Antigeny erytrocytů, povrchové

C+ C+
C+2 c+
C- C-
C-2 c-
CW+ Cw+
CW- Cw-
E+ E+
E+2 e+
E- E-
E-2 e-
FYA+ Fya+
FYA- Fya-
FYB+ Fyb+
FYB- Fyb-
JKA+ Jka+
JKA- Jka-
JKB+ Jkb+
JSA+ Jsa+
JSA- Jsa-
JSB+ Jsb+
JSB- Jsb-
K+ K+
K+2 k+
K- K-
K-2 k-
KPA+ Kpa+
KPA- Kpa-
KPB+ Kpb+
KPB- Kpb-
LEA+ Lea+
LEA- Lea-
LEB+ Leb+
LEB- Leb-
LUA+ Lua+
LUA- Lua-
LUB+ Lub+
LUB- Lub-
M+ M+
M- M-
N+ N+
N- N-
P1+ P1+
P1- P1-
S+ S+
S+2 s+
S- S-
S-2 s-