Trombocyty - stav

TROM-OZATrombocytóza
TROM-PENTrombocytopenie