Obsah číselníku druhů veličin a jednotek

PROBAB Pravděpodobnost
1
%
PRMSRT Součin hmotnostních poměrů
SEQVAR Sequence variation
-
RELAGAC Relativní agregační aktivita
1
ARBAACT Arbitrární agregační aktivita
AU
SLOPE Strmost křivky
1/min
%/min
SLOPE1 Strmost křivky (jednotka/min)
AU/min
AREA1 Plocha pod křivkou (AU*min)
AU*min
RARBAC Relativní arbitrární aktivita
%
1
RELARBSCRelativní arbitrární látková koncentrace
%
1
ABRACINHArbitrární aktivita inhibitoru
BU
ARBACAC Arbitrární antikoagulační aktivita
kIU/l
AREA2 Plocha pod křivkou (nmol*min)
nmol*min
RELARBC Relativní arbitrární koncentrace
%
1
ARBACT Arbitrární aktivita
kIU/l
SD Směrodatná odchylka
fl
MASSCDIFRozdíl hmotnostních koncentrací
g/l
AGE Věk
rok
měsíc
týden
den
h
minuta
s
AMS Látkové množství
mol
mmol
µmol
nmol
pmol
fmol
amol
kmol
Gmol
MIU
kIU
MIU
IU
AMSDIF Rozdíl látkového množství
mmol
µmol
kmol
mol
ARBAMS Arbitrární látkové množství
arb.j.
ARBC Arbitrární koncentrace
arb.j.
-
ARBCT Arbitrární koncentrace (titr)
arb.j.
ARBCATACArbitrární katalytická aktivita
arb.j.
-
ARBCN Arbitrární obsah
arb.j.
-
ARBLEN Arbitrární délka
ARBNUMC Arbitrární početní koncentrace
arb.j.
-
ARBPROP Arbitrární vlastnost
-
ARBRTE Arbitrární tok
arb.j./s
arb.j./min
-
ARBSC Arbitrární látková koncentrace
MIU/l
MU/l
ARBSRTE Arbitrární látkový tok
IU/s
mIU/s
µIU/s
kIU/s
IU/min
mIU/min
µIU/min
kIU/min
IU/h
mIU/h
µIU/h
kIU/h
IU/d
mIU/d
kIU/d
µU/h
µU/min
µU/s
U/d
U/h
U/min
U/s
kU/d
kU/min
kU/s
mU/d
mU/h
mU/min
mU/s
AREA Plocha
m^2
mm^2
AREICMSSPlošná hmotnost
kg/m^2
CATACT Katalytická aktivita
CATC Koncentrace katalytické aktivity
kat/l
mkat/l
µkat/l
nkat/l
pkat/l
akat/l
fkat/l
kkat/l
CATCONT Obsah katalytické aktivity
kat/kg
mkat/kg
µkat/kg
nkat/kg
pkat/kg
fkat/kg
akat/kg
kkat/kg
CATFR Podíl katalytické aktivity
1
%
CATRTE Tok katalytické aktivity
kat/s
mkat/s
µkat/s
nkat/s
pkat/s
fkat/s
akat/s
kat/min
mkat/min
µkat/min
nkat/min
kat/h
mkat/h
µkat/h
nkat/h
kat/d
mkat/d
µkat/d
nkat/d
pkat/d
fkat/d
akat/d
kkat/d
CLAR Čirost
-
COLOUR Barva
-
COMPATIBKompatibilita
-
DESCR Vlastnost (popis)
-
DIAM Průměr
mm
µm
nm
m
ENCATACTEntitní katalytická aktivita
kat
mkat
µkat
nkat
pkat
fkat
akat
kkat
mkat
ENTAREA Entitní plocha
ELECTCURElektrický proud
ENERGY Energie
J
kJ
MJ
ENTAMS Entitní látkové množství
mol
mmol
µmol
nmol
pmol
fmol
amol
kmol
ENTLEN Entitní délka
mm
µm
nm
m
ENTMASS Entitní hmotnost
g
kg
mg
µg
ng
pg
ag
fg
ENTVOL Entitní objem
l
ml
µl
nl
pl
fl
al
FREQ Frekvence
-
HALFL Poločas
s
min
h
d
rok
HEIGHT Výška
m
cm
mm
KINVISC Viskozita kinematická
m^2/s
DYNVISC Viskozita dynamická
mPa.s
LENGTH Délka
µm
nm
pm
km
cm
THICK Tloušťka
mm
LINMASS Délková hmotnost
kg/m
LENINCR Délkový přírůstek
mm
µm
nm
m
MASS Hmotnost
kg
g
mg
µg
ng
pg
fg
ag
MASSC Hmotnostní koncentrace
kg/l
g/l
mg/l
µg/l
ng/l
pg/l
fg/l
ag/l
kg/m^3
MASSCN Hmotnostní obsah
mg/kg
g/kg
µg/kg
ng/kg
pg/kg
fg/kg
mg/g
µg/g
ng/g
pg/g
fg/g
MASSVOL Hmotnostní objem
MASSFR Hmotnostní podíl
1
%
MASSINCRHmotnostní přírůstek
kg
g
mg
µg
ng
pg
fg
ag
MASSRATEHmotnostní tok
kg/s
kg/min
kg/h
kg/d
g/s
g/min
g/h
g/d
mg/s
mg/min
mg/h
mg/d
µg/s
µg/min
µg/h
µg/d
ng/s
ng/min
ng/h
ng/d
pg/s
fg/s
ag/s
MASSRTO Hmotnostní poměr
1
MICROORGVyšetření mikroorganismů
-
MOLAL Molalita
mol/kg
mmol/kg
µmol/kg
nmol/kg
MOLMASS Molární hmotnost
kg/mol
g/mol
NUM Počet
10^3
10^6
10^9
10^12
10^15
10^18
10^21
10^24
1
NUMC Početní koncentrace
10^24/l
arb.j.
1/l
NUMCN Početní obsah
arb.j./kg
arb.j./g
arb.j./mg
NUMFR Početní podíl
1
%
RELSTD Relativní směrodatná odchylka výběrová
%
1
NUMRTO Početní poměr
1
NUMRATE Početní tok
10^3/s
10^6/s
10^9/s
10^12/s
10^15/s
10^18/s
10^21/s
10^24/s
10^3/h
10^6/h
10^9/h
10^12/h
10^15/h
10^18/h
10^21/h
10^24/h
10^3/d
10^6/d
10^9/d
10^12/d
10^15/d
10^18/d
10^21/d
10^24/d
1/d
1/h
1/s
PH pH
-
PR Tlak
kPa
Pa
MPa
PRDIF Tlakový rozdíl
kPa
PARTPRD Tlakový rozdíl (parc.)
kPa
PARTPR Parciální tlak
Pa
kPa
MPa
MPa
PRESENCEPřítomnost
-
PRESLISTPřítomnosti - seznam
-
RELAMS Relativní látkové množství
1
%
RELTIME Relativní čas
1
%
RMASSC Relativní hmotnostní koncentrace
1
10^-3
RMASSR Relativní hmotnostní poměr
1
%
RSUBSTC Relativní (poměrná) látková koncentrace
1
%
RSUBSTR Relativní látkový poměr
1
%
SATFR Saturační podíl
1
%
LUMINT Svítivost
SUBSTC Látková koncentrace
mol/l
mmol/l
µmol/l
nmol/l
pmol/l
fmol/l
amol/l
kmol/l
SUBSTCD Přírůstek látkové koncentrace
mol/l
mmol/l
µmol/l
nmol/l
pmol/l
fmol/l
amol/l
kmol/l
SUBSTCN Látkový obsah
amol/kg
kmol/kg
mol/g
mmol/g
µmol/g
nmol/g
pmol/g
fmol/g
SUBSTFR Látkový podíl
1
%
mmol/mol
SUBSTRTELátkový tok
mol/s
mmol/s
µmol/s
nmol/s
pmol/s
fmol/s
amol/s
kmol/s
mol/min
mmol/min
µmol/min
nmol/min
pmol/min
fmol/min
amol/min
kmol/min
mol/h
mmol/h
µmol/h
nmol/h
pmol/h
fmol/h
amol/h
kmol/h
mol/d
mmol/d
µmol/d
nmol/d
pmol/d
kmol/d
AMRTDIF Rozdíl látkových toků
µmol/d
mmol/d
MSRTDIF Rozdíl hmotnostních toků
g/d
VLRTDIF Rozdíl objemových toků
ml/d
SUBSTRTOLátkový poměr
1
%
SUSC Citlivost
-
SUSCLISTSeznam citlivostí
-
SUSCTAB Tabulka citlivostí
-
TAXON Taxon
-
TEMP Teplota (termodynamická)
K
°C
TEMPINCRTeplotní přírůstek (diference)
K
°C
TIME Čas
s
rok
d
měsíc
týden
h
minuta
INVTIME Inverzní čas
1/d
1/h
1/s
1/min
TIMEDIF Časový rozdíl
s
min
h
d
týden
měsíc
rok
TRMASSC Prahová hmotnostní koncentrace
kg/l
g/l
mg/l
µg/l
ng/l
pg/l
fg/l
ag/l
TRSUBSTCPrahová látková koncentrace
mol/l
mmol/l
µmol/l
nmol/l
pmol/l
fmol/l
amol/l
kmol/l
TYPE Typ
-
VEL Rychlost
m/s
km/s
mm/s
m/h
mm/h
cm
cm/rok
VOL Objem
VOLMASS Objemová hmotnost
kg/m^3
VOLCN Objemový obsah
l/kg
ml/kg
µl/kg
nl/kg
pl/kg
l/g
ml/g
µl/g
nl/g
VOLFR Objemový podíl
1
%
10^-3
VOLNUM Objemový počet
VOLRTE Objemový tok
l/s
ml/s
µl/s
nl/s
pl/s
fl/s
al/s
l/min
ml/min
µl/min
nl/min
l/h
ml/h
µl/h
nl/h
pl/h
l/d
ml/d
µl/d
VOLDIF Rozdíl objemů
ml
µl
l
VOLRTO Objemový poměr
%
1
VOLRTRTOPoměr objemových toků
1
%
MSRTO Poměr hmotnost/látkové množství
g/mol
µg/mol
mg/mol
ng/mol
CATMRTO Poměr katalytická aktivita/hmotnost
kat/g
mkat/g
nkat/g
CATSRTO Poměr katalytická aktivita/látkové množství
µkat/mmol
SMRTO Poměr látkové množství/hmotnost
µmol/g
mmol/g
mol/g
nmol/g
CATRATIOPoměr katalytických aktivit
LIST Seznam pro funkční test
-