Národní číselník laboratorních položek (včetně fakultativní vazby na LČLP) [NCLPPOL]

 

KLIC                      Klíč položky NČLP (char 5) - pro program ČLP, systém SLP a pro datový standard

                                                - v současné době je klíč definován jako kladné číslo 00001 až 99999

                                                - pro národní položky je vyhrazen interval 00001 až 24999, přičemž

                                                  od 20000 do 24999 je prostor pro položky s gescí “Z” (informatika)

                                                - pro “regionální” položky je dočasně rezervován interval 25000 až 29999

                                                - (25000 až 25999 bude použito pro provizorní položky potřebné pro některé LIS)

                                                - (26000 až 29999 využívá provizorně LIS - STAPRO pro své specifické funkce)

                                                                Pozor! toto provizorní řešení je mimo Datový standard! 

                                                - pro lokálně doplňované položky je vyhrazen interval 30000 až 34999

                                                                Pozor! lokálně doplňované položky jsou mimo Datový standard!

                                                - v budoucnosti lze předpokládat, že národní položky budou pokračovat  od

  25000 dále (teoreticky do 89999)

- pro speciální účely IS lze používat interval 90000 až 99999

                                                - klíč “národních” položek je neměnný, váže se vždy ke stejnému objektu

                                                Viz též  klíč položky NČLP.

                                               

KODSKP              Národní kód položky NČLP (char 26) - pro systém SLP a tvorbu odkazů na škály

                                                - konstruuje se z klíčů SYST, KOMP a PROC ve tvaru: “SYST_KOMP_PROC”

                                                - kód nemusí být neměnný, neslouží k trvalému ukládání a k identifikaci

 

KLICSYST           Klíč odpovídajícího systému SYST (char 8) - vazba na číselník

                                                /z číselníku [NCLPSYST]/ - z číselníku lze získat názvy a další údaje

KODSYST            Kód odpovídajícího systému SYST (char 8) - záměrná duplicita

NSYST                  Název odpovídajícího systému do sestav a nálezů (char 32) - záměrná duplicita

 

KLICKOMP         Klíč odpovídající komponety KOMP (char 8) - vazba na číselník (neměnnost není nutná)

                                                /z číselníku [NCLPKOMP]/ - z číselníku lze získat názvy a další údaje

KODKOMP          Kód odpovídající komponety KOMP (char 8) - záměrná duplicita

NKOMP                Název odpovídající komponenty do sestav a nálezů (char 55) - záměrná duplicita

 

KLICDRVL          Klíč odpovídajícího druhu veličiny DRVL (char 8) - vazba na čís. (neměnnost není nutná)

                                                /z číselníku [NCLPDRVL]/ - z číselníku lze získat názvy a další údaje

KODDRVL           Kód odpovídajícího druhu veličiny DRVL (char 8) - záměrná duplicita

NDRVL                 Název odpovídajícího druhu veličiny do sestav a nálezů (char 32) - záměrná duplicita

 

KLICPROC          Klíč odpovídající procedury PROC (char 8) - vazba na číselník (neměnnost není nutná)

                                                /z číselníku [NCLPPROC]/ - z číselníku lze získat názvy a další údaje

KODPROC           Kód odpovídající procedury PROC (char 8) - záměrná duplicita

NPROC Název odpovídající procedury do sestav a nálezů (char 32) - záměrná duplicita

 

KLICJEDN           Klíč odpovídající jednotky JEDN (char 8) - vazba na číselník (neměnnost není nutná)

                                                /z číselníku [NCLPJEDN]/ - z číselníku lze získat názvy a další údaje

NJEDN                  Název odpovídajícího rozměru (“jednotka”) JEDN (char 20) - záměrná duplicita

 

NAZEV                  Plný referenční název položky národní (char 120); automatická konstrukce:

                                Název komponenty(Název systému; název druhu veličiny [jednotka] název procedury)

                                /maximální délky položek: 55+24+24+20+24 - součet v praxi nepřekračuje 120 znaků/

                                /oddělovače jsou vyznačeny žlutým podsvitem/

 

*                              Na přání lze do další verze NČLP připojit ještě jiné alternativní názvy z číselníku “SKDJ”:

*                              další formy názvů lze konstruovat z názvů výše uvedených jejich vhodným skládáním

anebo vypouštěním některých částí z plného názvu “NAZEV” (viz oddělovače)

*N1                         Národní název typu “SYST_KOMP” (char 17) /viz SKDJ “Název 1” /

*N2                         Národní název typu “SYST_komponenta (char 41) /viz SKDJ “Název 2” /

*N3                         Národní název typu “komponenta (SYST)” (char 64) /viz SKDJ “Název 3” /

*N4                         Národní název plný bez uvedení procedury (char 100) /viz SKDJ “Plný název” /

*                              /alternativní názvy vhodné pro sestavy, zprávy a další zpracování/

                                /názvy N3 (minimálně však N2 a N3) jsou doporučované do lékařských zpráv/

*                              tyto názvy nejsou dosud zařazeny do číselníku - k rozhodnutí do další verze

 

TYP                        Klíč odpovídajícího typu položky (char 1)

-          v národní části NČLP je vždy jen “N”,

-          pokud LIS doplní své lokální položky, jsou “L” (platí jen v oblasti LIS)

                                                /z číselníku [NCLPAZ]/

GESCE                   Klíč odpovídající gesce odborné společnosti nad položkou NČLP (char 1)

                                                /z číselníku [NCLPTNG]/

VZNIK                   Klíč odpovídající kategorie položky z hlediska jejího vzniku nebo účelu (char 1)

                                                /z číselníku [NCLPVZNK]/

TYPDIAL              Klíč odpovídajícího typu položky z hlediska dialogu (char 2)

                                                /z číselníku [NCLPTYPD]/

FORMRM             Klíč odpovídajícího formátu referenčních mezí (char 1)

                                                /z číselníku [NCLPFRM]/

FORMH Klíč odpovídajícího formátu hodnoty (char 2)

                                                /z číselníku [NCLPFH]/

DSEOBJ               Klíč povolených variant pro elektronické objednávání vyšetření (char 3)

                                                /z číselníku [NCLPVEOV]/

 

MD                         Mez dolní pro numerické hodnoty (char 8) - pro kontrolní test hodnoty v DS

MIN                        Minimum pro numerické hodnoty (char 8) - pro případnou potřebu LIS a IS

MAX                      Maximum pro numerické hodnoty (char 8) - pro případnou potřebu LIS a IS

MH                         Mez horní pro numerické hodnoty (char 8) - pro kontrolní test hodnoty v DS

                                                /zadává se znakově s desetinnou čárkou/

 

MTV1                    Klíč odpovídající MTV 1 (char 8) - matice textových výsledků a jejich obsah

                                                /z číselníku [NCLPMTV]/

MTV2                    Klíč odpovídající MTV 2 (char 8)

                                                /z číselníku [NCLPMTV]/

MTV3                    Klíč odpovídající MTV 3 (char 8)

                                                /z číselníku [NCLPMTV]/

MTV4                    Klíč odpovídající MTV 4 (char 8)

                                                /z číselníku [NCLPMTV]/

 

SKALA                  Odkaz na kód odpovídající “národní” (vzorové) škály (char 26)

                                /z číselníku [NCLPSKAL] - v NCLPSKAL značeno kódem “KODSKAL”/

SKALAST            Stav zpracování “národní” škály - existence škály (char 1) - jen doplňující informace

                                                /z číselníku [NCLPSVS]/

 

ALGZPR               Klíč odpovídajícího algoritmu zpracování položky (char 8)

                                                /z číselníku [NCLPAZP]/; fakultativní, připraveno, nyní není naplňováno

 

KATNAL               Kategorie pro zařazení do seznamu v prohlížecím programu (char 8)

                                                /slouží pro “grupování” položek v obecném nálezu = třídy dle komponenty/

                                                /z číselníku [NCLPTK]/; kategorie “*” vyznačuje položky nezařaditelné/

                                                /pořadí setřídění kategorií je dáno pořadím v číselníku kategorií/

 

KLICMAT             Klíč odpovídacího materiálu pro laboratoř (char 8)

                                                /z číselníku [NCLPMAT]/ - zejména pro měřené položky

                                                                                                  - významné pro objednávkové bloky (viz loi)

KLICONP             Klíč odpovídající odběrové nádobky a přídavku (char 8)

                                                /z číselníku [NCLPONP]/ - zejména pro měřené položky

                                                                                                  - významné pro objednávkové bloky (viz loi)

 

PLATI_OD           Platnost položky NČLP od uvedeného data (date) - vyplněno vždy

PLATI_DO           Platnost položky NČLP do uvedeného data (date) - vyplněno jen u neaktuálních

DAT_ZMEN         Datum poslední aktualizace položky v rozsahu popisu “NČLP” (date)

 

STAV                     Stav položky NČLP (num 1) -             1=rozpracováno,

                                                                                                2=dokončeno,

                                                                                                3=zkontrolováno,

                                                                                                4=distribuováno

                                                Poznámka: Spolupracující IS běžně pracují jen s  položkami distribuovanými!

                                                                      V NČLP se jiné položky nemohou vyskytnout.

                                                                      (V systému “SLP” je možnost vlastní výjimečné tvorby položek.)

 

AKTUAL               Aktuálnost položky NČLP (num 1) - 1=aktuální, 2=obsoletní, 3= neaktuální

                                                Pozor! Spolupracující IS běžně pracují jen s  položkami aktuálními!

                                                                (Neaktuální položky slouží např. pro předávání dat z archivu.)

                                                                Pokud je položka neaktuální, je vždy vyplněn

                                                                datum platnosti “plati_do” - jinak je prázdný.

 

 

........................        ...... prostor pro připojované fakultativní údaje lokálního charakteru ......

 

 

PRISTUP              Přístup k položce NČLP z odpovídajícího LČLP (num 1) -            

                                                1= lokální uživatel položku nepoužívá (není součástí odpovídajícího LČLP),

                                                2= lokální uživatel položku nepoužívá, ale připojil k ní informaci - viz “INFO”,

                                                3=v paletě příslušné lab. je položka podobná (“řeší se jako”) - viz “RESJAKO”,

                                                4=položka je v paletě příslušné laboratoře  (viz “KLIC” ze souboru LCLPPOL)

                                                upozornění: počáteční hodnota této položky je = 1

 

INFO                      Informační text k položce, která není v paletě příslušné laboratoře (char 75)

                                                poznámka: viz položka PRISTUP (=2); na počátku je položka prázdná

 

RESJAKO            Odkaz na klíč jiné vhodné položky NČLP (char 5) - “řeší se jako”

poznámka: na tuto položku laboratoř odkazuje z položky popisované

                                                poznámka: viz položka PRISTUP (=3); na počátku je položka prázdná

                                                poznámka: toto je využíváno pro realizaci objednávek směrem do laboratoře;

                                                                      položka, na níž je odkazováno, musí mít PRISTUP = 4 !

 

DRUHOTNA        Příznak, že se jedná o druhotnou položku NČLP (char 1)

 

NEAKTDUV         Důvod neaktuální položky - jen pro položky neaktuální (AKTUAL=3)