky speciálních výpočtů - formalizované

·         Q     objednávky a vyznačení "sledování v časovém intervalu" - formalizované

·         L     laboratorní informace o vzorku (objem, čas sběru, odběr, stav, poznámky)

·         U     události významné z hlediska interpretace (údaje definované číselníkem ”události”)

·         I       doplňující informace pro interpretace (diety, diagnózy dle JDG4 - číselník MKN-10 od VZP)

·         P     klinické informace o pacientovi

·         H     interpretace k měřené položce (hodnocení výsledku)

·         B     textový blok připojovaný k nálezu (včetně mikrobiologických vyšetření)

·         N     kompletní nález, sestava v textové formě

·         Z     žádosti a objednávky pro laboratorní obory - neformalizované

·         O     obrazové informace (dosud není využíváno - připravuje se pro datový standard)

·         R     žádosti a objednávky pro nelaboratorní obory (dosud nevyužíváno - připraveno v dat. stand.)

·         A     připraveno pro budoucí položky typu ”agens” (dosud nevyužíváno - připraveno v dat. stand.)

·         Y     pomocné položky pro lokální použití v lokálním číselníku lab. položek (nepatří do NČLP)

·         T     technický test pro lokální použití v lokálním číselníku lab. položek (nepatří do NČLP)

 

V informačním systému SLP i v programu ČLP a v dalším textu bude pro název tohoto číselníku používáno stručnější označení - číselník ”VZNIK”.  Viz též  [NCLPVZNK] .

 

 

Stručná charakteristika typů položek z hlediska jejich vzniku:

 

M - měření v laboratoři

Položka, jejíž hodnota vzniká v laboratoři měřením, pozorováním, bezprostředním odvozením z jiných měřených položek nebo jiným laboratorním stanovením (kromě ”X”).

Slouží k objednávání a sdělování měřených hodnot.

Je-li zasílána směrem do laboratoře, je považována za objednávku, je-li zasílána směrem z laboratoře, je považována za sdělení hodnoty (výsledku) nebo za sdělení informace, proč nebyl požadavek zpracován (ve formě formalizovaného textu).

Samostatnou skupinu tvoří měřené pomocné hodnoty, které slouží jen pro interní potřeby laboratoře a které nejsou běžně sdělovány viz ”X”.

Samostatnou skupinu tvoří hodnoty odpadů (za sledované období) viz ”D”.

Patří sem také položky, které jsou sice vypočítávané, ale jejichž výpočet je realizován jako součást měření - výpočet je vždy jen vnitřní záležitostí laboratoře (vzniká např. v analyzátoru) a nikdy není realizován mimo LIS.

 

V  - výpočty

Položka, jejíž hodnota vzniká výpočtem z hodnot měřených a dalších údajů (kromě ”D”).

Slouží k objednávání a sdělování vypočítávaných hodnot.

Je-li zasílána směrem do laboratoře, je považována za objednávku, je-li zasílána směrem z laboratoře, je považována za sdělení hodnoty (výsledku) nebo za sdělení informace, proč nebylo zpracováno (ve formě formalizovaného textu).

Výpočet může být realizován v laboratoři nebo až v informačním systému příjemce.

Popis algoritmu výpočtu je součástí NČLP, je jednoznačně popsaný.

Samostatnou skupinu tvoří výpočty odpadů (za sledované období) viz ”D”.

Speciální výpočty lze objednávat také pomocí položky ”S”, na jejím podkladě bude vytvořen příslušný počet položek ”V” (toto je záležitost výjimečná, týká se například metabolických bilancí, návrhů atd.).

 

D - výpočty odpadů

Denní odpad - položka, jejíž hodnota vzniká prostým výpočtem z objemu příslušného materiálu za sledované období, časového intervalu tohoto sledovaného období a příslušné hodnoty koncentrace.

Běžně neslouží k objednávání (k objednávání se využívá odpovídající položka měřená vztahující se k příslušné koncentraci), slouží ke sdělování výpočtu odpadu.

Je-li zasílána směrem do laboratoře, je považována za objednávku (toto však není běžné), je-li zasílána směrem z laboratoře, je považována za sdělení hodnoty (výsledku) nebo za sdělení informace, proč nebylo zpracováno (ve formě formalizovaného textu). Na lokální úrovni lze objednání ošetřit vazbou ”RO”.

Výpočet odpadu může být realizován v laboratoři nebo v informačním systému příjemce (obdrží hodnoty koncentrací).

Elektronickou cestou jsou vždy sdělovány současně s odpady i příslušné koncentrace společně s příslušným objemem materiálu a časem sběru. Do nálezů jsou běžně zobrazovány pouze odpady a informace o příslušném objemu materiálu a času sběru.

V definicích odpadů v NČLP je vše vztahováno k referenčnímu času 24 hodin (jednotky, škály, texty repetitorií, atd.), v praxi lze pracovat i s jiným sděleným intervalem, ke kterému se váže příslušný objem (např. čas sběru na začátku sledovaného období pro výpočty metabolických bilancí atd.).

Poznámka:

Popis algoritmu výpočtu není součástí NČLP, jeho postup je obecně známý a je jednoznačný:

DENNÍ ODPAD = KONCENTRACE x OBJEM ZA DEN / 1000;

kde OBJEM ZA DEN je zadáván v mililitrech

 

X - pomocné hodnoty měřidel, signály

Pomocná položka, jejíž hodnota vzniká měřením v laboratoři a která slouží pouze pro interní potřeby laboratoře (například počet impulsů měřidla atd.).

Neslouží k objednávání ani ke sdělování naměřené hodnoty, není vydávána z LIS.

Ukládá se jen v databázi LIS.

V datovém standardu je sice uvažována, ale jedná se jen o speciální dílčí použití, které je pouze na vůli uživatele.

 

K - mikrobiologická vyšetření mikroskopická a kultivační

Speciální položka sloužící k objednávání mikrobiologických kultivačních a mikroskopických vyšetření.

Při zasílání směrem do laboratoře je považována za objednávku a zároveň sdělení pro laboratoř potřebných informací.

Informace sdělované laboratoři při objednávce jsou vraceny zpět při sdělování výsledků.

Výsledky se sdělují za pomoci speciální struktury textovým blokem ”B”. Struktura výsledkové položky je definovaná datovým standardem, jednotlivé potřebné číselníky (používané při konstrukci struktury) jsou součástí interních číselníků NČLP.

Viz informace k mikrobiologickým blokům.

Zasílána směrem z laboratoře je nestandardní a výjimečné. Pokud by byla zasílána směrem z laboratoře, je považována za položku prázdnou, indikující pouze příslušnou objednávku.

 

G - skupinové objednávky formalizované /kromě ”S”/

Speciální zástupná položka umožňující hromadné objednání definované množiny jiných položek.

Je-li takováto položka zasílána směrem do laboratoře, je považována za objednávku. Pokud byla zaslána jako objednávka a tato byla realizována, bude vydána v nezměněné podobě také z laboratoře (pro kontrolu).

Neslouží k vydávání žádných textů - položka prázdná.

Definice obsahu skupinové objednávky je realizována prostřednictvím ”vazeb”. Na národní úrovni je připravena jako doporučení, konkrétní podoba je však vždy definována na úrovni lokální.

Skupinová objednávka se může vztahovat na položky typu vznik = M, (D), V,  K, případně i  G, S, Q, H, B, N (šíře palety je specifikována na lokální úrovni).

Viz též:  Vazby mezi položkami NČLP - obecně a Vazby mezi položkami NČLP - definice vazeb.

 

S - skupinové objednávky speciálních výpočtů formalizované

Speciální zástupná položka umožňující objednat speciální výpočty (včetně případných interpretací a speciálních sestav) - například zpracování metabolických bilancí, výpočty pro další terapii atd.

Je-li takováto položka zasílána směrem do laboratoře, je považována za objednávku. Pokud byla zaslána jako objednávka a tato byla realizována, bude vydána v nezměněné podobě také z laboratoře (pro kontrolu).

Neslouží k vydávání žádných textů - položka prázdná.

Definice obsahu skupinové objednávky speciálních výpočtů je realizována speciálními algoritmy (programy), na lokální úrovni může být připojena také doplňující objednávka prostřednictvím ”vazeb”. Na národní úrovni je připravena jako doporučení (algoritmy jsou popsány v textu příslušného repetitoria navázaného k  položce), konkrétní podoba je však vždy definována na úrovni lokální (a patřičně naprogramována).

Pokud jsou speciální výpočty realizovány až v informačním systému příjemce, s položkami typu S se většinou již nepracuje.

 

Q - objednávky a vyznačení "sledování v časovém intervalu" (nesprávně "funkčních testů")

Speciální zástupná položka umožňující objednat zpracování "sledování v časovém intervalu" a iniciovat potřebné související činnosti (naprogramované v příslušném informačním systému).

Je-li takováto položka zasílána směrem do laboratoře, je považována za objednávku. Pokud byla zaslána jako objednávka a tato byla realizována, bude vydána v nezměněné podobě také z laboratoře (pro kontrolu). Zároveň slouží k vyznačení položek, které jsou součástí tohoto "sledování v časovém intervalu".

Neslouží k vydávání žádných textů - položka prázdná.

Definice objednávek a souvisejících činností je realizována speciálními algoritmy.

Na národní úrovni je připravena jako doporučení (algoritmy jsou popsány v textu příslušného repetitoria navázaného k položce, z textu jsou odkazy na související standardní operační postupy typu ”SOPF” a další související dokumenty), konkrétní podoba je však vždy definována na úrovni lokální.

Poznámka:

Na základě objednávky je realizována posloupnost příslušných vyšetření, která jsou ukládána do událostí označovaných návěštími, tj. těmito položkami "Q".

Mohou být připojovány další potřebné položky obsahující doplňující informace, interpretační bloky, speciální sestavy atd.

Poznámka:

Vzhledem k tomu, že tato vyšetření obecně probíhá v určitém časovém intervalu, nelze zde běžně využívat aparát pro vytvoření ”vazeb” mezi položkami NČLP.

 

L - laboratorní informace o vzorku 

Položka, která slouží ke sdělování základních laboratorních informací o příslušném do laboratoře zasílaném vzorku - materiálu. Patří sem pouze: objem, čas sběru, typ odběru, stav materiálu a poznámky.

Její hodnotu nejčastěji zadává objednavatel vyšetření. Je laboratoři sdělována s příslušnou objednávkou a laboratoř ji vrací (většinou v nezměněné podobě - objem, čas sběru, odběr).

Výjimečně je zadávána laboratoří.

Samostatnou skupinu tvoří informace sdělované prostřednictvím položek typu ”U”, ”I” a ”P”, které se váží k pacientovi!

Typ odběru může být využíván při interpretaci. Typy odběrů jsou definovány číselníkem ”typ odběru”.

Viz též ”typ odběru” v dialogovém okně ”interpretační škály” v rámci systému ČLP i SLP.

 

U - události významné z hlediska interpretace

Položka, která slouží ke sdělování významných formalizovaných informací o pacientovi, které mají bezprostřední vztah k interpretaci nálezu (např. gravidita, podání definované látky v rámci funkčního testu aj.). Její hodnotu zadává objednavatel vyšetření (ručně nebo automaticky pomocí IS). Laboratoři je sdělována s příslušnou objednávkou a laboratoř ji vždy v nezměněné podobě vrací společně s výsledky, které byly interpretovány s přihlédnutím k těmto informacím (použití při interpretaci laboratoř sděluje).

Události, které přicházejí do úvahy, jsou k dispozici v NČLP jako příslušné položky a zároveň jsou definovány v samostatném číselníku ”události z hlediska interpretace”.

Samostatnou skupinu tvoří speciální doplňující informace pro interpretace sdělované prostřednictvím položek typu ”I”.

Viz ”kód události” v dialogovém okně ”interpretační škály” v rámci systému ČLP i SLP.

 

I  - doplňující informace pro interpretace

Položka, která slouží ke sdělování doplňujících formalizovaných informací o pacientovi, které mohou mít vztah k interpretaci nálezu. Její hodnotu zadává objednavatel vyšetření (ručně nebo automaticky pomocí IS), je laboratoři sdělována s příslušnou objednávkou a laboratoř ji vždy v nezměněné podobě vrací společně s výsledky, které byly interpretovány s přihlédnutím k těmto informacím.

Doplňující informace, které nyní přicházejí do úvahy, jsou ”diety” a ”diagnózy dle JDG4" (číselník MKN-10 od VZP).

Jsou k dispozici v NČLP jako příslušné položky.

Diety jsou zároveň definovány v samostatném číselníku ”typ diety”.

Poznámka:

Viz ”dieta” v dialogovém okně ”interpretační škály” v rámci systému ČLP i SLP.

Diagnózy dle JDG4 nejsou (dosud) při interpretaci využívány. Slouží laboratoři jen jako doplňková informace.

 

P - klinické informace o pacientovi

Položka, která slouží k ukládání a případně též ke sdělování potřebných formalizovaných údajů a informací o pacientovi (hmotnost aktuální, tělesná teplota aktuální, ventilace, FiO2, stav vědomí aj.).

Tyto položky jsou (budou) běžně využívány pro potřeby nelaboratorních IS (např. NIS), mohou být sdělovány LIS a mohou též vznikat v LIS. LIS jsou sdělovány tehdy, jsou-li potřebné z hlediska laboratorních zpracování zaslaných požadavků, případně z hlediska dalšího interpretování výsledků (za pomoci speciálních algoritmů - mimo ”škály”); jsou-li zaslány laboratoři, vrací je laboratoř v nezměněné podobě zpět. Mohou být interpretovány za pomoci ”interpretačních škál”.

 

H - interpretace k měřené položce (hodnocení výsledku)

Položka slouží k fakultativnímu sdělování interpretačních a/nebo poznámkových textů k některým položkám typu ”M” (např. interpretace k naměřené ”hladině” léku).

V NČLP jsou konstruovány tak, že k příslušné měřené položce ”systém_komponenta_procedura” je vytvořena položka typu ”H” s konstrukcí ”REPI_komponenta_ DTP” (druh veličiny = TYPE). Tyto položky nejsou zasílány do laboratoře (neslouží k objednávání), jejich vznik iniciuje laboratoř (příslušná pravidla jsou uvedena v Laboratorní příručce laboratoře a relevantních dokumentech SOP). Jsou vydávány laboratoří současně s požadovanými odpovídajícími položkami měřenými.

 

B - textový blok připojovaný k nálezu

Položka slouží ke sdělování výsledkových, interpretačních a/nebo poznámkových textů ke speciálním skupinám položek. Obsahy interpretačních bloků mohou v LIS vznikat automaticky a/nebo ručně. Pokud vznikají až v informačním systému příjemce, nejsou běžně ukládány. 

Je-li takováto položka zasílána směrem do laboratoře, je považována za objednávku, je-li zasílána směrem z laboratoře, je považována za sdělení výsledkového nebo interpretačního textu nebo za sdělení informace, proč nebylo zpracováno. Textové bloky jsou připojovány k nálezům. Pokud laboratoř vydává výsledky pouze ve formě nálezů (ne po položkách), nejsou vydávány ani textové bloky (jsou rovnou případnou součástí nálezů).

 

Prostřednictvím těchto bloků jsou vydávány mikrobiologické výsledky kultivačních a mikroskopických vyšetření. Viz položky typu ”K” a viz též informace k mikrobiologickým blokům.

 

 

N - kompletní nález, sestava v textové formě

Položka slouží k fakultativnímu sdělování kompletních nálezových sestav. Je-li takováto položka zasílána směrem do laboratoře, je považována za objednávku. Je-li zasílána směrem z laboratoře, je považována za sdělení výsledků ve formě kompletního nálezu příslušného typu (běžné nebo speciální nálezy).

To, zda laboratoř vydává výsledky pouze ve formě kompletních nálezových sestav, nebo po položkách (nebo obojí, případně  podle konkrétní situace), je pouze věcí lokálního uživatele (na základě dohody mezi provozovateli LIS a s tímto LIS komunikujících IS lokálních uživatelů).

Viz - Nálezy laboratorní v DS.

Vydávání výsledků v této formě nemusí být ani objednáváno (po dohodě), laboratoř sedstavu vytvoří automaticky.

 

Z - žádosti a objednávky pro laboratorní obory neformalizované

Položka slouží k fakultativnímu sdělování doplňujících poznámkových informací k objednávkám zasílaným do laboratoře, případně k objednávání nestandardních činností a požadování speciálních akcí.

V NČLP jsou položky založeny jako pomocné položky pro fakultativní potřebu LIS, jejich používání není a nebude v NČLP podrobně specifikováno, je pouze věcí lokálního uživatele (na základě dohody mezi provozovateli LIS a komunikujících IS).

Poznámka:

V současné době slouží tyto položky k zasílání tzv. poznámek k žádankám a k realizaci speciálních objednávek (například screeningových palet). Jsou definovány ve tvaru ”REQ_označení_DTP” (používáme zde pojem ”označení”, neboť v této souvislosti  nelze hovořit o ”komponentě”).

Není vyloučeno, že z budoucích verzí NČLP budou tyto nestandardní pomocné položky vypuštěny a nebo přepracovány.

 

O - obrazové informace

Položka slouží k předávání obrazových informací mezi IS. Z hlediska komunikace mezi LIS a ostatními IS je předpokládáno, že tyto položky budou z LIS pouze vydávány (mikroskopické obrazy, fotografie, atd.).

Viz např. nelaboratorní vyšetření (RTG aj.).

 

R - žádosti a objednávky pro nelaboratorní obory

Položka může sloužit k předávání žádostí a objednávek směrem k IS nelaboratorních oborů (radiodiagnostika, speciální laboratoře atd.).

Viz např. nelaboratorní vyšetření (RTG aj.).

 

A - přímá vyšetření agens

Připraveno pro budoucí používání.

Nyní nevyužíváno.

 

Y - pomocné položky pro lokální použití v lokálním číselníku laboratorních položek

Položka není součástí NČLP. Může být vytvořena pouze jako pomocná položka mimo NČLP tam, kde koncepce LIS nebo jiného IS požaduje dočasnou existenci takovýchto položek, které v NČLP nejsou a nebudou (speciální komponenty pro různé ”frakce” nebo ”dávky”, položky které nerespektují soustavu SI nebo filosofii NČLP, IFCC, IUPAC aj. a položky nelaboratorní speciální). O jejich tvorbě a používání rozhoduje pouze lokální uživatel (na základě dohody mezi provozovateli LIS a komunikujících IS).

Poznámka:

Pokud si lokální uživatel potřebuje do svého LČLP doplnit korektní položku, která dosud v NČLP není, ale bude, definuje ji s příslušným vhodným typem ”vznik”.

Jako ”Y” definuje pouze ty položky, které v NČLP z principu nebudou.

 

T - technický test pro lokální použití v lokálním číselníku laboratorních položek

Položka může sloužit k předávání testovacích datových bloků v rámci ”datového standardu” mezi IS při ověřování a testování komunikačních cest. Není součástí NČLP, může být doplněna do LČLP.

Poznámka:

Současná verze ”datového standardu” s těmito položkami počítá, ale v praxi nejsou dosud příslušné datové bloky nejen využívány, ale ani vyžadovány.

Není vyloučeno, že z budoucích verzí”datového standardu” budou tyto pomocné položky vypuštěny.