Obsah číselníku druhů veličin

PROBAB Pravděpodobnost
PRMSRT Součin hmotnostních poměrů
SEQVAR Sequence variation
RELAGAC Relativní agregační aktivita
ARBAACT Arbitrární agregační aktivita
SLOPE Strmost křivky
SLOPE1 Strmost křivky (jednotka/min)
AREA1 Plocha pod křivkou (AU*min)
RARBAC Relativní arbitrární aktivita
RELARBSCRelativní arbitrární látková koncentrace
ABRACINHArbitrární aktivita inhibitoru
ARBACAC Arbitrární antikoagulační aktivita
AREA2 Plocha pod křivkou (nmol*min)
RELARBC Relativní arbitrární koncentrace
ARBACT Arbitrární aktivita
SD Směrodatná odchylka
MASSCDIFRozdíl hmotnostních koncentrací
AGE Věk
AMS Látkové množství
AMSDIF Rozdíl látkového množství
ARBAMS Arbitrární látkové množství
ARBC Arbitrární koncentrace
ARBCT Arbitrární koncentrace (titr)
ARBCATACArbitrární katalytická aktivita
ARBCN Arbitrární obsah
ARBLEN Arbitrární délka
ARBNUMC Arbitrární početní koncentrace
ARBPROP Arbitrární vlastnost
ARBRTE Arbitrární tok
ARBSC Arbitrární látková koncentrace
ARBSRTE Arbitrární látkový tok
AREA Plocha
AREICMSSPlošná hmotnost
CATACT Katalytická aktivita
CATC Koncentrace katalytické aktivity
CATCONT Obsah katalytické aktivity
CATFR Podíl katalytické aktivity
CATRTE Tok katalytické aktivity
CLAR Čirost
COLOUR Barva
COMPATIBKompatibilita
DESCR Vlastnost (popis)
DIAM Průměr
ENCATACTEntitní katalytická aktivita
ENTAREA Entitní plocha
ELECTCURElektrický proud
ENERGY Energie
ENTAMS Entitní látkové množství
ENTLEN Entitní délka
ENTMASS Entitní hmotnost
ENTVOL Entitní objem
FREQ Frekvence
HALFL Poločas
HEIGHT Výška
KINVISC Viskozita kinematická
DYNVISC Viskozita dynamická
LENGTH Délka
THICK Tloušťka
LINMASS Délková hmotnost
LENINCR Délkový přírůstek
MASS Hmotnost
MASSC Hmotnostní koncentrace
MASSCN Hmotnostní obsah
MASSVOL Hmotnostní objem
MASSFR Hmotnostní podíl
MASSINCRHmotnostní přírůstek
MASSRATEHmotnostní tok
MASSRTO Hmotnostní poměr
MICROORGVyšetření mikroorganismů
MOLAL Molalita
MOLMASS Molární hmotnost
NUM Počet
NUMC Početní koncentrace
NUMCN Početní obsah
NUMFR Početní podíl
RELSTD Relativní směrodatná odchylka výběrová
NUMRTO Početní poměr
NUMRATE Početní tok
PH pH
PR Tlak
PRDIF Tlakový rozdíl
PARTPRD Tlakový rozdíl (parc.)
PARTPR Parciální tlak
PRESENCEPřítomnost
PRESLISTPřítomnosti - seznam
RELAMS Relativní látkové množství
RELTIME Relativní čas
RMASSC Relativní hmotnostní koncentrace
RMASSR Relativní hmotnostní poměr
RSUBSTC Relativní (poměrná) látková koncentrace
RSUBSTR Relativní látkový poměr
SATFR Saturační podíl
LUMINT Svítivost
SUBSTC Látková koncentrace
SUBSTCD Přírůstek látkové koncentrace
SUBSTCN Látkový obsah
SUBSTFR Látkový podíl
SUBSTRTELátkový tok
AMRTDIF Rozdíl látkových toků
MSRTDIF Rozdíl hmotnostních toků
VLRTDIF Rozdíl objemových toků
SUBSTRTOLátkový poměr
SUSC Citlivost
SUSCLISTSeznam citlivostí
SUSCTAB Tabulka citlivostí
TAXON Taxon
TEMP Teplota (termodynamická)
TEMPINCRTeplotní přírůstek (diference)
TIME Čas
INVTIME Inverzní čas
TIMEDIF Časový rozdíl
TRMASSC Prahová hmotnostní koncentrace
TRSUBSTCPrahová látková koncentrace
TYPE Typ
VEL Rychlost
VOL Objem
VOLMASS Objemová hmotnost
VOLCN Objemový obsah
VOLFR Objemový podíl
VOLNUM Objemový počet
VOLRTE Objemový tok
VOLDIF Rozdíl objemů
VOLRTO Objemový poměr
VOLRTRTOPoměr objemových toků
MSRTO Poměr hmotnost/látkové množství
CATMRTO Poměr katalytická aktivita/hmotnost
CATSRTO Poměr katalytická aktivita/látkové množství
SMRTO Poměr látkové množství/hmotnost
CATRATIOPoměr katalytických aktivit
LIST Seznam pro funkční test