Erytrocyty - typ

AKANCYT Akantocyty (erytrocyty s většími ostny)
ANULOCYTAnulocyty
DREPCYT Drepanocyty (srpkovité erytrocyty)
ECHINCYTEchinocyty (erytrocyty s jemnými ostny)
ELIPTCYTEliptocyty (erytrocyty eliptického průřezu)
LEPTOCYTLeptocyty (terčovité erytrocyty)
MAKROCYTMakrocyty
MEGACYT Megalocyty
MIKROCYTMikrocyty
NORMCYT Normocyty
OVALOCYTOvalocyty (erytrocyty oválného průřezu)
POIKICYTPoikilocyty (erytrocyty nepravidelného tvaru)
SFEROCYTSférocyty
SCHICYT Schizocyty (schistocyty) - fragmenty erytrocytu
STOMACYTStomatocyty (erytrocyty vzhledu otevřených úst)